Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB3/423-79/09-3/KS
z 8 kwietnia 2009 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ILPB3/423-79/09-3/KS
Data
2009.04.08


Referencje


Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody


Słowa kluczowe
nabycie
promocja
przychód
świadczenie nieodpłatne
towar
wartość rynkowa


Istota interpretacji
1. Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawcy) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł – z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca „Y” nie jest Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2. Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawcy) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł – z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca „Z” jest Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?Wniosek ORD-IN 2 MB


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2009 r. (data wpływu 19 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przychodu – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 19 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz określenia przychodu.


W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne.


Stan faktyczny nr 1.

Spółka, prowadząca sprzedaż hurtową artykułów biurowych wprowadziła regulamin promocji, w którym ustalono, że jeśli nabywca w określonym okresie czasu wykona obrót powyżej danej wysokości lub zakupi określone w regulaminie produkty, będzie mógł zakupić określoną rzecz w ramach tak określonej promocji za 1 zł. Nabywcy (zarówno podmioty powiązane jak i nie) w ramach prowadzonej działalności nabywają od Wnioskodawcy określoną ilość oraz rodzaj towarów, osiągając tym samym wymagany pułap obrotu potrzebny do skorzystania z promocji. Regulamin promocji obejmuje swoim zakresem zarówno towary małej wartości (tzw. gadżety okazjonalne), jak i znacznej.


Stan faktyczny nr 2.

Jednocześnie Spółka w ramach prowadzonej działalności nabywa od innego Sprzedawcy „Y” (z którym Spółka nie jest powiązana w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) lub też od Sprzedawcy „Z” (z którym Spółka jest powiązana w rozumieniu przepisu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) określone towary, które objęte są regulaminem promocji, analogicznym do tego, jaki Spółka wprowadziła przy sprzedaży swoich produktów. Zgodnie z nim, jeżeli Wnioskodawca w określonym okresie czasu wykona obrót powyżej danej wysokości lub zakupi określone w regulaminie produkty, będzie mógł zakupić określoną rzecz za 1 zł. Regulamin promocji obejmuje swoim zakresem zarówno towary małej wartości (tzw. gadżety okazjonalne), jak i znacznej.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


Pytanie 1 dotyczy stanu faktycznego nr 1.

1.1 Czy Sprzedawca (Wnioskodawca) będzie miał prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów całego wydatku związanego z nabyciem towaru, ostatecznie sprzedanego w ramach promocji za symboliczną złotówkę, zarówno w sytuacji gdy sprzedaż dotyczy podmiotów powiązanych jak i niepowiązanych...


Pytanie 2 dotyczy stanu faktycznego nr 2.

2.1 Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawcy) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł – z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca „Y” nie jest z Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

2.2 Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawcy) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł – z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca „Z” jest z Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie 2.1 oraz 2.2 dotyczące opisanego stanu faktycznego nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania pierwszego dotyczącego opisanego stanu faktycznego nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 08 kwietnia 2009 r. nr ILPB3/423-79/09-2/KS.


Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2.1.

W ocenie Spółki, nie można mówić w tej sytuacji o częściowo nieodpłatnym świadczeniu po stronie nabywcy, którym jest Wnioskodawca zakupionego na warunkach promocyjnych towaru.

Za zasadne wydaje się powołanie na wstępie niniejszego uzasadnienia treść art. 353 ust. 1 Kodeksu cywilnego, w którym czytamy: „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według własnego uznania, byleby treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”. Przepis ten wyraża fundamentalną zasadę swobody zawierania umów, zgodnie z którą strony (tu podatnicy) mają swobodę w kształtowaniu treści swoich stosunków gospodarczych, w tym stosowania akcji promocyjnych, upustów czy bonifikat. Niemniej jednak, należy zawsze brać pod uwagę podatkowe konsekwencje takich postanowień.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, „wartość rynkową (…) rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia”.

Analogicznie należy tu wskazać argumentację przedstawioną w punkcie poprzednim (ad. 1.1), gdzie mowa o tym, iż sprzedawanie towaru za 1 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu obrotów, należy uznać za zachowanie ekwiwalentności w tak dokonywanej transakcji.

Niewątpliwie, stosowanie upustów cenowych, szczególnie w ramach prowadzonych promocji należy uznać za w pełni uzasadnione.

Należy wskazać, iż „pojęcie „wartości rynkowej” nie jest pojęciem ustandaryzowanym. Identyczny produkt, prawo, czy też świadczenie mogą mieć różną wartość rynkową, która uzależniona będzie od szeregu czynników, takich jak: czas, miejsce czy skala transakcji. w rzeczywistości gospodarczej możliwe są sytuacje, w których ustalona odpłatność nie będzie odzwierciedlała wartości rynkowej rzeczy, prawa lub świadczenia, będzie jednakże wynikiem okoliczności uzasadniających wskazanie innej wartości niż wartość rynkowa.

Obiektywnie rozumiana wartość rynkowa nie oznacza wartości jednolicie ustandaryzowanej. Nie może być mowy o oficjalnym „taryfikatorze” rzeczy, praw lub świadczenia, rozumianym jako stały wyznacznik ich wartości” (R. Krasnodębski, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do art. 14 ust. 1, LexPolonica).

Podkreślenia wymaga także przepis art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym: „za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont”.

„Przez „bonifikatę” (rabat) należy rozumieć pomniejszenie ustalonej uprzednio ceny towaru lub usługi. Bonifikata (rabat) jest udzielona wówczas, gdy wystąpią okoliczności uzasadniające obniżenie ustalonej wcześniej ceny (…). Jeżeli z istoty świadczenia wynikać będzie, iż faktycznie stanowi ono obniżenie ceny sprzedaży, to będzie miało miejsce udzielenie rabatu. Wartość rabatu pomniejsza przychód podatnika” (Informacja Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2003 r., US I/423-37/03).


Z powyższego wynika, iż udzielenie przez Sprzedawcę bonifikaty (rabatu) w postaci sprzedaży towaru za 1 zł stanowi podstawę do pomniejszenia przychodu z tego tytułu.

Analogicznie kosztem uzyskania przychodu po stronie Nabywcy będzie odpowiednio wartość rzeczy pomniejszona o udzieloną bonifikatę, a zatem jest to cena wyrażona w umowie. Nie można zatem mówić w tym przypadku o nieodpłatnym świadczeniu, gdyż w rzeczywistości nie miało ono miejsca.

Niezmiernie istotnym jest w omawianej sytuacji również fakt, iż Sprzedawca tak ustaloną promocję stosuje odpowiednio dla wszystkich swoich klientów, którzy przekroczyli określony poziom zakupów, co również potwierdza regulamin promocji. Należy zatem podkreślić, iż jest to ekonomicznie uzasadniona strategia firmy, a nie częściowo nieodpłatne świadczenie stosowane w stosunkach z danym podmiotem. o czym szerzej w poprzednim punkcie (ad. 1.1).

Z powyższego wynika, iż cena danego produktu jest wypadkową wielu czynników, często może ona odbiegać od jej wartości rynkowej, jeżeli istnieją uzasadnione przyczyny. Fakt, iż Sprzedawca, przy osiągnięciu przez Klientów odpowiednio wysokiego pułapu obrotu, sprzeda inny towar za 1 zł, nie oznacza, że towar ten jest wydawany bez odpłatności. Cena za pozostałe towary może bowiem zawierać cenę towaru sprzedanego za 1 zł. „Cena rynkowa musi uwzględniać wiele czynników, a w szczególności fakt, że rynek wymusza stosowanie rabatów oraz niekiedy nieoczekiwanych i znacznych upustów” (G. Dźwigała, Z. Huszcz, P. Karwat, R. Krasnodębski, M. Ślifirczyk, F. Świtała, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyd. LexisNexis, Warszawa 2007 r.).


Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2.2.

W ocenie Spółki, nie można mówić w tej sytuacji o częściowo nieodpłatnym świadczeniu. Nabywca, kupując towary od podmiotu powiązanego jest w omawianym stanie faktycznym traktowany na równi z pozostałymi, niepowiązanymi podmiotami. Rozliczeniu będzie tu zatem podlegać jedynie przychód z odpłatnego zbycia rzeczy wyrażony w cenie określonej w umowie.

Zgodnie z art. 11 ust. 1, „jeżeli w wyniku powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań”.

W przedmiotowej sprawie wprowadzony przez Sprzedawcę regulamin promocji stosowany jest do wszystkich podmiotów, które w określonym okresie czasu wykonają obrót powyżej danej wysokości lub zakupią określone w regulaminie produkty. z powyższego wynika, iż wymienione warunki nie różnią się od warunków ustalonych między niepowiązanymi podmiotami.

Należy zatem uznać, że jeżeli dla Sprzedawcy zastosowanie tak przyjętych upustów jest uzasadnione, to rozliczeniu będzie tu podlegać jedynie przychód z odpłatnego zbycia rzeczy wyrażony w cenie określonej w umowie. Analogicznie do rozważań dotyczących pytania pierwszego, stwierdzić należy, iż stosowanie upustów jest tu w pełni uzasadnione. Jest to wynik realiów gospodarczych, gdzie „możliwe są sytuacje, w których ustalona odpłatność nie będzie odzwierciedlała wartości rynkowej rzeczy, prawa lub świadczenia, będzie jednakże wynikiem okoliczności uzasadniających wskazanie innej wartości niż wartość rynkowa”.


Nabywca jest tu zatem traktowany na równi z pozostałymi, niepowiązanymi podmiotami. Rozliczeniu będzie zatem podlegać jedynie przychód z odpłatnego zbycia rzeczy wyrażony w cenie określonej w umowie.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego nr 2 uznaje się za prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj