Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPB3/423-251/09/AM
z 23 lipca 2009 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ITPB3/423-251/09/AM
Data
2009.07.23Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów


Słowa kluczowe
doradztwo
koszty dotacji
koszty przyznania dotacji
koszty uzyskania przychodów


Istota interpretacji
Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki na usługi doradztwa dotyczące pozyskania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia?Wniosek ORD-IN 342 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2009 r. (data wpływu 18 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów kosztów usług doradczych związanych z pozyskaniem dotacji – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 18 maja 2009 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów kosztów usług doradczych związanych z pozyskaniem dotacji.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Spółka, będąca producentem łodzi i jachtów, prowadzi inwestycję polegającą na budowie nowej hali produkcyjnej oraz wdrożeniu nowoczesnych technik produkcji. Działania inwestycyjne obejmą m.in. roboty budowlane, wykonanie infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowej pracy zakładu, zakup maszyn i urządzeń oraz niezbędnego wyposażenia składających się na nowatorski ciąg technologiczny. Inwestycja ta jest częściowo finansowana dotacją ze środków unijnych pozyskanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwolnioną od podatku dochodowego od osób prawnych.

W ramach projektu, na który Spółka uzyskała częściowe dofinansowanie, zostaną również przeprowadzone szkolenia pracowników w zakresie obsługi ciągu technologicznego. W celu uzyskania dotacji na realizację projektu Wnioskodawca nabywa usługi doradcze, bezpośrednio związane z pozyskiwaniem środków unijnych. Usługi te obejmują m.in. analizę możliwości uzyskania dotacji, sporządzenie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie, bieżące doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie, w trakcie korzystania z dotacji oraz przy rozliczeniu dotacji.


W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie:


Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki na usługi doradztwa dotyczące pozyskania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia...


Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z powyższym uregulowaniem, aby poniesiony wydatek mógł być zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodów muszą być spełnione dwa podstawowe warunki.

Po pierwsze, koszt musi zostać poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, bądź zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Po drugie, nie może być zakwalifikowany do grupy kosztów nieuznawanych przez ustawę za koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że wszystkie poniesione wydatki, poza wskazanymi w art. 16 ust. 1 ustawy, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem funkcjonowania źródła przychodów.

Formalnym warunkiem zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest natomiast właściwe udokumentowanie faktu poniesienia danego wydatku. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonują podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednie. Kwestię momentu potrącenia kosztów pośrednich reguluje przepis art. 15 ust. 4d ustawy, który stanowi, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Podkreślić należy, że jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z prowadzeniem działalności. Do takich kosztów należy zaliczyć wydatki związane z korzystaniem z usług doradztwa w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Przedsięwzięcie Spółki opisane w stanie faktycznym ma na celu rozwój działalności, a tym samym również zabezpieczenie i powiększenie źródła przychodów podatkowych. Wybudowanie hali produkcyjnej oraz wdrożenie nowej technologii pozwoli na zwiększenie i usprawnienie procesu produkcji, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie wydajności Spółki, a tym samym na wzrost jej przychodów. Środki wydatkowane przez Spółkę na usługi doradztwa i pomocy przy składaniu wniosku o przyznanie dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poniesione zostały w celu pozyskania środków na realizacje powyższych działań. Uzyskanie środków pieniężnych w postaci dotacji stanowi jeden ze sposobów finansowania przedsięwzięcia, warunkując jednocześnie jego realizację. Działania Wnioskodawcy podejmowane były zatem w celu realizacji projektu, którego celem jest rozwój Spółki, a tym samym zwiększenie rozmiarów działalności i wysokości uzyskiwanych przychodów. Należy przy tym zauważyć, iż jednym z głównych elementów składanych wniosków o dotacje jest przedstawienie konkretnego celu, na jaki przeznaczane będą środki oraz ich późniejsze rozliczenie, wobec czego uzyskanie dotacji nie może być ostatecznym celem podejmowanych działań, lecz służy realizacji konkretnych działań rozwojowych Spółki.

W konsekwencji należy uznać, że wydatki poniesione na usługi doradztwa w związku z pozyskaniem funduszy unijnych, pomoc w przygotowaniu wniosku oraz rozliczeniu dotacji są kosztami ogólnymi (pośrednimi) związanymi z funkcjonowaniem Spółki i zabezpieczeniem jej źródła przychodów, jakim jest produkcja łodzi i jachtów.

W świetle powyższego należy również stwierdzić, że bez znaczenia w niniejszym przypadku pozostaje fakt, iż otrzymana dotacja podlega zwolnieniu od opodatkowania na mocy przepisu art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, w przedmiotowym stanie faktycznym nie znajduje zastosowania przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy. Działanie Spółki polegające na skorzystaniu z usług firmy doradczej, która wspomogła ją w przygotowaniu wniosku o dotację oraz w trakcie korzystania z dotacji i przy jej rozliczeniu podjęte bowiem zostało w celu pozyskania środków finansowych na realizację projektu, którego wdrożenie oznacza dalszy rozwój działalności.

Reasumując, koszty poniesione w związku z zawarta umową doradztwa nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami, zatem zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.


Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta, co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, powoduje, iż interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj