Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPP1/443-903/08-4/TW
z 16 grudnia 2008 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ILPP1/443-903/08-4/TW
Data
2008.12.16Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Temat
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw --> Drobni przedsiębiorcy


Słowa kluczowe
limit
limit obrotu
podatek od towarów i usług
usługi edukacyjne
warunki zwolnienia
wysokość zwolnienia podmiotowego
zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe
zwolnienia przedmiotowe
zwolnienia z podatku od towarów i usług


Istota interpretacji
Czy po przekroczeniu w bieżącym roku limitów obrotu w wysokości 50.000 zł, Zainteresowany utrzyma zwolnienie od podatku VAT ze względu na rodzaj świadczonych usług?Wniosek ORD-IN 665 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2008 r. (data wpływu 26 września 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 listopada 2008 r. (data wpływu 21 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 26 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku. Pismem z dnia 13 listopada 2008 r. (data wpływu 21 listopada 2008 r.) wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego i przedstawienie własnego stanowiska.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność związaną ze sportem PKD 92.62.Z (szkoła tenisa ziemnego) i wystawia co miesiąc rachunki za zajęcia tenisowe. Najprawdopodobniej we wrześniu bieżącego roku przekroczy limit obrotów uprawniający do zwolnienia podmiotowego od podatku VAT.

Zainteresowany wyjaśnia również, iż biorąc pod uwagę rodzaj świadczonych usług, które zostały wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o VAT w poz. 7 jako usługi w zakresie edukacji (zaliczane do grupowania PKWiU ex 80), korzysta w tym zakresie ze zwolnienia od podatku VAT.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że w poz. 11 ww. załącznika pod symbolem PKWiU ex 92 wymienione zostały usługi związane z kulturą, w tym również usługi związane z rekreacją i sportem, jednak z zastrzeżeniem, że są one świadczone przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Z informacji zawartej w uzupełnieniu do złożonego wniosku wynika, iż wykonywane przez Zainteresowanego czynności oznaczone są symbolem PKWiU 92.62.13-00.00 jako usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy po przekroczeniu w bieżącym roku limitów obrotu w wysokości 50.000 zł, Zainteresowany utrzyma zwolnienie od podatku VAT ze względu na rodzaj świadczonych usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, rodzaj świadczonych usług, tj. usługi sportowe nie uprawnia do zwolnienia od podatku VAT ze względu na charakter prowadzonej działalności typowo nastawionej na osiąganie zysków.

Ze złożonego uzupełnienia wynika natomiast, iż zdaniem Zainteresowanego do kwoty 50.000 zł nie wchodzi obrót z tytułu wykonywania usług w zakresie edukacji.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega co do zasady odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Ponadto przepis art. 8 ust. 3 ww. ustawy stanowi, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca świadczy dwa rodzaje odpłatnych usług, tj. usługi w zakresie edukacji klasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 80 oraz usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane oznaczone symbolem PKWiU 92.62.13-00.00.

Jak wyżej wskazano opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług. W tym zakresie z treści art. 41 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Tym niemniej ustawodawca w pewnych przypadkach uznał, iż odpłatne świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

Zauważyć należy, iż usługi edukacji, które świadczy Zainteresowany wymienione zostały w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o VAT. Tym samym korzystają one z przedmiotowego zwolnienia.

Z kolei odnośnie drugiego rodzaju świadczonych przez Wnioskodawcę usług związanych ze sportem klasyfikowanych do PKWiU 92.62.13-00.00 ze względu – jak wyjaśniła Strona – na charakter prowadzonej działalności typowo nastawionej na osiąganie zysków, usługi te nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

Powyższe wynika z zapisu pod załącznikiem nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, a dotyczy wymienionych pod poz. 11 tego załącznika usług związanych z rekreacją i sportem, świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż usługi te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Tym niemniej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w sposób szczególny regulują opodatkowanie drobnych przedsiębiorstw.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Ponadto, w oparciu o ust. 2 powołanego przepisu do wartości sprzedaży, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku (…).

Zatem w związku z powyższymi przepisami do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, nie należy wliczać korzystających ze zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Zainteresowanego usług z zakresu edukacji (PKWiU ex 80).

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym na kwotę 50.000 zł sprzedaży opodatkowanej składają się wyłącznie nie korzystające ze zwolnienia usługi związane ze sportem o symbolu PKWiU 92.62.13-00.00.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z przepisem art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

Reasumując, w momencie przekroczenia kwoty 50.000 zł z tytułu sprzedaży opodatkowanej usług związanych ze sportem PKWiU 92.62.13-00.00 Zainteresowany utraci zwolnienie podmiotowe wynikające z przepisu art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, a opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj