Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPP2/443-762a/08/AF
z 20 listopada 2008 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ITPP2/443-762a/08/AF
Data
2008.11.20Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne --> Czynności opodatkowane

Podatek od towarów i usług --> Przepisy ogólne --> Definicje legalne

Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku


Słowa kluczowe
budynek mieszkalny
budynek niemieszkalny
stawki podatku
usługi budowlano-montażowe


Istota interpretacji
Czy wykonawcy zastosowali prawidłowe stawki podatku dla usług?Wniosek ORD-IN 1002 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2008 r. (data wpływu 1 września 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 3 listopada 2008 r. (data wpływu 7 października 2008 r.) oraz z dnia 18 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług budowlano-montażowych – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 1 września 2008 r. złożono ww. wniosek, uzupełniony pismami z dnia 3 listopada 2008 r. oraz z dnia 18 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług budowlano-montażowych.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.


Wnioskodawca jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego z mieszkaniem (powierzchnia części mieszkalnej przekracza 50% powierzchni całkowitej). Mieszkanie będzie przeznaczone pod wynajem. Budynek jest wznoszony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na terenie dzierżawionym od spółdzielni mieszkaniowej.

W dniu 29 maja 2008 r. Wnioskodawca zwrócił się z pisemną prośbą do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi o określenie klasyfikacji PKOB dla ww. budynku. W odpowiedzi na ten wniosek otrzymał pisemną interpretację, z której wynika, że budynek mieszkalno-handlowy opisany we wniosku, którego co najmniej 50% powierzchni użytkowej przeznaczona będzie na cele mieszkaniowe, należy klasyfikować w grupowaniu PKOB 11 – „Budynki mieszkalne”.


W ramach realizacji inwestycji Wnioskodawca korzysta z usług firm budowlanych, które wystawiły faktury VAT na wykonane usługi budowlano-montażowe. Stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7% została zastosowana na fakturach dotyczących usług :


  • dekarskich;
  • docieplenia elewacji budynku;
  • dostawy i montażu stolarki okiennej;
  • wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej;
  • prac wykończeniowych w części mieszkalnej (wykonanie podłóg, wykończenie ścian).


Stawka podatku w wysokości 22% została zastosowana na fakturach dokumentujących wykonie prac wykończeniowych w części handlowej.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy wykonawcy zastosowali prawidłowe stawki podatku dla opisanych usług...


Zdaniem Wnioskodawcy stawki podatku na fakturach wystawionych przez wykonawców są prawidłowe.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.


Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 12 ww. ustawy stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu i modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieka lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b (art. 41 ust. 12a).

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.


Jednocześnie przepis § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) stanowi, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:


  1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy,
  2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej klasyfikacji Obiektów Budownictwa w dziale 12.


  • w zakresie w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c.


Analiza przytoczonych przepisów pozwala na stwierdzenie, że 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem. Dotyczy ona z jednej strony dostawy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części (budownictwa mieszkaniowego), albo z drugiej robót budowlano- montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego. Istotne jest również to, czy przedmiotem umowy z usługodawcami jest kompleksowa realizacji inwestycji.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje inwestycję polegająca na budowie pawilonu handlowego z mieszkaniem i sklasyfikowanego w grupowaniu PKOB 11 – „Budynki mieszkalne”. W ramach realizacji inwestycji korzysta z usług firm budowlanych, które wystawiły faktury VAT na wykonane usługi budowlano-montażowe: dekarskie, docieplenia elewacji budynku, dostawy i montażu stolarki okiennej, wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, prac wykończeniowych. Wykonawcy zastosowali do usług stawkę podatku w wysokości 7%. Stawkę podatku w wysokości 22% zastosowali do opodatkowania prac wykończeniowych w części handlowej.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, w tym podaną klasyfikację budynku w grupowaniu PKOB 11, oraz treść przywołanych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli usługodawcy wymienionych usług wykonali je kompleksowo przed odbiorem budynku, powinni zastosować do całości usług stawkę podatku w wysokości 7%. W przeciwnym przypadku stawka podatku w wysokości 7% ma zastosowanie do opisanych we wniosku usług, o ile dotyczą one części mieszkalnej przedmiotowego obiektu.

Należy podkreślić, ze tutejszy organ podatkowy nie jest uprawniony do oceny zasadności zaklasyfikowania określonych obiektów do właściwego grupowania statystycznego. Wobec powyższego niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o klasyfikację PKOB podaną przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj