Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP1-443-1425/08-6/RK
z 10 października 2008 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPP1-443-1425/08-6/RK
Data
2008.10.10Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku


Słowa kluczowe
budynek niemieszkalny
lokal mieszkalny
lokal użytkowy
lokale
usługi


Istota interpretacji
Jeżeli przedmiotem umowy będzie odnosząca się do budynku (PKOB-1264) jako całości, usługa termomodernizacyjna, zastosowanie będzie miała jedna stawka podatku od towarów i usług w wysokości 22% stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy dla robót wykonywanych w całym obiekcie (zarówno związanych z lokalami mieszkalnymi, jak i użytkowymi). Jeżeli jednak podejmowane będą osobno usługi dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych: tj. dotyczące wymiany okien, drzwi docieplenia ścian, wówczas stosownie do art. 41 ust. 12 i 12 a lub § 5 ust. 1a pkt. 2 rozporządzenia - w stosunku do lokali mieszkalnych, będzie miała zastosowanie stawka w wysokości 7 %, natomiast usługi wykonywane w lokalach użytkowych, będą opodatkowane stawką 22% (art. 41 ust. 1 ustaw).Wniosek ORD-IN 341 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 22.07.2008 r. (data wpływu 28.07.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wysokości stawki podatku na roboty termomodernizacyjne - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.07.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wysokości stawki podatku na roboty termomodernizacyjne.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Urząd Gminy jest podatnikiem podatku VAT w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych (wymienionych w art. 5 ust. 1ustawy o VAT) tj. m.in. odpłatnej dostawy towaru i odpłatnego świadczenia usług w zakresie sprzedaży wody z wodociągu gminnego jak również wynajmu lokali zarówno użytkowych jak i mieszkalnych. Mając w zasobie komunalnym gminy obiekt Ośrodka Zdrowia sklasyfikowany w PKOB w klasie ex 1264 (przejęty w 2004 roku od szpitala) Wnioskodawca przystąpił w 2008 roku do jego kompleksowej termomodernizacji — wymiana okien, drzwi, docieplenie ścian i stropów oraz remont dachu. Całość prac wykona jeden wykonawca wybrany w drodze przetargu zgodnie z prawem zamówień publicznych. Termomodernizowany budynek jest jednopiętrowy, mieszczący na parterze lokale użytkowe a na piętrze lokale mieszkalne. Lokale użytkowe wynajmowane są na Praktykę Lekarza Rodzinnego, Stomatologa, Aptekę i pracownię E-eleringową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaka stawka VAT będzie miała zastosowanie w przypadku robót budowlanych polegających na termomodernizacji ww. gminnego obiektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, z dniem 1 stycznia 2008 roku regulacje w zakresie stawki podatku VAT na roboty budowlane, remontowe czy modernizacje znalazły się wart. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz w § 5 ust 1 pkt 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz. 970 ze zm.). Z powołanych przepisów wynika, że preferencyjna stawka 7% ma zastosowanie do robót dotyczących całych obiektów budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanego w PKOB pod symbolem 11 a także robót w lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB pod symbolem 12 oraz w klasie 1264. Ponieważ termomodernizowny przez Urząd budynek jest budynkiem mieszanym zastosowanie preferencyjnej 7% stawki podatku będzie zasadne do 50 % wartości robót natomiast w pozostałych 50% należy zastosować stawkę podstawową podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust.1. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy).

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b (art. 41 ust. 12a ustawy).

Zgodnie z § 5 ust. 1a pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. – w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7 % również w odniesieniu do:

  1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
  2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 - w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.


Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego - rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, oraz w stosunku do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych, sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, oraz w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Z przedstawionej sytuacji we wniosku wynika, iż wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, będzie dokonywał termomodernizacji budynku sklasyfikowanego wg PKOB ex 1264 (gminny obiekt Ośrodka Zdrowia) polegającej na wymianie okien, drzwi, dociepleniu ścian i stropów oraz remontu dachu. Ponadto Wnioskodawca podniósł, iż parter budynku stanowią lokale użytkowe, natomiast pierwsze piętro lokale mieszkalne.

Stosownie do ww. przepisów należy stwierdzić, że termomodernizacja budynku sklasyfikowanego pod symbolem PKOB 1264 będzie opodatkowana stawką w wysokości 7% jedynie w sytuacji gdy odbiorcą usług będzie instytucja świadcząca sensu stricte usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, które są celem podmiotu świadczącego te usługi.

Należy w tym miejscu wskazać, że dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem do klasy 1264 zalicza się: Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej. Klasa ta obejmuje: budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi, sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, szpitale kliniczne, szpitale więzienne i wojskowe, budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp., budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.

Klasa nie obejmuje: Domów opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych, itp. (1130).

Z opisu budynku przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, iż nie jest to budynek mieszkalny i nie jest to budynek instytucji ochrony zdrowia świadczącej usługi zakwaterowania z opieką lekarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, czyli nie jest to budynek, przy którego termomodernizacji stosuje się stawkę w wysokości 7% stosownie do. art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Jednakże Wnioskodawca również wskazał, iż w budynku tym znajdują się lokale mieszkalne, które stanowią 50% powierzchni budynku.

W związku z powyższym w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz wskazany wyżej stan prawny, zastosowanie prawidłowej stawki podatku uzależnione będzie od postanowień umowy na wykonanie wskazanych wyżej usług.

Jeżeli przedmiotem umowy będzie odnosząca się do budynku (PKOB-1264) jako całości, usługa termomodernizacyjna, zastosowanie będzie miała jedna stawka podatku od towarów i usług w wysokości 22% stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy dla robót wykonywanych w całym obiekcie (zarówno związanych z lokalami mieszkalnymi, jak i użytkowymi). Jeżeli jednak podejmowane będą osobno usługi dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych: tj. dotyczące wymiany okien, drzwi docieplenia ścian, wówczas stosownie do art. 41 ust. 12 i 12 a lub § 5 ust. 1a pkt. 2 rozporządzenia - w stosunku do lokali mieszkalnych, będzie miała zastosowanie stawka w wysokości 7 %, natomiast usługi wykonywane w lokalach użytkowych, będą opodatkowane stawką 22% (art. 41 ust. 1 ustaw).

Jednakże powyższe zasady jeśli chodzi o wykonywanie odrębnych usług w stosunku do lokali mieszkalnych i użytkowych, nie będą mieć zastosowania w przypadku remontu dachu, bowiem dach ten znajduje się na budynku niemieszkalnym pomimo, iż w budynku tym znajdują się również lokale mieszkalne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Zatem dach związany jest z budynkiem jako całością, dlatego też nie można przypisać jego remontu do poszczególnych lokali mieszkalnych, czy też użytkowych. W związku z powyższym remont dachu będzie opodatkowany stawką w wysokości 22% (art. 41 ust. 1 ustawy).

W związku z powyżej przedstawionym stanem prawnym, należy uznać, iż nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że preferencyjna 7% stawką VAT będzie miała zastosowanie do 50 % wartości robót natomiast w pozostałych 50% należy zastosować stawkę podstawową podatku.

Z uwagi na fakt, że występującym o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Wnioskodawca na rzecz którego nastąpi wykonanie usługi, a zapytanie dotyczy stawki podatku od wykonanej usługi, przedmiotowa interpretacja nie wywoła skutków określonych w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj