Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPP2/443-359/08/WN
z 10 lipca 2008 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IBPP2/443-359/08/WN
Data
2008.07.10Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku


Słowa kluczowe
budynek mieszkalny
budynek niemieszkalny
stawki podatku
usługi remontowo-budowlane


Istota interpretacji
stawka podatku od towarów i usług na usługi budowlane polegające na budowie garaży w obiektach budownictwa mieszkaniowego oraz donic, murków zewnętrznych, wykonanych z betonuWniosek ORD-IN 2 MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. A., przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008r. (data wpływu 10 kwietnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku od towarów i usług na usługi budowlane polegające na budowie garaży w obiektach budownictwa mieszkaniowego oraz donic, murków zewnętrznych, wykonanych z betonu – jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 9 lipca 2008r. w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku od towarów i usług na usługi budowlane polegające na budowie garaży w obiektach budownictwa mieszkaniowego oraz donic, murków zewnętrznych, wykonanych z betonu

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi firmę budowlaną działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy S. Zajmuje się budową budynków mieszkalnych, budową budynków użyteczności publicznej, budową sieci kanalizacyjnej itp. Ogólnie rzecz biorąc świadczy kompleksowe roboty budowlane począwszy od przygotowania terenu pod budowę budynków, wznoszenie budynków, stawianie konstrukcji i krycie dachu, montaż stolarki budowlanej, wykonanie elewacji budynku oraz wykończenie wewnątrz budynku, po kładzenie tynków a nawet malowanie. Wnioskodawca wykonuje podjazdy, wjazdy, zjazdy, chodniki, oświetlenie terenu, zagospodarowanie terenu – zieleń, aż do całkowitego oddania budynku - inwestycji do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w ramach realizacji założonego projektu dla danej inwestycji. W związku z brzmieniem przepisów art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT oraz § 5 ust. 1a rozporządzenia w sprawie VAT obowiązujących po dniu 1 stycznia 2008 roku pojawiły się wątpliwości co do stosowania obniżonej stawki VAT dla robót budowlanych dotyczących budownictwa mieszkaniowego w wysokości 7%.

Na chwilę obecną Wnioskodawca realizuje inwestycje polegające na budowie:

 1. bloków mieszkalnych z miejscami postojowymi w garażach podziemnych przeznaczonych dla mieszkańców bloku,
 2. domów w zabudowie szeregowej składających się z niepodpiwniczonych segmentów z garażami wewnątrz budynków, jak również garażami wolnostojącymi oraz budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z przyłączami, instalacjami wewnętrznymi, ukształtowaniem terenu, infrastrukturą przynależną do tego budynku zgodnie z projektem budowlanym i projektem zagospodarowania przestrzennego, a także budową osobnych lokali użytkowych wyraźnie wyszczególnionych w ramach tejże samej inwestycji.

Dodatkowo pismem z dnia 9 lipca 2008r. Wnioskodawca wyjaśnił, iż jest firmą budowlaną która świadczy usługi budowlane jako Generalny Wykonawca, bądź też podwykonawca. Nie występuje w charakterze inwestora, który dalej odsprzedaje swój produkt. Wnioskodawca podkreślił, że nie sprzedaje garaży, a jedynie wykonuje roboty budowlane związane z budową garaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Jak należy opodatkować usługi budowlane polegające na budowie garaży, które znajdują się w podziemiach bloków mieszkalnych dla mieszkańców bloku oraz garaże znajdujące się w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i w zabudowie bliźniaczej, bez względu na to czy garaż połączony jest na trwale z jedną ścianą budynku, czy znajduje się w dolnej kondygnacji budynku czy też jest garażem wolno stojącym...
 2. Jaką stawką VAT objąć roboty budowlane polegające na budowie donic, murków zewnętrznych, wykonanych z betonu, które stanowią niejako spójność z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem w zabudowie bliźniaczej i są elementem konstrukcyjnym na stale połączonym z gruntem w sposób trwały wykonane z materiałów budowlanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, pod pojęciem obiektu budowlanego zgodnie z PKOB rozumiemy konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały wykonaną z materiałów budowlanych i elementów składowych, będącą wynikiem prac budowlanych. Budynkiem mieszkalnym zaś są te obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana dla celów mieszkalnych. W oparciu o własną analizę definicji obiektu budowlanego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ma prawo do zastosowania obniżonej 7% stawki VAT dla całości realizowanych robót związanych z obiektem budowlanym, tj. przygotowaniem terenu pod budowę, urządzeniem placu budowy, robotami ziemnymi, wznoszeniem fundamentów i budynków, robotami związanymi z instalacjami wewnątrz budynku: energia, gaz, woda, kanalizacja, co, konstrukcją i kryciem dachu, montażem stolarki budowlanej, wykonaniem posadzek i ich podłoży, podłóg, tynków wewnętrznych, robót malarskich, balustrad, docieplenia budynków, kotłowni wewnątrz budynku, elewacji zewnętrznej wraz z wykonaniem w ramach projektu realizowanej inwestycji donic, murków zewnętrznych wykonanych z betonu przylegających bezpośrednio do budynku i schodów zewnętrznych. Garaże w ramach tych inwestycji opodatkowane by zostały również stawką 7% VAT, kwalifikowane zgodnie z funkcją budynków mieszkalnych w ramach głównego obiektu budowlanego (PKOB 11) realizowanych inwestycji, bez względu na to czy garaż znajduje się w budynku mieszkalnym, czy przylega do niego jedynie jedną ze ścian, czy też jest garażem wolnostojącym, ale dalej jest to ta sama inwestycja, której w przedmiocie budowy jest budynek mieszkalny jednorodzinny czy wielorodzinny. Jedynie odrębne lokale użytkowe, o których mowa wyraźnie w projekcie budowlanym konkretnej inwestycji od początku nazwane w niej jako lokal użytkowy oraz nawierzchnie utwardzone do budynków mieszkalnych, podjazdy, wjazdy, chodniki, ogrodzenie, oświetlenie zewnętrzne (terenowe), uzbrojenie terenu - przyłącza do budynków wod-kan, gaz, elektryczne, po zmianie przepisów po dniu 1 stycznia 2008 roku jako infrastruktura towarzysząca są opodatkowane stawką VAT 22%.Jeśli zaś chodzi o bloki mieszkalne, czyli obiekty mieszkalne wielomieszkaniowe PKOB 112 Wnioskodawca wyraził pogląd, że podobnie jak w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, czy też w zabudowie bliźniaczej wszelkie roboty związane z budynkiem na takich samych zasadach jak powyżej określone, będą opodatkowane odpowiednio stawką 7% i stawką 22% VAT. Garaże dla mieszkańców bloku znajdujące się w podziemiach budynku opodatkowane będą stawką 7% stawki VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do zapisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008r. – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tegoż artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według zapisu ust. 12b wskazanego artykułu, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

  budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Ponadto, zgodnie z treścią § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, ze zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2007r. Nr 249, poz. 1861) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

 1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264
  - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 12 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. ustawy o VAT, do dnia 31 grudnia 2007r. stawkę 7% należało stosować w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit a rozumie się:

 1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
 2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
 3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

-jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.Należy zauważyć, iż jak wynika z treści samego przepisu art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT, utracił on swoją moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2007r.

Wskazać należy, że nie zawsze budynki mają jednorodny charakter. W sytuacji, gdy część budynku wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, a pozostała część do innych celów, wówczas sposób zakwalifikowanie danego budynku znajduje się w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. W przepisach tych zdefiniowano m. in. pojęcia takie jak:

 • obiekty budowlane - to konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych;
 • budynki - to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne:

 • budynki mieszkalne - to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • budynki niemieszkalne - to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny.

Część „mieszkaniowa” budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne – kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie, pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie). Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2). Zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy, nie precyzują terminu „lokal mieszkalny”. W związku z tym, należy posiłkować się definicją lokalu mieszkalnego zawartą w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), który stanowi, że samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Do lokalu mieszkalnego przynależeć mogą, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet bezpośrednio do niego nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż (art. 2 ust. 4 ww. ustawy). W tym miejscu należy podkreślić, iż na gruncie ww. ustawy o własności lokali ustawodawca czyni wyraźne rozróżnienie pomiędzy dwoma pojęciami normatywnymi:

 • pojęciem „pomieszczenie pomocnicze” - pomieszczenie, które wraz z izbą lub zespołem izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (w danym przypadku chodzi więc wyraźnie o taki funkcjonalny związek tych „pomieszczeń”) z „izbą lub zespołem izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi”, który polega na wykorzystaniu całej tej „przestrzeni” bezpośrednio dla zaspokajania mieszkalnych potrzeb ludzi) - art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r.,
 • pojęciem „pomieszczenie przynależne”, które w sensie funkcjonalnym nie zawsze jest przestrzenią przeznaczoną dla bezpośredniego zaspokajania mieszkaniowych potrzeb ludzi, lecz ma służyć zaspokojeniu innych potrzeb tych osób, które korzystają z samodzielnego lokalu mieszkalnego – art. 2 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy.

W świetle powyższych uregulowań, należy stwierdzić, iż wydzielony garaż nie stanowi lokalu mieszkalnego ani pomieszczenia służącego bezpośredniemu zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych. Może on przynależeć do lokalu ale nie zmienia to ich funkcji.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż definicję pojęcia „lokal użytkowy” zawiera § 3 pkt 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Zgodnie z tą definicją, pod pojęciem lokalu użytkowego należy rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

W tym miejscu należy podkreślić, że sam fakt zaklasyfikowania budynku do grupy 11 PKOB, nie stanowi jednoznacznej przesłanki do zastosowania od dnia 1 stycznia 2008r. 7% stawki podatku od towarów i usług do usług budowlano-montażowych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie bowiem z cyt. powyżej przepisami art. 41 ust. 12 i 12a ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 5 ust. 1 a pkt 2 rozporządzenia, stawką 7% nie są objęte ww. usługi wykonywane wyłącznie w lokalach użytkowych mieszczących się w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Odnosząc wskazane regulacje prawne do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, iż od dnia 1 stycznia 2008r., zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 5 ust. 1a cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, 7% stawka podatku od towarów i usług, znajduje zastosowanie jedynie w odniesieniu do robót polegających na realizacji obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zajmuje się budową budynków mieszkalnych, budową budynków użyteczności publicznej budową sieci kanalizacyjnej itp. Ogólnie rzecz biorąc świadczy kompleksowe roboty budowlane począwszy od przygotowania terenu pod budowę budynków, wznoszeniem budynków, stawianie konstrukcji i krycie dachu, montaż stolarki budowlanej, wykonanie elewacji budynku, oraz wykończenie wewnątrz budynku po kładzenie tynków, a nawet malowanie. Wykonuje podjazdy, wjazdy, zjazdy, chodniki, oświetlenie terenu, zagospodarowanie terenu - zieleń aż do całkowitego oddania budynku - inwestycji do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w ramach realizacji założonego projektu dla danej inwestycji.W świetle powyższego, w przypadku gdy Wnioskodawca wykona usługi, których przedmiotem będzie kompleksowa realizacja inwestycji budynku mieszkalnego (sklasyfikowanego w PKOB 11) jako całości, w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak również części użytkowe (np. garaże), będące integralną częścią budynku, usługi te będą w całości opodatkowane stawką preferencyjną podatku od towarów i usług 7%. W sytuacji jednak, gdyby świadczone przez Wnioskodawcę usługi dotyczyły wyłącznie lokali użytkowych (garaży), zlokalizowanych w przedmiotowym budynku mieszkalnym, wówczas w odniesieniu do nich zastosowanie znalazłaby stawka podstawowa w wysokości 22%.Również w odniesieniu do usług budowlano-montażowych wykonanych w garażu wolnostojącym, który jest odrębnym obiektem budowlanym, klasyfikowanym w PKOB odrębnie od budynków mieszkalnych, zastosowanie będzie miała stawka podstawowa w wysokości 22%, brak jest bowiem jakichkolwiek podstaw, aby uznać taki obiekt za budynek mieszkalny lub jego część.

Odnosząc się natomiast do kwestii opodatkowania usług budowlanych świadczonych na zewnątrz budynku mieszkalnego, a polegających na budowie donic i murków zewnętrznych wykonanych z betonu, stwierdzić należy, iż chociaż zdaniem Wnioskodawcy, stanowią one spójność z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem w zabudowie bliźniaczej i są elementem konstrukcyjnym na stale połączonym z gruntem w sposób trwały, w ocenie tut. organu należy zaliczyć je do infrastruktury towarzyszącej obiektom budownictwa mieszkaniowego. Położone są one bowiem poza bryłą budynku jako elementy zagospodarowania terenu oraz nie służą bezpośredniemu zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Zatem usługi budowlane dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, w świetle zmian przepisów o podatku od towarów i usług (tj. utraty z dniem 31 grudnia 2007r. mocy obowiązującej przepisu art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT) od dnia 1 stycznia 2008r. podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy jednocześnie zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania przedmiotu sprzedaży według PKOB. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji budynków sprzedawanych, według PKOB, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług, a w razie wątpliwości Podatnik może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj