Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPP1/443-220B/08/MM
z 28 maja 2008 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ITPP1/443-220B/08/MM
Data
2008.05.28Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Temat
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych --> Faktura VAT RR

Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Odliczenie podatku


Słowa kluczowe
faktura VAT
obniżenie podatku należnego
odliczenie podatku od towarów i usług
podatek należny
podatek naliczony
zryczałtowany zwrot podatku
zwiększenie podatku naliczonego


Istota interpretacji
Możliwość zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.Wniosek ORD-IN 801 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 3 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zajmuje się m.in. lężeniem piskląt tj. prowadzi działalność rolniczą w formie działów specjalnych produkcji rolnej. Nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną. Do wykonywania tej działalności Spółka skupuje jaja wylęgowe od rolników ryczałtowych, wystawiając faktury VAT RR zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z terminem zapłaty wcześniej uzgodnionym. Jeśli termin płatności uzgodniony był na okres dłuższy niż 14 dni, tj. 21-dniowy lub 30-dniowy, to spółka zawierała z rolnikami ryczałtowymi umowy na zakup jaj wylęgowych, w których są określone dłuższe terminy płatności: 21-dniowe i 30-dniowe.

Zdarzało się tak, że Spółka dokonywała zapłaty przed terminem płatności oznaczonym w umowie lub na fakturze (przed upływem 14 dnia, 21 dnia lub 30 dnia), co wynikało albo ze zwyczajowych ustaleń (za jaja od stada młodego tj. w I m-cu nieśności płaci się w terminie 7 dni, a od stada w II m-cu nieśności – w terminie 14 dni), albo na skutek ustnej prośby rolnika.

Ponadto Spółka dokonuje na rzecz rolników ryczałtowych przedpłat, udziela zaliczek i pożyczek na dostawę jaj wylęgowych oraz sprzedaje dostawcom paszę. Na zaliczki i pożyczki są zawierane umowy pisemne, natomiast przedpłat dokonuje się na wniosek kierownika Zakładu, w dniu poprzedzającym dostawę jaj. Należności wynikające z udzielonych przedpłat, zaliczek, pożyczek oraz ze sprzedaży paszy są potrącane z faktur za dostarczone jaja w części lub do pełnej wartości faktury VAT RR. W każdym przypadku są wystawiane pisemne kompensaty, opisujące dokładnie dokument, który podlega kompensacie (nr faktury RR, datę jej wystawienia, wartość oraz kwotę jaka jest komensowana) i transakcje, które są potrącane (kwoty udzielonych przedpłat, zaliczek, pożyczek daty ich przekazania na konto rolnika ryczałtowego, numery faktur dot. sprzedanej paszy, daty ich wystawienia oraz wartości). Jeżeli kompensata dotyczy części należności wynikającej z faktury VAT RR, różnica jest przelewana na konto bankowe rolnika, w dniu poprzedzającym termin płatności wynikający z umowy lub faktury.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


 • Czy Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o zryczałtowany podatek naliczony z faktury RR w miesiącu, w którym dokonała zapłaty, chociaż termin zapłaty określony w umowie lub na fakturze przypada w miesiącu następnym...
 • Czy Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o zryczałtowany podatek naliczony z faktur RR, w miesiącu, w którym dokonała przelewu części wartości faktury po kompensacie, chociaż termin zapłaty określony w umowie lub na fakturze, przypada w miesiącu następnym...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 116 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę zryczałtowanego podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT RR w miesiącu jego zapłaty rolnikowi ryczałtowanemu, mimo, że płatność nastąpiła przed terminem określonym w fakturze lub umowie, ponieważ spełnione zostają trzy warunki, o których mowa w tym przepisie.

Ponadto Spółka wskazuje, że ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę zryczałtowanego podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT RR w miesiącu jego zapłaty rolnikowi ryczałtowemu, po dokonaniu częściowej kompensaty, mimo, że płatność nastąpiła przed terminem określonym w fakturze lub umowie. Spełnione w tym przypadku są przesłanki wynikające z art. 116 ust. 6 i ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zasady obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego reguluje art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.


Kwotę podatku naliczonego - według zapisu ust. 2 tego artykułu – stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:


 1. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika
 2. :
  1. z tytułu nabycia towarów i usług
  2. ,
  3. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego
  4. ,
  5. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu
  1. z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;
 3. w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego;
 4. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
 5. kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 6. .


W myśl art. 116 ust. 6 powołanej ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:


 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

Za datę dokonania zapłaty – jak stanowi ust. 7 wskazanego artykułu - uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych (art. 116 ust. 8 tejże ustawy).


Przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również – według ust. 9 tegoż artykułu - potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:


 1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
 2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

Zgodnie z treścią art. 116 ust. 9 a) ustawy o podatku od towarów i usług, przez należność za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z zapłaty należności za dostarczone mleko opłat określonych w art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 363).

Analiza przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego, w konfrontacji z powołanymi wyżej przepisami prowadzi do wniosku, iż Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę zryczałtowanego podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT RR potwierdzających nabycie towarów (jaj wylęgowych) od rolników ryczałtowych w miesiącu, w którym dokonano płatności za przedmiotowe faktury, w tym również, gdy dokonano jej przed upływem terminu określonego w umowie lub na fakturze, o ile spełnione zostały pozostałe warunki wynikające z treści art. 116 wskazanej ustawy. Prawo to przysługuje w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano tych zapłat.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę treść wskazanych przepisów należy stwierdzić, że prawo to przysługuje również – przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających z treści art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług – na określonych wyżej zasadach, w odniesieniu do podatku naliczonego zawartego w wystawionych fakturach VAT RR, za które uregulowana została na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, część zapłaty, o której mowa w ust. 8 powołanego artykułu.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruńdoradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj