Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
IPTPP1/443-844/12-4/MG
z 20 grudnia 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2012 r. (data wpływu 25 października 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 grudnia 2012 r. (data wpływu 13 grudnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku należnego przez wierzyciela – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku należnego przez wierzyciela.

Pismem z dnia 12 grudnia 2012 r. (data wpływu 13 grudnia 2012 r.) uzupełniono wniosek w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania. W dniu 26 kwietnia 2010 r. Zainteresowany otrzymał od Spółki zlecenie na wykonanie opracowania wytycznych technologicznych w zakresie wytwarzania energii z odpadów dla projektu.

Dokumentacja miała być wykonana w bardzo krótkim czasie (do 15 maja 2010 r.).

Według zapewnienia Zleceniodawcy podane w zleceniu warunki płatności będą w najbliższym czasie spełnione, ponieważ inwestycja jest priorytetowa, a czas wydania pozwolenia na budowę jest tylko kwestią procedur administracyjnych.

Podczas przekazywania dokumentacji (14 maja 2010 r.) Zleceniodawca ponownie zapewnił, że uprawomocnienie się pozwolenia na budowę, to kwestia dwóch, trzech miesięcy.

Od połowy 2011 roku Wnioskodawca nie miał żadnego kontaktu ze Spółką.

Ponieważ wykonana przez Zainteresowanego, zgodnie ze zleceniem, dokumentacja projektowa została przekazana do Spółki, a następnie była przez spółkę dalej wykorzystywana, Wnioskodawca wystawił w grudniu 2011 r. fakturę VAT za wykonaną usługę oraz zapłacił należny podatek VAT za wystawioną fakturę.

W połowie stycznia 2012 r. Zleceniodawca odesłał fakturę bez słowa komentarza. Po ponownym wysłaniu do Spółki faktury oraz wezwaniu do zapłaty z propozycją polubownego załatwienia sporu, Zleceniodawca spotkał się z Wnioskodawcą dwukrotnie, po czym urwały się wszelkie kontakty.

W tej sytuacji po upływie 180 dni od terminu uregulowania należności za fakturę, Wnioskodawca zawiadomił dłużnika o zamiarze dokonania korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconej faktury VAT z dnia 28 grudnia 2011 r. za wykonanie usług projektowych, zgodnie ze zleceniem z dnia 24 kwietnia 2010 r., a następnie Wnioskodawca zawiadomił Spółkę o dokonaniu korekty podatku.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 31 sierpnia 2006 r. Termin zapłaty za fakturę upłynął 5 stycznia 2012 r. Upłynęło 180 dni od terminu uregulowania należności za fakturę. Nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona w świetle art. 89a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawa usługi była dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, niebędący w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Wierzytelność została wykazana w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny. Na dzień dokonania korekty wierzyciel i dłużnik byli zarejestrowani jako podatnicy VAT czynny. Wierzytelność wynikająca z faktury VAT z dnia 28 grudnia 2011 r. nie została przez Wnioskodawcę zbyta do dnia dzisiejszego. Faktura dokumentująca wierzytelność została wystawiona 28 grudnia 2011 r. Dwa lata upłyną 31 grudnia 2012 r. Dłużnik został zawiadomiony o zamiarze skorygowania podatku należnego, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności, a następnie został zawiadomiony o dokonaniu korekty. Między Wnioskodawcą a dłużnikiem nie istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wierzytelność wynikająca z tej faktury jest wierzytelnością nieściągalną i przysługuje prawo do skorygowania podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze zleceniem została w terminie przekazana do Spółki, a następnie była przez spółkę wykorzystana i przekazana do dalszego wykorzystania. Faktura za usługę została wystawiona prawidłowo, a wierzytelność w świetle art. 89a jest wierzytelnością nieściągalną i przysługuje prawo do korekty podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy).

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, iż podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

W ustawie o podatku od towarów i usług została rozwiązana kwestia dotycząca możliwości rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, którą regulują przepisy art. 89a i art. 89b ustawy.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy, podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89a ust. 1a ustawy).

W myśl art. 89a ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

 1. dostawa towarów lub świadczenie usług są dokonane na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 2. wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny,
 3. wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
 4. wierzytelności nie zostały zbyte,
 5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona,
 6. wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Art. 89a ust. 3 ustawy stanowi, iż korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin określony w ust. 2 pkt 6, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6. Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

Stosownie do art. 89a ust. 4 ustawy, w przypadku gdy po dokonaniu korekty określonej w ust. 1 należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Podatnik obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podatku należnego określonej w ust. 1, zawiadomić o korekcie, o której mowa w ust. 1, właściwy dla podatnika urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego (art. 89a ust. 5 ustawy).

W myśl art. 89a ust. 6 ustawy, podatnik w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty podatku należnego wymienionej w ust. 1 obowiązany jest również zawiadomić dłużnika o tej czynności. Kopia zawiadomienia jest przesyłana do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z brzmieniem art. 89a ust. 7 ustawy, przepisów ust. 1-6 nie stosuje się, jeżeli pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4.

Powołane wyżej przepisy dopuszczają zatem możliwość dokonania przez podatnika korekty podatku należnego, który powstał w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług na terytorium kraju, w sytuacji gdy nabywca towaru bądź usługi, nie dokonał zapłaty na rzecz dostawcy. Zauważyć należy także, iż podstawowym warunkiem umożliwiającym korektę jest dokonanie transakcji na rzecz podatnika, który w momencie jej dokonywania był podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy, a więc podatnikiem prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, niebędącym w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Ponadto, wierzyciel musi zawiadomić dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 89a ust. 1. Jeżeli dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia ureguluje należności, korekty nie dokonuje się. Jeżeli dłużnik w powyższym terminie ureguluje tylko część należności korekty nie dokonuje się w odniesieniu do tej części.

Wobec powyższego, tylko łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy, daje prawo do skorygowania podatku należnego.

W myśl art. 89b ust. 1 ustawy, w przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6, i nieuregulowania należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, podatnik (dłużnik) jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia.

Stosownie do art. 89b ust. 2 ustawy, w przypadku częściowego uregulowania należności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania. Zainteresowany otrzymał zlecenie na wykonanie opracowania wytycznych technologicznych w zakresie wytwarzania energii z odpadów. Ponieważ wykonana przez Zainteresowanego, zgodnie ze zleceniem, dokumentacja projektowa została przekazana spółki, a następnie była przez spółkę dalej wykorzystywana, Wnioskodawca wystawił w grudniu 2011 r. fakturę VAT za wykonaną usługę oraz zapłacił należny podatek VAT za wystawioną fakturę.

W połowie stycznia 2012 r. Zleceniodawca odesłał fakturę bez słowa komentarza. Po upływie 180 dni od terminu uregulowania należności za fakturę, Wnioskodawca zawiadomił dłużnika o zamiarze dokonania korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconej faktury VAT nr … z dnia 28 grudnia 2011 r. za wykonanie usług projektowych, zgodnie ze zleceniem z dnia 24 kwietnia 2010 r., a następnie Wnioskodawca zawiadomił spółkę o dokonaniu korekty podatku.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Termin zapłaty za fakturę upłynął 5 stycznia 2012 r. Upłynęło 180 dni od terminy uregulowania należności za fakturę. Nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona w świetle art. 89a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawa usługi była dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, niebędący w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Wierzytelność została wykazana w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny. Na dzień dokonania korekty wierzyciel i dłużnik byli zarejestrowani jako podatnicy VAT czynny. Wierzytelność wynikająca z faktury VAT nie została przez Wnioskodawcę zbyta. Faktura dokumentująca wierzytelność została wystawiona 28 grudnia 2011 r. Dłużnik został zawiadomiony o zamiarze skorygowania podatku należnego, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności, a następnie został zawiadomiony o dokonaniu korekty. Między Wnioskodawcą a dłużnikiem nie istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego należy stwierdzić, że został spełniony warunek, o którym mowa w art. 89a ust. 1a ustawy.

Jak wynika z opisu sprawy, w fakturze VAT został określony terminy zapłaty na dzień 5 stycznia 2012 r.

Zatem, od terminu płatności wierzytelności, określonego na fakturze, minęło ponad 180 dni. Tym samym, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną.

Natomiast jak wynika z wniosku:

 • dostawa towaru dokonana została w niniejszej sprawie na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • wierzytelność została uprzednio przez Wnioskodawcę wykazana w deklaracji podatkowej jako obrót opodatkowany i podatek należny,
 • wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
 • wierzytelność nie została także zbyta, a od daty wystawienia faktur dokumentujących wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym zostały one wystawione,
 • Zainteresowany zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego.

Zatem, zostały spełnione łącznie wszystkie warunki wymienione w art. 89a ust. 2 ustawy, dające prawo do skorygowania podatku należnego.

Reasumując, Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku , która nie została uregulowana przez dłużną Spółkę, gdyż wierzytelność została uprawdopodobniona oraz zostały spełnione łącznie warunki określone w art. 89a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca może dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy w którym upłynął termin określony w ust. 2 pkt 6, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnośnie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, tutejszy organ pragnie w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj