Interpretacja Urzędu Celnego I w Warszawie
441000-PAI-9100I-28/06/2948/EU
z 16 października 2006 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
441000-PAI-9100I-28/06/2948/EU
Data
2006.10.16Autor
Urząd Celny I w Warszawie


Temat
Podatek akcyzowy --> Przepisy szczegółowe --> Napoje alkoholowe


Słowa kluczowe
akcyza
alkohol etylowy
taryfa celna
wyroby akcyzowe


Pytanie podatnika
Czy sos do potraw produkowany z koniaku stanowiącego alkohol etylowy jest wyrobem akcyzowym?


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX złożonym w piśmie z dnia 07.08.2006r. (data wpływu do Urzędu – 17.08.2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 30.08.2006r. (data wpływu do Urzędu – 01.09.2006r.)

postanawiam

udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stosownie do art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uznać przedstawione przez Spółkę stanowisko w zakresie ustalenia czy sos do potraw klasyfikowany do kodu CN 2103 90 90 i o symbolu PKWiU 15.87.12-70.00, zawierający w swoim składzie koniak klasyfikowany do kodu CN 2208 90 78 jest wyrobem akcyzowym, za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.08.2006r. do Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie wpłynął wniosek XXXX (zwanej dalej Spółką) o udzielenie interpretacji w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, w którym Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi produkcja przetworów spożywczych. W ramach swojej działalności Spółka planuje rozpocząć produkcję sosu do potraw zawierającego koniak o zawartości 40% alkoholu etylowego klasyfikowany do kodu CN 2208 90 78. Wyrób gotowy w postaci sosu do potraw klasyfikowany będzie do kodu CN 2103 90 90 oraz symbolu PKWiU 15.87.12-70.00. Gotowy sos do potraw jako mieszanina jednorodna zawierać będzie w swoim składzie 0,7% alkoholu etylowego pochodzącego z koniaku klasyfikowanego do kodu CN 2208 90 78.

Spółka informuje, że w sprawach, których dotyczy niniejszy wniosek nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pytanie Podatnika:

Czy sos do potraw produkowany z koniaku stanowiącego alkohol etylowy jest wyrobem akcyzowym?

Stanowisko podatnika:

Zdaniem Spółki ww. sos z koniakiem stanowiącym alkohol etylowy nie stanowi wyrobu akcyzowego. W rezultacie produkcja tego wyrobu nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Koniak klasyfikowany do kodu CN 2208 90 78 stanowi alkohol etylowy w rozumieniu art. 67 ustawy o podatku akcyzowym. Z tego względu sos do potraw produkowany z jego użyciem mógłby być uznany za wyrób akcyzowy, ponieważ zgodnie z brzmieniem pozycji 21 załącznika nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym należy przyjąć, iż co do zasady sosy do potraw zawierające w swym składzie alkohol etylowy mogą stanowić wyroby akcyzowe zharmonizowane zdefiniowane w art. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Ze względu na zawartość w składzie koniaku stanowiącego alkohol etylowy jedyną grupą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, w której potencjalnie mogłyby się znajdować sosy są napoje alkoholowe. Zatem w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym, sos z koniakiem stanowiącym alkohol etylowy byłby wyrobem akcyzowym zharmonizowanym jedynie w przypadku, gdy spełnione byłyby łącznie dwa warunki:

1. wyrób określony jest w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

2. wyrób spełnia definicję napoju alkoholowego w rozumieniu art. 67 ustawy o podatku akcyzowym.

Należy podkreślić, że definicje poszczególnych grup napojów alkoholowych zawarte w ustawie o podatku akcyzowym są ścisłe, ponieważ odwołują się do konkretnych symboli PKWiU oraz kodów CN. Jedyną grupa napojów alkoholowych, której definicja nie obejmuje zamkniętej grupy wyrobów jest alkohol etylowy. W konsekwencji jedyną grupą, do jakiej teoretycznie możliwe byłoby zaklasyfikowanie sosów do potraw stanowi grupa alkoholu etylowego.

Jednakże należy podkreślić, iż uznanie sosu z koniakiem stanowiącym alkohol etylowy jako alkoholu etylowego a w rezultacie jako wyrobu podlegającego opodatkowaniu akcyzą byłoby sprzeczne z definicją alkoholu etylowego zawartą w art. 72, którą należy stosować do potrzeb opodatkowania napojów alkoholowych podatkiem akcyzowym. Art. 72 wskazuje, iż za alkohol etylowy uznawane są jedynie ,,wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% (...)nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego grupowania PKWiU i kodu CN. A contrario oznacza, iż wszystkie wyroby o zawartości alkoholu etylowego poniżej 1,2% nie są alkoholem etylowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym niezależnie od grupowania PKWiU oraz kodu CN, pod którymi są klasyfikowane.

W konsekwencji wykładnia literalna art. 72 ustawy o podatku akcyzowym prowadzi do wniosku, iż sos z koniakiem stanowiącym alkohol etylowy, pomimo że został wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, nie może zostać uznany za alkohol etylowy w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, ponieważ jako jednorodna mieszanina zawiera 0,7% alkoholu etylowego, czyli poniżej progu wskazanego w art. 72 ustawy o podatku akcyzowym.

Sos ten nie może także zostać zaklasyfikowany do żadnej innej grupy napojów alkoholowych. Ponadto nie może on stanowić samoistnej, niewymienionej w ustawie grupy wyrobów akcyzowych. W rezultacie sos z koniakiem stanowiącym alkohol etylowy nie będąc wyrobem akcyzowym, nie może podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W opinii Spółki, dla uznania sosu za wyrób akcyzowy jest istotna zawartość procentowa alkoholu etylowego w całym wyrobie, a nie zawartość alkoholu etylowego w napoju alkoholowym stanowiącym składnik danego wyrobu. W przeciwnym razie należałoby uznać, iż sos do potraw zawierający koniak, pomimo, iż zawiera 0,7% alkoholu etylowego w swej objętości, stanowi wyrób akcyzowy, ponieważ koniak wykorzystany do jego produkcji zawiera 40% alkoholu etylowego w swej objętości. Przyjęcie takiego stanowiska skutkowałoby rozdzieleniem dla celów podatku akcyzowego jednorodnych produktów na pojedyncze składniki, przy jednoczesnym ignorowaniu właściwości danego wyrobu jako całości. W opinii Spółki taka interpretacja stanowiłaby rażące naruszenie zasad klasyfikacji statystycznej, która ma zasadnicze znaczenie także dla opodatkowania podatkiem akcyzowym (zgodnie z art. 3 ustawy o podatku akcyzowym).

Ponadto należy mieć na uwadze, że w pozycji 21 załącznika nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym sosy należące do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zostały zdefiniowane z użyciem symbolu PKWiU ex 15.87.12-70. Dodanie znaku ex przed symbolem PKWiU oznacza, że nie wszystkie wyroby oznaczone symbolem PKWiU 15.87.12-70 należy definiować jako wyroby akcyzowe zharmonizowane. W rezultacie, należy przyjąć, iż podczas klasyfikowania sosu z koniakiem stanowiącym alkohol etylowy do wyrobów zharmonizowanych należy treść opisu pozycji 21 ww. załącznika definiować łącznie z treścią przepisu szczególnego zawartego w art. 72 ustawy o podatku akcyzowym. Zdaniem Spółki łączna interpretacja poz. 21 ww. oraz art. 72 ustawy prowadzi do jednoznacznego wniosku, że sos z koniakiem stanowiącym alkohol etylowy nie może zostać uznany za wyrób akcyzowy, ponieważ cała mieszanina zawiera w swoim składzie mniej niż 1,2 % alkoholu etylowego.

Jednocześnie Spółka pragnie zaznaczyć, iż analizowany art. 72 ustawy o podatku akcyzowym został oparty na brzmieniu art. 20 Dyrektywy Rady 92/83 EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych. Przepis ten zawiera analogiczną w brzmieniu definicję alkoholi etylowych. Ponadto powszechnie akceptowana w Unii Europejskiej interpretacja ww. przepisu ogranicza zakres produktów uznawanych za alkohole etylowe jedynie do wyrobów klasyfikowanych do kodów CN 2204, 2205,2206,2207,2208 oraz wszelkich innych wyrobów o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% obj. nadających się do spożycia przez ludzi jako napój alkoholowy w rozumieniu potocznym.

Konsekwentnie także w rozumieniu przepisów wspólnotowych sos z koniakiem stanowiącym alkohol etylowy nie może zostać uznany za alkohol etylowy, a także za żaden inny napój alkoholowy. Zatem nie stanowi on wyrobu akcyzowego również w świetle przepisów wspólnotowych.

W świetle powyższego stanu faktycznego i przytoczonych argumentów Spółka stoi na stanowisku, iż sos z koniakiem stanowiącym alkohol etylowy nie może zostać uznany za wyrób akcyzowy, ponieważ stanowi jednorodną mieszaninę zawierająca 0,7% alkoholu etylowego.

Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wyjaśnia:

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) wyrobami akcyzowymi są wyroby podlegające akcyzie określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 2 ww. ustawy wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy.

Zgodnie z art. 3 ustawy o podatku akcyzowym do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), natomiast do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy w imporcie oraz w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN).

W pozycji 30 zał. Nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym wymieniono sosy i przetwory z sosów, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, gdzie indziej niewymienione, zawierające w swym składzie alkohol etylowy i posiadające Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU ex 15.87.12-70.

Ww. towary wymienione zostały również w poz. 21 zał. Nr 2 do ustawy (Wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych), a zatem sosy o symbolu PKWiU 15.87.12-70.90 zawierające alkohol etylowy produkowane i sprzedawane w kraju są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zgodnie z definicją zawartą w ww. art. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.Stosownie do art. 72 ustawy alkoholem etylowym w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10, 15.92.11 i 15.92.12 oraz kodami CN 2208 i 2207, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego grupowania PKWiU i kodu CN oraz napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony spirytus oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10 i 15.92.11 oraz kodami CN 2208 i 2207 10 00, a także wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 22% objętości, oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.11, 15.93.12, 15.94.10 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 2204, 2206 00 i 2205.

Z powyższej definicji wynika, że wszelkie inne wyroby zawierające w swoim składzie alkohol etylowy o zawartości przekraczającej 1,2% objętości należy traktować jako alkohol etylowy w szerokim tego słowa znaczeniu. Z szerokiej gamy wyrobów uznawanych za alkohol etylowy należy wyłączyć te wyroby, które zawierają więcej niż 1,2% objętości alkoholu etylowego sensu stricto, jednakże są one zaklasyfikowane do innego rodzaju wyrobów alkoholowych (np. piwo, wino). Ponadto do alkoholu etylowego należy zaliczyć inne wyroby zawierające w swoim składzie alkohol etylowy w ilości przekraczającej 22% objętości.

W konsekwencji alkoholem etylowym jest zarówno alkohol etylowy zawarty w innym wyrobie wskazany powyżej, jak również inne wyroby, które zawierają w swoim składzie alkohol etylowy, pomimo iż wyroby tego rodzaju mogą być zaklasyfikowane do innej grupy wyrobów.

Do tak rozumianej grupy alkoholi etylowych należy zaliczyć również m.in.: sosy i przetwory z sosów, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, gdzie indziej niewymienione, zawierające w swym składzie alkohol etylowy, oznaczone symbolem PKWiU ex 15.87.12-70.

Sosy o symbolu PKWiU ex 15.87.12-70., zawierające w swym składzie alkohol etylowy, zostały wymienione w poz. 16 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm. – zmiana stawek podatku dla napojów alkoholowych w Dz. U. Nr 279, poz. 2763) i zgodnie z zapisem w nim zawartym stawka akcyzy dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju wynosi 4.550,00 zł (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol).

Zaznaczyć należy, że symbol ex zamieszczony przy symbolu PKWiU oznacza, że stawka akcyzy jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3 załącznika Nr 1 do ww. rozporządzenia.

Ponieważ do PKWiU 15.87.12-70. klasyfikuje się sosy i przetwory z nich, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, gdzie indziej niesklasyfikowane, należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają tylko te sosy i przetwory do sosów, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, które zawierają w swym składzie alkohol etylowy – bez względu na stopień zawartości tego alkoholu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. ustawy o podatku akcyzowym opodatkowaniu akcyzą podlega produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i sprzedaż na terytorium kraju. Za sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, zgodnie z ust. 2 pkt 9 tego artykułu, uważa się również zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

Wobec powyższego, w przypadku zakwalifikowania wyprodukowanych przez Spółkę sosów do potraw zawierających w swoim składzie 0,7% alkoholu etylowego do symbolu PKWiU 15.87.12-70.00, należy stwierdzić, że Spółka jest w posiadaniu wyrobu akcyzowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Powyższej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj