Interpretacja Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie
1471/VUR2/443-15/3/07/AK
z 15 maja 2007 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1471/VUR2/443-15/3/07/AK
Data
2007.05.15Autor
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie


Temat
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych --> Faktura VAT RR


Słowa kluczowe
faktura korygująca
kwota należna
rolnik ryczałtowy
wystawienie faktury
zryczałtowany podatek od towarów i usług


Pytanie podatnika
Czy w sytuacji gdy faktury korygujące VAT RR skutkują zmniejszeniem kwoty należnej rolnikowi, Spółka powinna obniżyć podatek naliczony o kwotę zmniejszenia zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za miesiąc, w którym została wystawiona faktura korygująca?


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest produkcja cukru. Podstawowym surowcem wykorzystywanym do produkcji cukru są buraki cukrowe. Spółka nabywa buraki od rolników ryczałtowych na podstawie umów kontraktacji. Nabycie buraków cukrowych od rolników ryczałtowych jest dokumentowane przez Spółkę poprzez wystawianie faktur VAT RR.

Rozliczenia Spółki z rolnikami ryczałtowymi dokonywane są w następujących etapach:

1.Spółka wystawia faktury VAT RR dotyczące zrealizowanych na jej rzecz dostaw buraków cukrowych według cen umownych dla buraków o średniej, z góry założonej polaryzacji (polaryzacja jest wskaźnikiem zawartości cukru w burakach cukrowych). Wynika to z faktu, iż w chwili zakupu nie jest znana rzeczywista polaryzacja buraków dostarczonych przez konkretnego rolnika ryczałtowego.

2.Ostateczna cena buraków zależy od ich rzeczywistej polaryzacji, dlatego też po zakończeniu kampanii cukrowniczej Spółka określa faktyczną polaryzację buraków cukrowych dostarczonych przez danego rolnika. W sytuacji, gdy rzeczywista polaryzacja jest różna od zakładanej Podatnik wystawia faktury korygujące do wcześniej wystawionych faktur VAT RR. Korekty te mogą powodować zarówno wzrost zobowiązań Spółki wobec rolników, jak i ich spadek.

3.Z uwagi na fakt, że cena buraków cukrowych jest ceną regulowaną na rynku unijnym, Spółka na zakończenie rozliczeń z rolnikami wystawia kolejną fakturę VAT RR korygującą, która określa ostateczną cenę zakupu buraków, z uwzględnieniem zmian kursu walutowego EURO. Korekty te mogą powodować zarówno wzrost zobowiązań Spółki wobec rolników, jak i ich spadek, w zależności od wahań kursu walutowego.

Spółka dokonuje zapłaty należności wynikających z poszczególnych faktur VAT RR, wystawionych z tytułu zakupów dokonanych od danego rolnika ryczałtowego (tj. faktury pierwotnej oraz dwóch kolejnych faktur VAT RR korygujących) w terminach określonych w umowie kontraktacji. Każdorazowo zapłata realizowana jest na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, przy czym w treści polecenia przelewu Spółka zawsze wskazuje numer i datę wystawienia faktury, za którą realizowana jest płatność (tj. powołuje odpowiednio numer i datę faktury pierwotnej bądź pierwszej lub drugiej faktury VAT RR korygującej). Zgodnie z umową kontraktacji pierwotna faktura VAT RR płacona jest w ratach, płatnych w różnych miesiącach.

W świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego Spółka wnosi o potwierdzenie następującej kwestii: Czy w sytuacji, gdy faktury korygujące VAT RR (dotyczące zarówno polaryzacji buraków jak i zastosowania oficjalnego kursu walutowego EURO) skutkują zmniejszeniem kwoty należnej rolnikom, Spółka powinna obniżyć podatek naliczony o kwotę zmniejszenia zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za miesiąc, w którym została wystawiona faktura korygująca?

Spółka stoi na stanowisku, iż w przypadku faktur VAT RR korygujących pomniejszających należności rolników ryczałtowych Spółka powinna dokonać zmniejszenia podatku naliczonego w miesiącu wystawienia korekty.

Ogólna zasada wystawiania faktur korygujących zawarta została w § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. nr 95, póz. 798).Faktury korygujące służą przede wszystkim dla poprawiania błędów w części zasadniczej faktury, tj. części określającej przedmiot sprzedaży wraz z wartością sprzedaży, stawką podatkową i kwotą podatku. Fakturą korygującą można jednak skorygować również inne błędy, w tym także te które dotyczą sprzedawcy i nabywcy. Zarówno treść faktury korygującej, przypadki w których jest ona wystawiana jak i jej skutki podatkowe wynikają z § 16 i § 17 w/ w rozporządzenia Ministra Finansów.

Z cytowanych § 16 i § 17 rozporządzenia wynika, iż fakturę korygującą wystawia sprzedawca, czyli podmiot, który sporządził fakturę pierwotną. Natomiast skoro fakturę VAT RR wystawia nabywca, to on też powinien być uprawniony do wystawienia faktury korygującej. W związku z powyższym Spółka powinna wystawiać faktury korygujące VAT RR, a następnie przekazać je rolnikom ryczałtowym, a ich odbiór powinien być przez nich potwierdzony. W związku z różnicami w rozliczeniu podatku VAT z faktur VAT RR, w porównaniu do zwykłych faktur VAT, różnicę tę należy również uwzględnić przy rozliczaniu faktur korygujących VAT RR. W wyniku korekty faktury następuje albo zwiększenie albo zmniejszenie podatku należnego i naliczonego. W przypadku faktur VAT RR kwota zryczałtowanego podatku jest podatkiem naliczonym u wystawcy faktury. W przypadku faktur VAT RR korekty oddziaływać będą więc wyłącznie na zmniejszenie lub zwiększenie podatku naliczonego u nabywcy towaru. Ponieważ w przypadku faktur VAT RR nabywca towaru jest wystawcą faktury więc za datę otrzymania faktury należy przyjąć dzień jej wystawienia. W sytuacji przedstawionej w pytaniu, Spółka biorąc powyższe pod uwagę powinna sporządzać faktury korygujące, w których należy zmniejszać cenę płodów rolnych, kwotę brutto sprzedaży oraz kwotę zryczałtowanego podatku. Odbiór tych faktur powinien zostać potwierdzony przez rolników ryczałtowych. Jeżeli faktury korygujące VAT RR (dotyczące zarówno polaryzacji buraków jak i zastosowania oficjalnego kursu walutowego EURO) zmniejszają kwotę należną rolnikom fakt ten powinien być uwzględniony w rozliczeniu podatku od towarów i usług za ten miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie

Pouczenie

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt. 1 ustawy – Ordynacja podatkowa).doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj