Interpretacja Urzędu Skarbowego w Lesznie
PD-Ib-415-15/07
z 14 czerwca 2007 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PD-Ib-415-15/07
Data
2007.06.14Autor
Urząd Skarbowy w Lesznie


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe


Słowa kluczowe
odszkodowania
Trybunał Konstytucyjny
ugoda sądowa
wyrok Trybunału Konstytycyjnego


Pytanie podatnika
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę, wypłacone w wyniku ugody sądowej?
Tożsamy z
149628


Pismem z dnia 18.05.2007r. (data wpływu) uzupełnionym w dniu 01.06.2007r. (data wpływu) płatnik zwrócił się do Naczelnika tut. Urzędu o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że płatnik zgodnie z ugodą zawartą w dniu 12 grudnia 2006r. przed Sądem Rejonowym w Lesznie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wypłacił pracownicy odszkodowanie. Od kwoty odszkodowania płatnik potrącił podatek dochodowy w wysokości 19%, nie wywodząc z treści art.21 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia tegoż przychodu od opodatkowania.
Zasadność opodatkowania przedmiotowego świadczenia została podważona przez reprezentującą pracownika kancelarię adwokacką.W związku z powyższym płatnik zwraca się z zapytaniem czy słusznie pobrał podatek dochodowy od wypłaconego odszkodowania?

Zdaniem płatnika w przedmiotowe sprawie nie mają zastosowania przepisy art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalające na zwolnienie od opodatkowania odszkodowania zgodnie z zawartą ugodą. Podlega ono zatem opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym.

Ustosunkowując się do powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie stwierdza, iż stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2007r. - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52,52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast zgodnie z art.10 ust.1 pkt 1 powołanej ustawy źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza,emerytura lub renta.
Za przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, uważa się w myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody,ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 3 lit.g) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn.zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem odszkodowań wynikających z zawartych umów i ugód.

Zgodnie z zawartą ugodą przed Sądem Rejonowym w Lesznie IV Wydziałem Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 12 grudnia 2006r. w sprawie uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub odszkodowanie, płatnik wypłacił w styczniu 2007r. odszkodowanie (rozwiązanie stosunku pracy).
Kwestie zasad i podstawy do wypłaty odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę reguluje Kodeks pracy.
Zatem przedmiotowe odszkodowanie należy zakwalifikować jako odszkodowanie wynikające wprost z przepisów odrębnych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 3 lit.g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jednakże Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2006r. sygnatura akt SK51/06 (opublikowanym w Dz.U. Nr 226 poz.1657) uznał, iż art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie, w jakim wyłącza zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowań uzyskanych na podstawie ugody sądowej, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3b cyt. ustawy, gdyż w tym przepisie zawarte jest zwolnienie od podatku dochodowego przewidziane dla innych odszkodowań (czyli innych niż te, których zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonanwczych wydanych na podstawie tychże), otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody sądowej, do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań:
a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Otrzymane (na podstawie ugody sądowej) odszkodowanie mieści się w uregulowaniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit.g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w świetle powyższego przepisu korzysta ze zwolnienia od opodatkowania.

Interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej sporządzenia. Interpretacja ta jest wiążąca do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznewgo przedstawionego przez wnioskodawcę.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj