Interpretacja Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie
1471/NUR1/443-11/07/AP
z 17 kwietnia 2007 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1471/NUR1/443-11/07/AP
Data
2007.04.17Autor
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie


Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Dostawa towarów i świadczenie usług --> Świadczenie usług

Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Dostawa towarów i świadczenie usług --> Dostawa towarów

Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne --> Czynności opodatkowane


Słowa kluczowe
czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
działalność gospodarcza
konkursy
nagrody w konkursach
przekazanie nieodpłatne
telekomunikacja
usługi telekomunikacyjne


Pytanie podatnika
Zdaniem Spółki skoro nabycie nagród, a następnie ich przekazanie jest elementem usługi organizacji konkursu z wykorzystaniem połączeń telefonicznych, to przekazanie tych towarów nie stanowi odrębnej od w/w usługi czynności podlegającej opodatkowaniu w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.


Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług telekomunikacyjnych. W ramach tej działalności Spółka świadczy m. in. usługi polegające na kompleksowej obsłudze konkursów przeprowadzanych za pośrednictwem telefonii stacjonarnej oraz komórkowej. Usługi te świadczone są w imieniu i na rzecz klientów wnioskodawcy, którzy to klienci są rzeczywistymi organizatorami poszczególnych konkursów. Spółka świadcząc w/w sługi, jest zobowiązana do nabycia w imieniu i na rachunek organizatora konkursu nagród – w określonej w umowie liczbie i rodzaju, a następnie do ich przekazania na rzecz laureatów konkursu. Zatem Spółka w ramach świadczonych usług nabywa nagrody w imieniu i na rachunek organizatora konkursu oraz nieodpłatnie przekazuje te nagrody laureatom konkursu. Za tak świadczoną usługę Strona otrzymuje od organizatora konkursu ryczałtowe wynagrodzenie, które jest powiększone o podatek od towarów i usług. Zdaniem Spółki skoro nabycie nagród, a następnie ich przekazanie jest elementem usługi organizacji konkursu z wykorzystaniem połączeń telefonicznych, to przekazanie tych towarów nie stanowi odrębnej od w/w usługi czynności podlegającej opodatkowaniu w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2) eksport towarów;

3) import towarów;

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 w/w ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Ponadto w myśl ust. 2 w/cyt. przepisu art. 7 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego, wynika że nieodpłatne przekazanie nagród laureatom konkursów stanowi integralną część usługi świadczonej na rzecz organizatora konkursu, za które Spółka otrzymuje wynagrodzenie. Wartość nagród wliczona jest już więc w cenę przedmiotowej usługi, której świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym w opisanym przypadku nieodpłatne przekazanie towarów nie stanowi odrębnej od usługi czynności a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako dostawa towarów.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj