Interpretacja Urzędu Skarbowego w Otwocku
1417/PG/423/39/07/ID
z 7 sierpnia 2007 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1417/PG/423/39/07/ID
Data
2007.08.07Autor
Urząd Skarbowy w Otwocku


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Zwolnienia przedmiotowe


Słowa kluczowe
partycypacja
zasoby mieszkaniowe
zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe


Pytanie podatnika
dotyczy; zwolnienia z opodatkowania na podstawie art.17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodów TBS uzyskanych z nastepujących tytułów;1.kwot partycypacji( zwrotnych ) wpłaconych po 1 stycznia 2007 r. i wykorzystywanych do wybudowania mieszkań,2.dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych, które są związane z przechowywaniem kaucji mieszkaniowychwpłaconych przez najemców i och zwrotem po rewaloryzacji w momencie opuszczania lokalu,3. dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów przez lokatorów.


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 maja 2007 r. (data stempla pocztowego) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego:

- potwierdza stanowisko podatnika, że dochody z odsetek od nieterminowych wpłat czynszów przez lokatorów jako dochody związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- nie potwierdza stanowisko podatnika, że kwoty partycypacji (zwrotne) wpłacone po 01.01.2007 r. i wykorzystane do wybudowania mieszkań oraz dochody z odsetek od lokat bankowych, które są związane z przechowywaniem kaucji mieszkaniowych wpłaconych przez najemców i ich zwrotem po rewaloryzacji w momencie opuszczenia lokalu, jako dochody związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

U Z A S A D N I E N I E

Powołanym w sentencji wnioskiem Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. wystąpiło do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) dochodów TBS uzyskanych z następujących tytułów:

- kwot partycypacji (zwrotnych) wpłaconych po 1 stycznia 2007 r. i wykorzystanych do wybudowania mieszkań,- dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych, które są związane z przechowywaniem kaucji mieszkaniowych wpłaconych przez najemców i ich zwrotem po rewaloryzacji w momencie opuszczenia lokalu,- dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów przez lokatorów.

Z przedstawionego we wniosku stanowiska podatnika wynika, że wszystkie w/w dochody uzyskiwane przez TBS jako przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych można uznać za dochody zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 29a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji podlega zwrotowi w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu. Podstawową działalnością TBS jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Zdaniem jednostki wpłata partycypacji jest bezwzględnie związana z tą działalnością i zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 44 w/w ustawy winna podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody z odsetek od lokat bankowych, które są związane z przechowywaniem kaucji mieszkaniowych wpłacanych przez najemców i ich zwrotem po rewaloryzacji w momencie opuszczenia lokalu (kaucja zwrotna) jak też odsetki od nieterminowych wpłat czynszów przez najemców są zgodnie ze stanowiskiem jednostki związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i winny być uznane za dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi podlegające zwolnieniu od podatku dochodowego.

Oceniając stanowisko podatnika wyrażone w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku stwierdza co następuje: Jak stanowi przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu ustalonym w art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. Nr 217, poz. 1589 ), obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskanez gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Powyższe oznacza, iż zwolnione są jedynie te dochody, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 cytowanej ustawy podatkowej (jak wskazano w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 22.12.2006 r. znak: DD6-8213-438/WK/06/339/391) składają się: - budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami,- pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych,- inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty /czynsze/ pobierane od lokatorów oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki „zasobami mieszkaniowymi”. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód powstały z tego tytułu na podstawie przepisów art.17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolny będzie od opodatkowania o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Z kolei art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż powyższe zwolnienie przedmiotowe dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu.

W świetle przytoczonych uregulowań, osiągnięte przez TBS dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów przez lokatorów stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Ewentualny dochód z tej działalności będzie zatem podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego pod warunkiem przeznaczenia go i - bez względu na termin – wydatkowania na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Stanowisko podatnika w tym zakresie jest prawidłowe.

Ustawodawca w art. 17 ust. 1 pkt 4j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. /ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 254 poz. 2533/ zwalniał od podatku dochody towarzystw budownictwa społecznego uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i z innych źródeł przychodów – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz na budowę nowych mieszkań. Przedmiotowe zwolnienie zostało skreślone z ustawy z dniem 1 stycznia 2004 r., lecz miało wyjątkowe zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2004 r. na mocy przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1957) oraz zostało wyjątkowo przedłużone do końca 2006 r. Zmieniono bowiem w odpowiedni sposób przepisy przejściowe, utrzymujące zwolnienie.

Na gruncie obowiązujących obecnie w tym zakresie przepisów podatkowych należy uznać, ze stanowisko zaprezentowane przez podatnika w kwestii dotyczącej uznania za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi wpłat partycypacji po 1 stycznia 2007 r. (zwrotnych) oraz dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych, które są związane z przechowywaniem kaucji mieszkaniowych wpłaconych przez najemców i ich zwrotem po rewaloryzacji w momencie opuszczenia lokalu jest nieprawidłowe.

Na „zasoby mieszkaniowe” składa się bowiem już istniejąca substancja lokalowa, a nie budynki w budowie. Przedmiotowe partycypacje jak też odsetki od lokat bankowych związane z przechowywaniem kaucji mieszkaniowych nie są dochodami związanymi z „gospodarką zasobami mieszkaniowymi”, gdyż są one związane z budową nowych lokali mieszkalnych, a nie dotyczą istniejącej już „substancji lokalowej”. Tym samym nie mieszczą się w zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przychodami są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, bezzwrotnym i definitywnym, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Zwracane najemcom kwoty partycypacji oraz kaucje mieszkaniowe są świadczeniami o charakterze zwrotnym, a zatem obojętnymi z punktu widzenia obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ są jedynie zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy najmu, o charakterze zwrotnym. Waloryzacja kaucji pełni natomiast rolę elementu odszkodowawczego urealniającego wartość siły nabywczej pieniądza, który najemca wpłaca wynajmującemu tytułem wykonania zobowiązania.

Zastosowanie w tej kwestii ma art. 12 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. Podatek dochodowy od osób prawnych posiada cechy podatku powszechnego (globalnego), tj. podatku, który obejmuje swoim zakresem przedmiotowym wszelkie uzyskiwane w ciągu roku podatkowego przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, bez względu na to czy mają one charakter periodyczny (np.. powstają w wyniku działalności gospodarczej), czy też jednorazowy. W wyroku NSA z dnia 14 maja 1998 r. Sygn. Akt S.A./Sz 1305/97, Sąd stwierdza ”...przychodem – jako źródłem dochodu – jest tylko taka wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa”. Otrzymanymi pieniędzmi lub wartościami pieniężnymi są zatem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy tylko takie wartości, które powiększają aktywa majątkowe podatnika, a więc takie, którymi może on rozporządzać jako własnymi, które mają charakter definitywny. Przychodem jest zatem tylko przyrost majątkowy.

Wobec powyższego, zdaniem tutejszego organu podatkowego zwracane najemcom kwoty partycypacji oraz dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych, które są związane z przechowywaniem kaucji mieszkaniowych wpłaconych przez najemców i ich zwrotem po rewaloryzacji w momencie opuszczenia lokalu (zwaloryzowana kaucja mieszkaniowa), nie stanowią przychodu w rozumieniu w/w przepisów i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przedstawiając powyższą interpretację uwzględniono stan faktyczny przedstawiony we wniosku i stan prawny obowiązujący w dniu wydania postanowienia.

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj