Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPBI/2/423-545/12/BG
z 14 sierpnia 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IBPBI/2/423-545/12/BG
Data
2012.08.14Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody --> Przychody


Słowa kluczowe
moment powstania przychodów
przychód
świadczenie usług
usługi
wykonanie usługi
wystawienie faktury


Istota interpretacji
w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowegoWniosek ORD-IN 224 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 14 maja 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego (stan faktyczny) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2012r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka zawarła umowę z kontrahentem, której przedmiotem jest organizacja i realizacja szkolenia w zakresie „arkusze kalkulacyjne i bazy danych”. Szkoleniem objęto 5 grup szkoleniowych, średnio po 10 osób. W umowie strony ustaliły, iż zajęcia odbywają się w okresie od marca 2012 do kwietnia 2013. W umowie określono również, że wypłata kwoty za przeprowadzenie szkolenia dla każdej grupy szkoleniowej następuje w dwóch transzach:

  • 80% kwoty należnej za daną grupę tj. 30.720,00 zł płatne będzie na początku realizacji szkolenia w danej grupie,
  • 20% kwoty należnej za daną grupę tj. 7.680,00 zł płatne będzie po zakończeniu szkolenia w danej grupie.

Wypłata kwoty następuje na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT. Spółka w dniu 30.03.2012r. wystawiła fakturę na kwotę 30.720,00 zł oraz otrzymała zapłatę należności w dniu 30.03.2012r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Kiedy w tej sytuacji powstał przychód podatkowy dla Spółki... (stan faktyczny - dotyczy okresu podatkowego – 2012)

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „updop”), za datę powstania przychodu, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

W tej sytuacji, zdaniem Spółki, momentem powstania obowiązku podatkowego jest dzień wystawienia faktury tj. 30.03.2012, gdyż według:

  • art. 12 ust. 3a updop rozpoznanie przychodu następuje z dniem wystąpienia pierwszego ze wskazanych zdarzeń tj. wydania rzeczy lub wystawienia faktury lub uregulowania należności. Strony ustaliły, że wypłata kwoty następowała będzie na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT. W związku z tym Spółka najpierw wystawiła fakturę VAT kontrahentowi, po czym otrzymała zapłatę,
  • art. 12 ust. 4 pkt 1 updop do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Spółka wyklucza powstanie zaliczki, którą ustawodawca wyłącza z przychodów. Przychód może powstać wówczas, gdy zostanie ustalona kwota należna za wykonanie usługi. W umowie strony ustaliły kwoty należności za poszczególne etapy realizacji usługi, tj. na początku realizacji szkolenia w danej grupie oraz po zakończeniu szkolenia w danej grupie. Należność, którą określono w umowie Spółka otrzymała przed wykonaniem danego etapu prac, a to powoduje powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w dniu otrzymania tej należności. Spółka wystawiła fakturę w dniu 30.03.2012r. na kwotę 30.720,00 zł oraz otrzymała zapłatę należności w dniu 30.03.2012r. Zatem przychód podatkowy powstaje z dniem 30.03.2012r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „updop”), przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Jak stanowi art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c - 3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Z powyższego przepisu wynika, iż przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powstaje co do zasady w dniu wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. Wyjątek od tej zasady stanowi:

  • wystawienie faktury dokumentującej dostawę towarów przed datą wydania towaru, zbycia prawa lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi oraz uregulowaniem należności – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień wystawienia faktury,
  • uregulowanie należności przed wydaniem towaru, zbyciem prawa lub wykonania usługi albo częściowym wykonaniem usługi oraz wystawieniem faktury – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień otrzymania należności.

W rezultacie wcześniejsze wystawienie faktury albo wcześniejsze uregulowanie należności, niż wystąpienie pozostałych okoliczności również spowoduje powstanie przychodu.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 updop, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów),

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła umowę z kontrahentem, której przedmiotem jest organizacja i realizacja szkoleń. W umowie strony ustaliły, iż zajęcia odbywają się w okresie od marca 2012 do kwietnia 2013. W umowie określono również, że wypłata kwoty za przeprowadzenie szkolenia dla każdej grupy szkoleniowej nastąpi w dwóch transzach. 80% kwoty należnej za daną grupę płatne będzie na początku realizacji szkolenia w danej grupie, 20% kwoty należnej za daną grupę płatne będzie po zakończeniu szkolenia w danej grupie. Wypłata kwoty następowała będzie na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT. Spółka wystawiła fakturę oraz otrzymała zapłatę należności w dniu 30.03.2012r.

Mając powyższe na uwadze, w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania przepis art. 12 ust. 4 pkt 1 updop, gdyż z treści wniosku wynika, iż Spółka zawierając umowę ustaliła że wypłata kwoty należności za przeprowadzenie szkolenia dla każdej grupy nastąpi w dwóch transzach na podstawie wystawionego rachunku/faktury.

W konsekwencji, przychód podatkowy powinien być rozpoznany przez Wnioskodawcę w dacie najwcześniejszego z powstałych zdarzeń wskazanych w art. 12 ust. 3a updop. Z uwagi na fakt, iż w niniejszej sprawie dzień wystawienia faktury i uregulowania należności to ten sam dzień (tj. 30.03.2012r.), zatem przychód powstał w tym dniu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (zdarzenie przyszłe) wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj