Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
IPTPB1/415-525/12-4/DS
z 10 grudnia 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPTPB1/415-525/12-4/DS
Data
2012.12.10Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Dochody ze wspólnego żródła

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej


Słowa kluczowe
akt notarialny
komandytariusz
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
spółka komandytowa


Istota interpretacji
Czy prawidłowym jest na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęcie za dzień przystąpienia do Spółki nowego komandytariusza, tj. dnia, od którego na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca powinien rozliczać przychody oraz koszty z tytułu prawa do udziału w ww. Spółce komandytowej, w tym m. in. dochód stanowiący podstawę wyliczenia zaliczek zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dnia wydania postanowienia przez Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie wpisu tejże zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego?Wniosek ORD-IN 439 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, reprezentowanego przez radcę prawnego, przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2012 r. (data wpływu 29 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 i 11 października 2012 r. (data wpływu 15 października 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze zmianą składu osobowego Spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2012 r. wpłynął wniosek Pana …, reprezentowanego przez pełnomocnika, radcę prawnego o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), w związku z czym, pismem z dnia 4 października 2012 r., Nr IPTPB1/415-525/12-2/DS, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 5 października 2012 r., natomiast w dniu 15 października 2012 r. (data nadania w polskiej placówce operatora publicznego 12 października 2012 r.), Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne.

Dnia 19 czerwca 2012 r. został sporządzony akt notarialny, na podstawie którego nastąpiła zmiana umowy Spółki m. in. w zakresie składu osobowego komandytariuszy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej (dalej: Spółka). Do dotychczasowego komandytariusza dołączyło trzech nowych wspólników, w tym Wnioskodawca.

Dokonano także zmiany umowy Spółki w zakresie udziału w zysku, ustalając, iż wspólnicy Spółki w składzie wynikającym z ww. aktu notarialnego, uczestniczą w zysku Spółki w następujący sposób:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 2,5%
 • dotychczasowy wspólnik - 19,5%
 • nowy wspólnik - 39%
 • nowy wspólnik – 19,5%
 • nowy wspólnik - Wnioskodawca - 19,5%

Podmiotowa zmiana po stronie komandytariuszy została zgłoszona do Sądu Rejonowego Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, który to Sąd dnia 14 sierpnia 2012 r. wydał postanowienie w przedmiocie wpisu zmiany informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z postanowieniami ww. aktu notarialnego.

Wspólnicy nie zawarli żadnych dodatkowych postanowień dotyczących rozliczenia zapłaconego przez dotychczasowych wspólników w formie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Umowa Spółki, która została zmieniona w momencie przystąpienia nowych wspólników, nie przewiduje, iż zysk wypracowany w okresie przed przystąpieniem do Spółki nowych wspólników, jest należny do wypłaty tylko dotychczasowym wspólnikom Spółki.

Zgodnie z nowymi zasadami udziału w zyskach, zostanie podzielony cały zysk za 2012 r.

Wnioskodawca zaznaczył, że dotychczasowi wspólnicy (wspólnicy w składzie istniejącym do momentu przystąpienia Wnioskodawcy do Spółki), w trakcie roku podatkowego, do czasu przystąpienia do Spółki nowych wspólników, wpłacali zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych od dochodu, który w związku z przystąpieniem do Spółki nowych wspólników, zmianą umowy Spółki oraz zmianą udziału w zysku Spółki stanie się dla dotychczasowych wspólników dochodem nienależnym, w zakresie przekraczającym ich udział w zysku, po dokonanej aktem notarialnym z dnia 19 czerwca 2012 r. zmianie, wypracowanym przed przystąpieniem nowych wspólników.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy dla celów prawnopodatkowych, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień przystąpienia do Spółki nowego komandytariusza Wnioskodawca powinien przyjąć dzień sporządzenia aktu notarialnego, czy też dzień wydania postanowienia przez Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie wpisu tejże zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego...
 2. Od jakiej wartości dochodu Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach Spółki niemającej osobowości prawnej:
  • czy od całej kwoty zysku wypracowanego przez Spółkę w 2012 r. i podzielonego zgodnie z postanowieniami umowy Spółki, zmienionymi aktem notarialnym z dnia 19 czerwca 2012 r. (Wnioskodawca miałby prawo do udziału w całym zysku jaki Spółka osiągnęła w 2012 r.), czy też
  • od kwoty zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od momentu przystąpienia Wnioskodawcy do tejże Spółki i podzielonego zgodnie z postanowieniami umowy Spółki, zmienionymi aktem notarialnym z dnia 19 czerwca 2012 r....


Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku z dnia 10 października 2012 r. przeformułował postawione pierwotnie pytanie Nr 1:

 1. Czy prawidłowym jest na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęcie za dzień przystąpienia do Spółki nowego komandytariusza, tj. dnia, od którego na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca powinien rozliczać przychody oraz koszty z tytułu prawa do udziału w ww. Spółce komandytowej, w tym m. in. dochód stanowiący podstawę wyliczenia zaliczek zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dnia wydania postanowienia przez Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie wpisu tejże zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone Nr 1, natomiast odnośnie pytania Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana po stronie komplementariusza i komandytariusza wymaga zmiany umowy Spółki w formie aktu notarialnego oraz późniejszego zgłoszenia tejże zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS). Uwzględniając stanowisko zaprezentowane przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2009 r. wpis zmian umowy spółki do KRS ma charakter konstytutywny (…).

W doktrynie utrwaliło się jednolite stanowisko co do pojęcia „zmiany umowy spółki”. Przyjmuje się, że chodzi tu o najszersze rozumienie tego pojęcia. Jest to więc każda zmiana dotychczasowego tekstu umowy spółki. Zauważyć należy, iż każda zmiana umowy spółki powinna być wpisana do rejestru. Wtedy dopiero w stosunkach między spółką a osobami trzecimi (stosunek zewnętrzny) wywołuje ona skutki prawne.

Zatem z prawnopodatkowego punktu widzenia, elementem decydującym w przedmiocie zmiany w osobie komandytariusza przedmiotowej Spółki jest moment wpisu tejże zmiany do KRS a nie moment sporządzenia aktu notarialnego.

Wnioskodawca jako komandytariusz Spółki komandytowej staje się podatnikiem podatku dochodowego z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowej z dniem 14 sierpnia 2012 r. czyli z dniem wydania postanowienia przez Sąd w przedmiocie wpisu do KRS zmiany w osobie komandytariusza.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w stanowisku organów podatkowych, m. in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2011 r.

W uzupełnieniu własnego stanowiska Wnioskodawca stwierdził, iż spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej, będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), (dalej: ustawa o PIT), jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 5a pkt 6 ww. ustawy, prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Wnioskodawca dodał, iż zasady wyrażone w art. 8 ust. 1 ustawy o PIT stosuje się odpowiednio do:

 1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat,
 2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną (art. 8 ust. 2 uPIT).

W myśl art. 106 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Na podstawie art. 110 § 1 k.s.h., zgłoszenie spółki komandytowej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 1. firmę, siedzibę i adres spółki,
 2. przedmiot działalności spółki,
 3. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją,
 4. nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki - zaznaczenie tej okoliczności,
 5. sumę komandytową.

Na podstawie art. 110 § 2 k.s.h, wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu.

Wnioskodawca w podsumowaniu podał, iż dla celów prawnopodatkowych, za dzień zmiany komandytariusza w spółce komandytowej należy uznać dzień wydania postanowienia przez właściwy Sąd w przedmiocie wpisu zmiany do KRS. Od tego też dnia, na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca powinien rozliczać przychody oraz koszty z tytułu prawa do udziału w ww. Spółce komandytowej oraz powinien naliczać dochód, który stanowi podstawę powstania obowiązku wpłacania zaliczek oraz ustalania ich wysokości (art. 44 ust. 3 ustawy o PIT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy zauważyć, iż przedstawiając własne stanowisko w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, iż (…) powinien naliczać dochód, który stanowi podstawę powstania obowiązku wpłacania zaliczek oraz ustalania ich wysokości (art. 44 ust. 3 ustawy o PIT).

Mając jednak na uwadze treść powołanego przepisu, tut. Organ uznał, iż Wnioskodawca miał na myśli dochód z działalności gospodarczej stanowiący różnicę pomiędzy przychodem i kosztami jego uzyskania określonych proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku (udziału).

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto należy nadmienić, iż zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy.

W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników Spółki komandytowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj