Interpretacja Prezydenta Miasta Ełk
FN.3120/2/4/8P/07
z 31 stycznia 2007 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
FN.3120/2/4/8P/07
Data
2007.01.31Autor
Prezydent Miasta Ełk


Temat
Opłata skarbowa --> Zakres przedmiotowy --> Przedmiot opłaty skarbowej


Słowa kluczowe
czynsz regulowany
decyzja
dokumentacja
opłata
pas drogowy
zajęcie pasa drogowego


Pytanie podatnika
- w sprawie poboru opłaty skarbowej.


Prezydent Miasta ..... działając na podstawie art. 14 a § 1, § 2, § 4, art.14 b, § 1, § 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opłaty skarbowej,

postanawia:

uznać, iż stanowisko wnioskodawcy w sprawie poboru opłaty skarbowej, uznać za:

  • prawidłowe - od decyzji wymienionej w punkcie A,
  • prawidłowe - od decyzji wymienionej w punkcie B,
  • nieprawidłowe - od decyzji wymienionej w punkcie C,Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w ... wnioskiem z dnia 08.01.2007 r. Nr PZD-2-16-07 zwrócił się do Prezydenta Miasta ..., jako organu podatkowego właściwego w sprawach opłaty skarbowej, w trybie art. 14a ww. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie poboru opłaty skarbowej.

Organ podatkowy mając na uwadze stan faktyczny oraz stanowisko Wnioskodawcy udzielając odpowiedzi na punkt:

  1. stwierdza, iż decyzja, będąca załącznikiem do zapytania o interpretację, podlega opłacie skarbowej wg załącznika do ww. ustawy Części I ust. 53. Opłaty za czynności uzgadniania dokumentacji wynikające z regulaminu organizacyjnego PZD w .... nie mają charakteru opłaty publicznoprawnej, zatem decyzja wydawana na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł.
  2. stwierdza, iż decyzja na zezwolenie zjazdu podlega opłacie skarbowej wg załącznika do ww. ustawy Części III ust. 44 w wysokości 82,00 zł., w której mowa jest o wydawaniu zezwoleń (pozwoleń, koncesji).
  3. stwierdza, iż decyzja za zajęcie pasa drogowego nie podlega opłacie skarbowej zgodnie ze zwolnieniem zamieszczonym w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej - Część III ust. 44, kol. 4 (zwolnienia) pkt 8.


W oparciu o powyższe postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja przepisów prawa podatkowego nie jest wiążąca dla wnioskodawcy. Jeśli jednak podatnik zastosował się do interpretacji, organ nie może wydać decyzji ustalającej jego zobowiązanie z tytułu opłaty skarbowej bez zmiany albo uchylenia danego postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwej dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie drodze decyzji.

Niniejsze postanowienie, gdy stanie się ostateczne, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę zostanie przesłane do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie celem jego zamieszczenia na stronie internetowej Izby Skarbowej.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w ciągu 7 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta ....doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj