Interpretacja Urzędu Skarbowego w Legionowie
1409/PDFPP/413-i-07/MW
z 11 stycznia 2007 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1409/PDFPP/413-i-07/MW
Data
2007.01.11Autor
Urząd Skarbowy w Legionowie


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe


Słowa kluczowe
odszkodowania
ugody


Pytanie podatnika
Czy od wypłaconego odszkodowania powinien zostać odporwadzony podatek?


POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art. 14 a par. 1, par. 3 i par.4 ustawy z dnia 29 sierpmia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniesionego w dniu x.y.z. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zaskresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

orzeka

- uznać stanowisko podatnika za nieprawidłowe

uzasadnienie

W dniu x.y. z wpłynęł do tut. urzędu zapytanie, w którym przedstawił Pan następujący stan faktyczny: w maju 2001 roku złożył Pan do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew sądowy przeciwko swojemu byłemu pracodawcy o zwrot niewypłaconych należności finansowych, powstałych w wyniku nie zapłacenia Panu za przepracowne godziny nadliczbowe jak i należności finansowych powstałych w wyniku zakupu przez Pana odzieży służbowej i środków czystości. W trakcie trwnia procesu doszło do podpisania ugody w wyniku której Pana były pracodawca zobowiązał się do wypłacenia jednorazowego odszkodowania. Odszkodowanie zostało wypłacone w maju 2005 roku i zostało pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych co zostało wykazane w informacji o dochodach PIT-11.

Złożone zapytane dotyczy kwestii czy od wypłacoenego odszkodowania powinien zostać odprowadzony podatek.

W Pana ocenie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2000 r. NR 14 poz. 176) od wypłaconego odszkodowania nie powinien być odporowadzony podatek, a do urzędu skarbowego powinna być wysłana tylko informacja o przekazaniu Panu kwoty z tego tytułu.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt. 3 wyżej cytowanej ustawy, w brzmieniu obowiązujących w 2005 roku stanowi, że wolne od podatku dochodowgo są odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem określonych w lit. a -g ww. przepisu. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 3 lit. g) wykluczone są zwolnienia z opodatkowania odszkodowania wynikajace z zawartych umów lub ugód. Z uwagi na fakt, że należne Panu odszkodowanie wypłacone zostało na podstawie ugody sądowe należy uznać, że jest odszkodowaniem, o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt. 3 lit. g), czyli wymienionym jako wyjątek ze zwolnienia od opodatkowania.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz obowiązujący aktualnie stan prawny. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego oranu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 par. 2 pkt. 1 Ordynacji podatkowej).Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub ionkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj