Interpretacja Urzędu Skarbowego w Grudziądzu
USIII/415-58/145/06
z 21 listopada 2006 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
USIII/415-58/145/06
Data
2006.11.21Autor
Urząd Skarbowy w Grudziądzu


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów


Słowa kluczowe
zakup nawigacji satelitarnej


Pytanie podatnika
Czy faktura na zakup nawigacji satelitarnej za kwotę 1.700,-zł brutto może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.


P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 26 października 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie przepisów prawa podatkowego

  • u z n a j e za zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego stanowisko Pana wyrażone w wyżej wymienionym wniosku

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny sprawy:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą - usługi, podatek dochodowy wpłaca na zasadach ogólnych. Często wyjeżdża do klientów w różnych miejscowościach, jadąc ma trudności w odnalezieniu adresu w danym mieście.

Nawigacja satelitarna sprawia, iż nie traci czasu, ponieważ wprowadzając adres automatycznie zostaje doprowadzony do celu.

Podatnik twierdzi, że nawigacja będzie wykorzystana w samochodzie osobowym, który był wzięty w leasing operacyjny w czerwcu 2006r.

W prowadzonej przez podatnika firmie są jeszcze dwa samochody dostawcze, które służą do zaopatrzenia w materiały, które będą również wykorzystywały nawigację. Faktura na zakup nawigacji satelitarnej została wystawiona na kwotę 1.700,-zł brutto.

Pytanie:

Czy faktura na zakup nawigacji satelitarnej za kwotę 1.700,-zł brutto może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?

Stanowisko podatnika:

Podatnik uważa, że wydatek związany z zakupem nawigacji satelitarnej może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

Odpowiedź:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i § 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - udziela poniższej informacji.

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym do osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Zwrot "w celu" oznacza, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, to pomiędzy tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Wynika z tego, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów wszelkich wydatków pod tym jednakże warunkiem, że mają one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Z powyższych przepisów wynika więc, że w zaliczeniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów decydują dwie przesłanki: bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ich wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Zatem przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, każdy wydatek wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu.

W świetle powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej - świadczenia usług budowlanych w zakresie instalacji c.o. wod.-kan., gaz, kanalizacji, hydroforni i suszarni może Pan zaliczyć zakup nawigacji satelitarnej pod warunkiem, że będzie wykorzystywana dla celów prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, a zakup przedmiotowego sprzętu będzie pozostawał w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganym przychodem. Wydatek poniesiony na jej nabycie stanowi koszt uzyskania przychodów w dniu nabycia.

W przeciwnym przypadku mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące zasad zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu.

Przepis § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) stanowi, iż ceną zakupu - jest cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty, upusty i inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku - wartość odpowiadająca cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

Respektując wyżej powołany przepis, do kosztów uzyskania przychodów może Pan zaliczyć wydatek na zakup nawigacji satelitarnej w cenie netto określonej w fakturze.

Mając na uwadze powyższe należało postanowić, jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE:

Interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie na podstawie art.14a §4 ustawy - ordynacja podatkowa, prawo do złożenia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj