Interpretacja Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
PP/443-112/06/AZ-70760
z 3 listopada 2006 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-112/06/AZ-70760
Data
2006.11.03Autor
Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej


Temat
Podatek od towarów i usług --> Podstawa opodatkowania --> Podstawa opodatkowania


Słowa kluczowe
podstawa opodatkowania
rabaty premiowe
sprzedaż premiowa


Pytanie podatnika
Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży premiowej polegającej na udzieleniu wysokiego rabatu.


Z opisu stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, że Spółka w celu promocji swoich produktów prowadzi sprzedaż premiową, której zasady są następujące: klient dokonując zakupu 10 zgrzewek wody gazowanej ma prawo do zakupu dodatkowo 1 zgrzewki wody w cenie 6 groszy za zgrzewkę tj. 1 butelka za 1 grosz. Mechanizm przedstawionej sprzedaży premiowej polega na tym, że klient przy zakupie określonej ilości towaru wg cen cennikowych, kupuje dodatkową ilość towaru w cenie uwzględniającej wysoki rabat, czyli w cenie obniżonej do 1 grosza za jednostkę sprzedaży (cena promocyjna). Cena promocyjna jest w takim przypadku niższa od ceny cennikowej, po jakiej uczestnicy akcji mogą zakupić produkty o około 99 %. Sprzedaż produktów zarówno po cenie ofertowej jak i po cenie promocyjnej będzie dokumentowana fakturą VAT wystawioną w dniu dokonania zakupu. Zakup po cenie promocyjnej odbywa się jednocześnie z zakupem określonej ilości towarów po cenie cennikowej.

Sprzedaż premiowa przedstawiona powyżej, może być również prowadzona w ten sposób, że dokonanie zakupów określonego rodzaju produktów na minimalną wartość, ilość lub też w określonym przedziale czasowym, uprawnia klienta do dokonania zakupu dodatkowej ilości produktów w cenie z dużym rabatem, w tym w cenie za 1 grosz.

Podatnik zwraca się z pytaniem, czy w transakcji sprzedaży za 1 grosz, polegającej na udzieleniu wysokiego rabatu obniżającego cenę sprzedaży o około 99% wartości tej ceny przed udzieleniem rabatu, przyznany rabat zmniejsza obrót będący podstawą opodatkowania podatkiem VAT...

Zdaniem spółki w przedstawionym stanie faktycznym, sprzedaż z dużym rabatem lub w cenie 1 grosz, nie rodzi po stronie Spółki obowiązku opodatkowania podatkiem VAT tychże transakcji ponad wartości ustalone przez strony dla tych transakcji. Podstawą opodatkowania dla towaru stanowiącego premię w opisanej sytuacji, jest cena sprzedaży netto jednostki towaru w wysokości 1 grosz.

Dokonując oceny prawnej stanowiska pytającego tutejszy organ stwierdza co następuje:

Podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest obrót, co wynika z treści art. 29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Sprzedaż premiowa jest jednym ze środków oddziaływania na potencjalnego nabywcę, zmierzającym do zachęcenia do nabycia określonego towaru. Celem zastosowania premii jest uatrakcyjnienie sprzedaży, prowadzące w konsekwencji do pozyskania nowych klientów bądź zwiększenia wartości dokonanych przez nich zakupów.

Istotną cechą sprzedaży premiowej jest fakt, iż wydanie nagrody (premii) nabywcy odbywa się na podstawie instytucji prawa cywilnego, jaką jest przyrzeczenie publiczne, do wydania nagrody każdemu, kto dokona określonej czynności, w omawianym przypadku dokonania zakupu towarów w ilości przekraczającej, jednorazowo bądź w oznaczonym przedziale czasu, określoną ilość.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż premiowanie zakupu realizowane jest przez Spółkę w formie rabatu cenowego, przyznawanego w momencie wystawienia faktury, którego udzielenie związane jest z konkretną transakcją i uwarunkowane dokonaniem określonego zakupu.

W opisanym przypadku nie dochodzi do nieodpłatnego wydania towaru, lecz do zastosowania upustu w wysokości 99% ceny.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Rabaty funkcjonujące w obrocie gospodarczym można podzielić na dwa rodzaje – przyznawane przed ustaleniem ceny i dokonaniem dostawy oraz przyznawane po jej ustaleniu. Rabaty udzielone przed ustaleniem ceny nie mają wpływu na podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ kwotą należną z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy, a więc w takim przypadku pomniejszona już o rabat, którego nie ma potrzeby wykazywać odrębnie na fakturze.

Przepis art. 29 ust. 4 odnosi się natomiast do tych rabatów, które zostały przyznane po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu. Taki rabat, aby obniżał podstawę opodatkowania musi być udokumentowany co oznacza, że fakt jego udzielenia musi być potwierdzony dokumentem np. w postaci aneksu do umowy lub faktury korekty.

Natomiast w sytuacji premiowania zakupu poprzez zastosowanie 99% upustu w ramach akcji promocyjnej np. „kupisz 10- jedenasta za grosz” rabat jest udzielony w momencie wystawienia faktury. Podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tyt. sprzedaży wykazana na fakturze. Faktura zawiera obniżoną cenę jednostkową netto lub wartość netto, nie ma więc potrzeby obliczać kwoty obniżenia podatku VAT z tyt. udzielonego rabatu.

Należy zauważyć, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, by działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Jednakże stosując upusty cenowe i mając na uwadze obowiązek dokumentowania zdarzeń gospodarczych zgodnie ze stanem faktycznym, powinien ten fakt udokumentować odpowiednimi dowodami, z których jednoznacznie wynikać będzie jakim odbiorcom towarów i w jakich okolicznościach oraz w jakim zakresie upust przysługuje, (np. prowadzenie akcji promocyjnej - „kupisz 10 szt., jedenasta za grosz”).

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania tej czynności.

Tak więc każdy zastosowany upust winien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej tj. zarobku.

Reasumując zakup towarów handlowych po cenie obniżonej w ramach tzw. rabatu nie powoduje obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

Podstawą opodatkowania będzie obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży towarów wykazana na fakturze VAT art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 ustawy z marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz 535) przy zachowaniu warunków podanych wyżej.

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznaje, że stanowisko wyrażone w piśmie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj