Interpretacja Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola
US40/DF1/415-43/III/2006
z 12 czerwca 2006 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US40/DF1/415-43/III/2006
Data
2006.06.12Autor
Urząd Skarbowy Warszawa-Wola


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe


Słowa kluczowe
komornik sądowy
odszkodowania
świadectwo
zwolnienia przedmiotowe


Pytanie podatnika
Czy komornik prawidłowo pobrał podatek, czy też może do tego odszkodowania mają zastosowanie przepisy ustawy o PDOF art. 21 pkt. 3 lub 3b - bądź inny przepis, który dochód ten zwalnia z opodatkowania?Jeśli dochód ten jest zwolniony to w jaki sposób dokonać korekty nadpłaconego w ten sposób podatku?


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia ....03.2006r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe
w sprawie pobrania przez komornika sądowego podatku od zasądzonego odszkodowania za nieterminowe wydanie świadectwa pracy

U Z A S A D N I E N I E

W dniu ......03.2006r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie:
czy komornik prawidłowo pobrał podatek, czy też może do tego odszkodowania mają zastosowanie przepisy ustawy o PDOF art. 21 pkt. 3 lub 3b - bądź inny przepis, który dochód ten zwalnia z opodatkowania?Jeśli dochód ten jest zwolniony to w jaki sposób dokonać korekty nadpłaconego w ten sposób podatku?
Stan faktyczny: w roku 2002 Sąd Rejonowy dla Warszawy...... Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok, zgodnie z którym były pracodawca Podatniczki musiał wypłacić na jej rzecz odszkodowanie za nieterminowe wydanie świadectwa pracy.
Komornik Sądowy w 2005 roku zasądzone na rzecz Podatniczki odszkodowanie przesłał na jej konto bankowe i od kwoty odszkodowania pobrał i odprowadził podatek.
Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: według Podatniczki podatek nie powinien zostać pobrany, ponieważ jest to przychód zwolniony z podatku.
Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy - Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Komornik Sądowy od wypłaconego wyrokiem sądu odszkodowania pobrał zaliczkę na podatek dochodowy.
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zmianami) stanowi, że wolne od podatku dochodowego są odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem określonych w lit. a - g ww. przepisu.
Zgodnie z przepisem art. 99 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie świadectwa pracy lub też wydania niewłaściwego świadectwa. Przy czym zgodnie z par. 2 tego przepisu pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu (...). Zatem pracownik może dochodzić przed sądem pracy nie tylko wydania mu świadectwa pracy, ale i odszkodowania.
W Pani przypadku Sąd zasądził odszkodowanie z tytułu nie wydania świadectwa pracy.
Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż przedmiotowe odszkodowanie wynika wprost z przepisów odrębnej ustawy, tj. Kodeksu pracy i nie jest jednym z odszkodowań wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a - g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zatem odszkodowanie to korzysta ze zwolnienia od podatku w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 3 powołanej wyżej ustawy.
Dokonując korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, należy wykazać kwotę niesłusznie pobranej zaliczki bez wykazywania kwoty dochodu zwolnionego - w Pani przypadku kwoty wypłaconego odszkodowania.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj