Interpretacja Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo
US.31/DGI/415/31/2006/UD
z 21 lipca 2006 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US.31/DGI/415/31/2006/UD
Data
2006.07.21Autor
Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów


Słowa kluczowe
cena nabycia
działka pod budowę
grunty
koszty uzyskania przychodów


Pytanie podatnika
Czy zakupione działki budowlane przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów oraz w jaki sposób określić cenę nabycia praw własności gruntu w sytuacji, gdy podatniczka w październiku 2005r. rozpoczęła samodzielną działalność gospodarczą, której przedmiotem jest budowa i sprzedaż lokali mieszkalnych. Pierwszym przedsięwzięciem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego posadowionego na zakupionych działkach.


POSTANOWIENIE


Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo działając na podstawie art. 216 oraz art 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2006r. jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 24.04.2006r. wpłynął do tut. Organu Pani wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm).

Z przedstawionego stanu faktycznego w piśmie wynika, że dnia 12.01.2001r. nabyła Pani wraz z mężem, na zasadach wspólności małżeńskiej, prawo wieczystego użytkowania gruntu dla działki budowlanej o powierzchni 262 m.kw. Nabycie działki nastąpiło na podstawie umowy notarialnej - kupna sprzedaży i nie było dokonane w trybie działalności gospodarczej. Dnia 04.06.2003r. podpisała Pani wraz z mężem umowę majątkową małżeńską, znoszącą wiążącą państwa dotychczas wspólność ustawową. Dnia 04.06.2003r. nabyła Pani samodzielnie prawo wieczystego użytkowania gruntu dla działki budowlanej o pow. 254 m. kw. Działka ta przylega do działki nabytej wcześniej o powierzchni 262 m.kw. Nabycie działki nastąpiło na podstawie umowy notarialnej kupna - sprzedaży i nie było dokonane w trybie działalności gospodarczej. W październiku 2005r. rozpoczęła Pani samodzielną działalność gospodarczą, której przedmiotem jest budowa i sprzedaż lokali mieszkalnych. Pierwszym przedsięwzięciem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego posadowionego na obu w/w działkach.

W związku z powyższym ma Pani następujące wątpliwości: czy zakupione działki budowlane przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów oraz w jaki sposób określić cenę nabycia praw własności gruntu.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 w/w ustawy.

W myśl art. 23 ust. 1 cyt. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,

c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt. 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 1, bez względu na czas ich poniesienia.

Zgodnie z art. 22c pkt 1 cyt. ustawy nie podlegają amortyzacji grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Ze złożonego wniosku wynika, że zakupione grunty są w całości wykorzystane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym przedmiotowe grunty nie zostały zakupione w celu powiększenia majątku trwałego firmy, a stanowią one dla niej towar handlowy służący dalszej odsprzedaży. W tym przypadku aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, dla celów podatkowych, podatnik musi wykazać bezpośredni związek wydatku z prowadzoną działalnością oraz to, że jego poniesienie miało lub mogło mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

W związku z powyższym z uwagi na fakt, iż przedmiotem Pani działalności gospodarczej jest budowa budynków mieszkalnych i ich sprzedaż, może Pani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie wydatki związane z zakupem gruntu jak i koszty związane z wybudowaniem budynków z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 wyżej cyt. ustawy.

Zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) kol.10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.

Na podstawie § 3 pkt 2 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów cena zakupu oznacza cenę jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty opusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze spadku - wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

A zatem faktyczna cena zakupu gruntu wynikająca z dokumentów potwierdzających nabycie będzie stanowić koszt uzyskania przychodu, bez względu na fakt, iż zakup gruntów dokonany został na podstawie umowy notarialnej kupna - sprzedaży w tym również na zasadach współwłasności małżeńskiej.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo postanawia jak w sentencji.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj