Interpretacja Urzędu Skarbowego w Pruszkowie
1421/AV/443-504/DEC/KW/06
z 14 czerwca 2006 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1421/AV/443-504/DEC/KW/06
Data
2006.06.14Autor
Urząd Skarbowy w Pruszkowie


Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Zwolnienia


Słowa kluczowe
decyzja administracyjna
zajęcie pasa drogowego


Pytanie podatnika
Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat pobieranych z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.


W dniu 17.03.2006r. do tut. Organu podatkowego wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat pobieranych z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
Z treści złożonego wniosku wynika, że wydaje Pan zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas usuwania awarii, na prowadzenie robót a także na umieszczenie reklamy lub obiektu handlowego w pasie drogowym. Ponadto zezwala Pan na roczne umieszczenie w pasie drogowym urządzenia, np. gazociągu, przyłączy wodociągowych i gazowych, kabla.Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej po rozpatrzeniu wniosku osoby fizycznej lub prawnej. Decyzje wydawane są na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 4, ust. 11 i ust. 13 oraz art. 40d ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.). Opłaty ustalane są zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
We wniosku zawarł Pan pytanie czy opłaty pobierane z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Pana zdaniem, zawartym we wniosku, opłaty pobierane z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ zarówno zezwolenia jak i ustalenie opłaty następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Dalej, Pana zdaniem, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących je w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zarządca drogi, w tym przypadku Prezydent Miasta nie działa z pozycji właściciela drogi, lecz jako organ władzy publicznej i pobiera opłatę o charakterze publicznoprawnym, bowiem droga jest rzeczą użytku powszechnego wyjętą z obrotu cywilnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę tut. Organ podatkowy informuje, że zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 powołanego rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
W związku z powyższym, zdaniem tut. Organu podatkowego Pana stanowisko w przedstawionej sprawie nie jest prawidłowe. Czynności polegające na wydawaniu przez Pana zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej za pobraniem opłaty nie mogą korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, wynikającego z art. 15 ust. 6 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż są odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu tej ustawy (art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1).

Tym samym działalność Pana, jako zarządcy dróg, wykonywana w ramach w/w ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, w zakresie wydawania, na mocy decyzji administracyjnej, z którą nie jest związane zawarcie określonej umowy cywilnoprawnej, odpłatnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele wymienione w art. 40 w/w ustawy o drogach publicznych, korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy cyt. § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,

Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w zapytaniu oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj