Interpretacja Urzędu Skarbowego w Zakopanem
PD/415/I/14/06
z 28 lipca 2006 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PD/415/I/14/06
Data
2006.07.28Autor
Urząd Skarbowy w Zakopanem


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów


Słowa kluczowe
cena rynkowa
nabycie nieruchomości
towar handlowy


Pytanie podatnika
Czy w dokumencie wewnętrznym, stanowiącym podstawę wpisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w prowadzenie do przedsiębiorstwa jako towaru handlowego nieruchomości uzyskanej nieodpłatnie w wyniku zniesienia współwłasności ze współmałżonką, może być podana wartość nieruchomości wskazana przez strony w akcie notarialnym o zniesieniu współwłasności?


P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.05.2006, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza iż przedstawione we wniosku stanowisko j e s t p r a w i d ł o w e.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 09.05.2006 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.
Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności podatnika jest budowa budynków mieszkalnych, a następnie ich sprzedaż wraz z gruntem.
W ramach prowadzonej działalności nabywane są grunty z zamiarem ich zabudowy. Jedna z nieruchomości, na której będzie realizowana budowa, stanowi współwłasność podatnika i jego małżonki, dlatego w sposób nieodpłatny, w drodze aktu notarialnego, zostanie zniesiona jej współwłasność.
W związku z powyższym zwrócono się z zapytaniem:
czy w dokumencie wewnętrznym, stanowiącym podstawę wpisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w prowadzenie do przedsiębiorstwa jako towaru handlowego nieruchomości uzyskanej nieodpłatnie w wyniku zniesienia współwłasności ze współmałżonką, może być podana wartość nieruchomości wskazana przez strony w akcie notarialnym o zniesieniu współwłasności.
Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdza, co następuje:
Pojęcie ceny zakupu jako kategorii polegającej ujawnieniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, definiuje § 3 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.), który stanowi: cena zakupu oznacza - cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami (...), w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku - wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.
W świetle powyższego w przypadku otrzymania składnika majątkowego w drodze spadku lub darowizny, ewidencji podlega wartość składnika, rozumiana jako wartość rynkowa (a więc zobiektywizowana).
Biorąc pod uwagę cel przepisu § 3 pkt. 2 ww. rozporządzenia, wydaje się, że pojęcie "spadku lub darowizny" należy rozciągnąć na inne przypadki nieodpłatnego nabycia składników majątkowych dla przedsiębiorstwa m.in. w drodze zniesienia współwłasności.
Mając na uwadze powyższe, Podatnik winien zatem zaewidencjonować wartość rynkową nieruchomości wg swojej najlepszej wiedzy i woli. W przypadku rozbieżności wskazanej wartości z wartością rynkową podobnych nieruchomości może ona być badana w toku postępowania podatkowego.
Ponadto wychodząc nieco poza zakres wynikający z zapytania należy zauważyć, że przedstawiony przez Podatnika sposób zniesienia współwłasności nieruchomości może powodować różne konsekwencje - także podatkowe. W chwili obecnej nieruchomość (nabyta częściowo w drodze kupna, a częściowo przez zasiedzenie) wchodzi w skład wspólnoty majątkowej małżeńskiej. Wyodrębnienie jednego składnika tej wspólnoty majątkowej (mającej charakter współwłasności łącznej, a więc w czasie jej istnienia niepodzielnej) wymaga zniesienia lub ograniczenia wspólnoty majątkowej małżeńskiej, a dopiero wówczas będzie możliwe dokonanie oceny konsekwencji podatkowych takiej czynności prawnej. W szczególności nie jest pewnym, czy wartość nieruchomości będzie stanowiła w całości koszt uzyskania przychodu lub miała wpływ na wysokość należnego podatku.
Dla ww. podmiotu w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrolne, ani postępowanie przed sadem administracyjnym wszczęte przed złożeniem wniosku.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
Stosownie do art. 14b § 1 § 2 ww. ustawy interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.
Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w N., za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt. 1 ustawy Ordynacja podatkowa).doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj