Interpretacja Urzędu Skarbowego w Słupsku
PI/3/415-16/05
z 18 maja 2005 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PI/3/415-16/05
Data
2005.05.18


Referencje


Autor
Urząd Skarbowy w Słupsku


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe


Słowa kluczowe
odsetki
odszkodowania
opodatkowanie dochodów
zwolnienia podatkowe


Pytanie podatnika
Czy otrzymane przez podatnika odszkodowanie wraz z odsetkami korzysta ze zwolnienia od opodatkowania?


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.02.2005r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 21.02.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania kwoty 1.200,00zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 12stycznia2004r.do dnia zapłaty, zasądzonej wyrokiem z dnia 6-10-2004r. Sygn. akt: P 653/03 Sądu Rejonowego w Słupsku tytułem odszkodowania za wydanie niewłaściwego świadectwa pracy,

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe w części dotyczącej kwoty odszkodowania a nieprawidłowe w części dotyczącej odsetek - w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Słupsku wyrokiem z dnia 6 października 2004r. Sygn. akt: P 653/03 zasądził kwotę 1.200,00zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 12 stycznia 2004r. do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania za wydanie niewłaściwego świadectwa pracy, wynikającego z art. 99 § 1 Kodeksu pracy.

Podatnik wyraża stanowisko, iż zasądzone zgodnie z art. 99 § 1 kodeksu pracy odszkodowanie jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tutejszy organ podatkowy stwierdza, że do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące przepisy prawa podatkowego:

Zgodnie z treścią art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest między innymi stosunek pracy, zaś przychodami z tego stosunku są, w myśl art.12 ust.1 tej ustawy, wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

Przychód ze stosunku pracy stanowią również (co do zasady) otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika odszkodowania oraz otrzymane odsetki za zwłokę.

Jednakże w myśl art. 21 ust1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

  1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,
  3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
  4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
  5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art.27 ust.1,
  7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.

Na podstawie powyższego przepisu zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym odszkodowania przyznane z innych tytułów niż wymienione w powołanym w art. 21 pkt 3 lit. a) -g), w tym odszkodowanie przyznane przez sąd na podstawie art. 99 §1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie, o którym mowa wyżej, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 cytowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991r. źródłami przychodów są również "inne źródła". Między innymi takim "innym źródłem" przychodów są otrzymane odsetki ustawowe. Wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są jedynie odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt1 w/w ustawy.

Określone w art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłaty i świadczenia pracownicze, to w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W świetle powyższego stanu prawnego odszkodowanie przyznane przez sąd na podstawie art. 99 § 1 Kodeksu pracy jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast ustawowe odsetki wypłacone przez pracodawcę, naliczone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj