Interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie
1401/HTI/4407/14-31/05/EN
z 13 lutego 2006 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1401/HTI/4407/14-31/05/EN
Data
2006.02.13Autor
Izba Skarbowa w Warszawie


Temat
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe


Słowa kluczowe
kontrahent zagraniczny
miejsce świadczenia usług
odliczenie podatku od towarów i usług
terytorium państwa trzeciego
terytorium Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej)
usługi reklamowe


Pytanie podatnika
Czy podlega opodatkowaniu VAT w Polsce (odrębnie od wykonywanej usługi reklamowej) wydanie materiałów reklamowych i próbek produktów leczniczych w ramach usług, wykonywanych na podstawie Umów o świadczenie kompleksowych usług reklamowych, zawartych z zagranicznymi kontrahentami, mającymi siedzibę zarówno w państwach, należących do Unii Europejskiej, jak i w państwach spoza Unii i czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z nabycia materiałów reklamowych oraz próbek, związnych ze świadczeniem w/w usług na rzecz w/w kontrahentów?


DECYZJA


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 27 ust.3 i ust.4 pkt 2, art. 86 ust.8 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.04.2005r. P. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 13.04.2005r., nr 1471/NTR2/443-53/05/MŻ dotyczące kwestii nie podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce (odrębnie od wykonywanej usługi reklamowej) wydania materiałów reklamowych i próbek produktów leczniczych w ramach usług, wykonywanych na podstawie Umów o świadczenie kompleksowych usług reklamowych, zawartych z zagranicznymi kontrahentami, mającymi siedzibę zarówno w państwach, należących do Unii Europejskiej, jak i w państwach spoza Unii; zachowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z nabycia materiałów reklamowych oraz próbek, związanych ze świadczeniem w/w usług na rzecz w/w kontrahentów - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


zmienić zaskarżone postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.


UZASADNIENIE


Pismem z dnia 25.01.2005r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej informacji, dotyczącej potwierdzenia, że:

- wydanie materiałów reklamowych i próbek produktów leczniczych w ramach usług, wykonywanych na podstawie Umów o świadczenie kompleksowych usług reklamowych, zawartych z zagranicznymi kontrahentami, mającymi siedzibę zarówno w państwach, należących do Unii Europejskiej, jak i w państwach spoza Unii nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce - odrębnie od wykonywanej usługi reklamowej;

- zachowuje ona prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z nabycia materiałów reklamowych oraz próbek, związanych ze świadczeniem w/w usług na rzecz w/w kontrahentów.

Strona podniosła, iż na podstawie w/w umów świadczy w ramach wykonywanej działalności gospodarczej kompleksową usługę reklamową, dotyczącą produktów leczniczych, określonych w tych umowach.

Strona podkreślała, że w ramach powyższych umów organizuje, przygotowuje i koordynuje całość działań reklamowych, dotyczących tych produktów leczniczych. A jednym z działań reklamowych jest wydawanie materiałów reklamowych, tj. ulotki, broszury, foldery, katalogi, kartki samoprzylepne, artykuły biurowe i inne oraz próbek w/w produktów leczniczych. Zdaniem Strony wydawanie przez nią na podstawie w/w umów materiałów reklamowych i próbek stanowi integralną część świadczeń, wykonywanych w ramach świadczonej na rzecz zagranicznych kontrahentów kompleksowej usługi reklamowej. A zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług odrębnie od świadczonej usługi reklamowej.

Ponadto Strona zauważyła, iż gdyby doszło do opodatkowania VAT czynności wydania przez nią materiałów reklamowych i próbek - niezależnie od świadczonej usługi reklamowej - to wystąpiłoby w tej sytuacji podwójne opodatkowanie podatkiem od towarów i usług tej samej czynności. Opodatkowaniu podlegałaby wartość wydanych materiałów reklamowych i próbek (z tytułu ich przekazania-dostawy towarów), a następnie - wartość wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi reklamowej, do którego kalkulacji wlicza się wartość tych towarów (podstawa opodatkowania VAT usług reklamy będzie obejmować również wartość wydanych materiałów reklamowych i próbek).

Jednocześnie Strona podkreśliła, że w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie ma art. 27 ust.3 i ust.4 ustawy o VAT, a zatem wykonywane przez nią usługi reklamowe podlegają opodatkowaniu w państwie siedziby ich nabywcy.

Dodatkowo Strona podniosła, iż w związku z nabywaniem materiałów reklamowych i próbek w celu ich dalszego wydawania w ramach świadczonej na rzecz zagranicznych kontrahentów usługi reklamowej - na podstawie art. 86 ust.8 ustawy o podatku od towarów i usług - przysługuje jej prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu tych materiałów pod warunkiem posiadania dokumentów, potwierdzających związek zakupionych towarów lub usług ze świadczeniem tych usług.

Postanowieniem z dnia 13.04.2005r., nr 1471/NTR2/443-53/05/MŻ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie, uzupełnione pismem z dnia 15.06.2005r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W zażaleniu Strona zarzuca zaskarżonemu postanowieniu naruszenie art. 27 ust.3, art. 7 ust.2, art. 8 ust.1 ustawy o VAT poprzez ich niewłaściwą wykładnię.Strona w zażaleniu zauważa, iż przekazanie przez nią materiałów reklamowych i próbek nie może być traktowane jako pojedyńcza czynność, samodzielnie podlegająca opodatkowaniu w oderwaniu od innych powiązanych ze sobą działań, wykonywanych w określonym celu, które składają się na kompleksową usługę reklamową. W/w czynność jest realizowana wyłącznie w celu świadczenia usługi reklamowej i uzyskiwania wynagrodzenia z tego tytułu. Powyższe działanie nie stanowi świadczenia o odrębnym od wykonywanej usługi reklamowej charakterze.

Strona podkreśla, że argumentacja przedstawiona przez organ pierwszej instancji, co do uznania wydawanych materiałów reklamowych oraz próbek jako odrębnej czynności i jej opodatkowanie VAT na podstawie art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług jest nieprawidłowa. W szczególności błędny jest pogląd o konieczności tożsamości podmiotowej zleceniodawcy usługi z adresatem wydania danego materiału reklamowego bądź próbki dla uznania danej czynności jako elementu usługi reklamowej.

W zażaleniu Strona, przedstawiając ponownie stan faktyczny oraz powołując się na orzecznictwo ETS i klasyfikację statystyczną usług reklamowych stoi na stanowisku, iż wydawanie przez nią na podstawie w/w umów materiałów reklamowych i próbek stanowi integralną część świadczeń wykonywanych w ramach świadczonej na rzecz zagranicznych kontrahentów kompleksowej usługi reklamowej, a zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług odrębnie od świadczonej usługi reklamowej.

Ponadto zdaniem Strony w związku z nabywaniem materiałów reklamowych i próbek w celu ich dalszego wydania w ramach wykonywanej na rzecz w/w kontrahentów usługi reklamowej - na podstawie art. 86 ust.8 ustawy o VAT - przysługuje jej prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu tych materiałów pod warunkiem posiadania dokumentów, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Dodatkowo Strona ponownie poruszyła kwestie: podwójnego opodatkowania VAT (którą przedstawiono powyżej) oraz miejsca opodatkowania świadczonej przez nią usługi reklamowej (art. 27 ut.3, ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług).

Reasumując, Strona wnosi na podstawie art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej o zmianę zaskarżonego postanowienia.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału oraz rozpatrzeniu zażalenia (uzupełnionego pismem z dnia 15.06.2005r.) zważył, co następuje:


Na wstępie należy zauważyć, iż jak wynika z akt sprawy Strona świadczy na rzecz zagranicznych kontrahentów, mających siedzibę zarówno na terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, jak i na terytorium państw trzecich (poza Wspólnotą) kompleksowe usługi reklamowe, obejmujące m. in. wydawanie materiałów reklamowych (tj. ulotki, broszury, foldery, katalogi, kartki samoprzylepne, artykuły biurowe i inne artykuły reklamowe) oraz próbek produktów.

Ponadto, jak Strona sama oświadcza zarówno we wniosku z dnia 25.01.2005r., jak i w zażaleniu z dnia 25.04.2005r., wydatki ponoszone przez nią na nabycie w/w materiałów reklamowych i próbek wydawanych w ramach świadczonej na rzecz podmiotów zagranicznych usługi reklamowej stanowią podstawę do kalkulacji wynagrodzenia, przysługującego jej z tytułu świadczonej usługi reklamowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, organ odwoławczy stoi na stanowisku, że sama czynność wydawania przez Stronę materiałów reklamowych i próbek, stanowiąca integralną część świadczonej przez nią na rzecz zagranicznych kontrahentów kompleksowej usługi reklamowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie ma przy tym znaczenia, iż nie istnieje tożsamość podmiotu świadczonych usług i wydania w/w towarów. Jak bowiem Strona słusznie zauważyła w zażaleniu, naczelną zasadą usług reklamowych jest upowszechnianie informacji o produktach zleceniodawcy wśród jego potencjalnych klientów, które może być realizowane w różnych formach, w tym także poprzez wydawanie materiałów reklamowych i próbek.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na art.27 ust.3 w związku z ust.4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którymi w przypadku gdy usługi reklamy są świadczone na rzecz:

  1. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub
  2. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

-miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Mając powyższe na uwadze, oraz podzielając stanowisko Strony prezentowane zarówno we wniosku z dnia 25.01.2005r., jak i w zażaleniu z dnia 25.04.2005r., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że w przedstawionym stanie faktycznym ma zastosowanie art.27 ust.3 i ust.4 pkt 2 w/w ustawy o VAT, a zatem wykonywane przez Stronę kompleksowe usługi reklamowe podlegają opodatkowaniu w państwie siedziby ich nabywcy.

Odnośnie zaś kwestii zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia materiałów reklamowych oraz próbek związanych ze świadczeniem przedmiotowej usługi reklamowej na rzecz w/w kontrahentów, organ drugiej instancji podkreśla, iż stosownie do art.86 ust.8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust.2, jeżeli importowane lub nabywane towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

W tym miejscu należy wskazać, iż z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego nie wynika, gdzie w/w usługi reklamowe były przez Nią wykonywane.

W związku z powyższym organ odwoławczy stwierdza, że o ile Strona świadczy w/w usługi poza terytorium kraju, ma wówczas prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia materiałów reklamowych i próbek w celu ich dalszego wydawania w ramach świadczonej na rzecz zagranicznych kontrahentów usługi reklamowej, pod warunkiem posiadania dokumentów, potwierdzających związek zakupionych towarów lub usług ze świadczeniem tych usług.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia jak w sentencji decyzji.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj