Interpretacja Urzędu Skarbowego w Cieszynie
PP/443-171/05
z 27 października 2005 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-171/05
Data
2005.10.27Autor
Urząd Skarbowy w Cieszynie


Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne


Słowa kluczowe
gmina
opłata skarbowa
opodatkowanie
znak opłaty skarbowej


Pytanie podatnika
Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT opłaty otrzymywane przez Gminę z tytułu opłaty skarbowej oraz sprzedaż przez Gminę znaków opłaty skarbowej i weksli ?


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2005r. (data wpływu do Urzędu - 28 lipca 2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty skarbowej oraz czynności polegającej na sprzedaży znaków opłaty skarbowej i weksli - jest prawidłowa.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie wpłynął wniosek z dnia 27 lipca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z treścią przepisu art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika i inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym. W myśl art. 14 § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Opis stanu faktycznego oraz własne stanowisko podatnika w sprawie :

Na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 04.253.2532 z późn. zm.) Wójt jest organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej. Na rachunek Gminy wpływają więc dochody z opłaty skarbowej pobieranej w formie gotówki lub ze sprzedaży znaków skarbowych oraz urzędowe blankiety wekslowe, w które Urząd Gminy zaopatruje się w banku PKO BP. Zwrot w/w opłaty ustala się w formie decyzji.

W opinii podatnika wpłaty z opłaty skarbowej nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług zaś sprzedaż detaliczna znaków opłaty skarbowej podlega ewidencji i zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Ocena stanowiska pytającego z powołaniem przepisów prawa podatkowego :

Zgodnie z treścią przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

Wpływy od innych podmiotów, które pobrały na rachunek Gminy należną jej opłatę skarbową, nie wiążą się po stronie Gminy z żądną czynnością - ani dostawą towaru ani świadczeniem usługi, zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Natomiast czynność polegająca na sprzedaży przez Gminę znaków opłaty skarbowej i innych znaków tego typu podlega zwolnieniu od podatku zgodnie z treścią przepisu art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), który stanowi iż zwalnia się od podatku dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu;

Stosownie do treści przepisu art. 109 ust. 3 podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą : kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Z uwagi na fakt, że do sporządzenia deklaracji VAT-7 (wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.09.2005r. Dz. U. Nr 185, poz. 1545) niezbędne są dane o wysokości sprzedaży zwolnionej, przychód uzyskiwany z tytułu dostawy znaków opłaty skarbowej i weksli podlega ewidencjonowaniu w urządzeniach księgowych prowadzonych na potrzeby podatku od towarów i usług przez dokonującego sprzedaż podatnika podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione w tej sprawie we wniosku z dnia 27 lipca 2005r. jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj