Interpretacja Urzędu Skarbowego w Przemyślu
US.IX/443-42/HM/05
z 2 września 2005 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US.IX/443-42/HM/05
Data
2005.09.02Autor
Urząd Skarbowy w Przemyślu


Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Zwolnienia --> Zwolnienie od podatku


Słowa kluczowe
decyzja administracyjna
opłata
zajęcie pasa drogowego
zwolnienia z podatku od towarów i usług


Pytanie podatnika
Czy opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg o symbolu PKWiU 75.13.14, które zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy o drogach publicznych wymagają zezwolenia zarządcy drogi, naliczane i pobierane w drodze decyzji administracyjnej?


Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 6, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), § 9 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz.798) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 28.06.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, jednakże przy innej niż wskazana przez Podatnika podstawie prawnej zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W dniu 29.06.2005r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Strony w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Zarząd Dróg Miejskich działa jako jednostka budżetowa na podstawie statutu nadanego Uchwałą nr 64/99 Rady Miejskiej z dnia 29.03.1999 r. będąc zarządcą dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta. Na podstawie pkt 8 tego statutu Zarząd wydaje zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w formie decyzji administracyjnej i zgodnie z art. 40 ust. 3 i ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) pobiera z tego tytułu opłaty i kary pieniężne. Naliczone opłaty dokumentowane są obok decyzji administracyjnej również fakturą VAT jako czynność zwolniona wymieniona w załączniku nr 4 poz.6 ustawy o podatku od towarów i usług (PKWiU ex 75 - usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych-wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych). Pytanie Podatnika brzmi, czy opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg o symbolu PKWiU 75.13.14, które zgodnie z art. 40 ust.1 i ust. 2 ustawy o drogach publicznych wymagają zezwolenia zarządcy drogi, naliczane i pobierane w drodze decyzji administracyjnej

 1. nie podlegają ustawie o VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT,
 2. podlegają ustawie o VAT na podstawie art. 8 ust.1 pkt 3 ustawy o VAT jako:
 1. usługi świadczone zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa,
 2. zwolnione są z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (zał. nr 4 poz.6),
 3. można dokumentować fakturą VAT z podaniem symbolu PKWiU 75.13.14 i stawki podatku "zw" (zwolniony).

Zdaniem Wnioskodawcy czynność pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego należy uznać za świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy) zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy (zał. nr 4 poz. 6). W związku z tym, zdaniem Podatnika, prawidłowe jest dokumentowanie naliczonych opłat fakturą VAT i ujęcie ich w deklaracji VAT-7 w poz. "zwolnione od podatku". Ponadto Podatnik w swoim piśmie stwierdza, iż przedmiotowych opłat nie należy zaliczać do niepodlegających podatkowi od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu potwierdza prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany odpowiednio w art. 7 i art. 8 ustawy. Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ww. ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z kolei § 8 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) stanowi, iż czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, są zwolnione z podatku VAT. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 31.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, do którego m.in. należy wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad realizuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w skład której wchodzą oddziały w województwach (art. 18a ustawy).Z kolei art. 19 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Zarządcami dla poszczególnych kategorii dróg są:

 1. krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
 2. wojewódzkich - zarząd województwa,
 3. powiatowych - zarząd powiatu,
 4. gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Stosownie do przepisu art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie, o którym mowa wyżej dotyczy:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
 2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

W myśl art. 40 ust. 11 ww. ustawy opłatę za zajęcie pasa drogowego nalicza i pobiera, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. W każdym przypadku stawki opłat oraz sposób ich wyliczania są ściśle określone w ustawie i zarządca dróg nie ma możliwości dowolnego ustalania ich wysokości. Biorąc pod uwagę przedstawiony w piśmie stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu uważa za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że działalność jego w zakresie wydawania, na mocy decyzji administracyjnej, odpłatnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele wymienione w art. 40 ustawy o drogach publicznych, podlegać będzie ustawie o podatku od towarów i usług i korzystać ze zwolnienia przedmiotowego. Nie podziela natomiast stanowiska Podatnika w zakresie powołanej we wniosku podstawy prawnej uprawniającej do zwolnienia od podatku VAT przedmiotowych czynności. Mianowicie Strona w piśmie wskazała, iż czynność wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w formie decyzji administracyjnej mieści się w grupowaniu PKWiU 75.13.14 i korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT (zał. nr 4 do ustawy poz.6). W załączniku nr 4 do ustawy VAT stanowiącym wykaz usług zwolnionych od podatku w poz. 6 wymienione zostały "usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych-wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych" o symbolu PKWiU ex 75. Wymienione zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Natomiast odpłatne czynności polegające na wydawaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnych, którym Strona przypisała symbol PKWiU 75.13.14, będą zwolnione od podatku na podstawie § 8 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.970 ze zm.). Ponadto tut. organ podatkowy zauważa, iż sprzedaż zwolniona dokumentowana jest również fakturami VAT. Zgodnie z § 9 ust.7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, dane określone w ust. 1 pkt 4 obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku. Reasumując, w świetle powyższego opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg o symbolu PKWiU 75.13.14 naliczane i pobierane w drodze decyzji administracyjnych, z którymi nie jest związane zawarcie określonej umowy cywilnoprawnej, korzystać będą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na mocy § 8 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Czynność ta powinna być udokumentowana fakturą VAT jako czynność zwolniona z podatku VAT na podstawie ww. rozporządzenia, którą Podatnik ma obowiązek wykazać w deklaracji VAT-7.

Interpretacja niniejsza dotyczy stanu prawnego na dzień złożenia wniosku, odnosi się do przedstawionego przez Wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego oraz obowiązujące do czasu zmiany stanu prawnego, który był przedmiotem interpretacji. Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przysługuje Stronie wniesienie zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie - art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj