Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB2/415-716/12-2/MG
z 18 października 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB2/415-716/12-2/MG
Data
2012.10.18Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu


Słowa kluczowe
cena rynkowa
lokal mieszkalny
lokale
nabycie
obowiązek płatnika
świadczenie nieodpłatne
wyposażenie


Istota interpretacji
Zakres powstania po stronie nabywców lokali mieszkalnych przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu promocyjnego nabycia wykończenia i/lub wyposażenia lokalu oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika.Wniosek ORD-IN 622 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.07.2012 r. (data wpływu 06.08.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania po stronie nabywców lokali mieszkalnych przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu promocyjnego nabycia wykończenia i/lub wyposażenia lokalu oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.08.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania po stronie nabywców lokali mieszkalnych przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu promocyjnego nabycia wykończenia i/lub wyposażenia lokalu oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności deweloperskiej Spółka zamierza sprzedawać mieszkania w znajdującej się w fazie budowy inwestycji w stanie wykończonym - „pod klucz”. Lokale te będą sprzedawane zarówno na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i podmiotów prowadzących taką działalność, w tym spółek prawa handlowego. Wśród mieszkań oferowanych przez Spółkę znajdują się zarówno lokale o powierzchni użytkowej do 150 m2, jak i większe.

Oferowany przez Spółkę standard wykończenia i wyposażenia lokali będzie obejmował w szczególności takie elementy jak: malowanie pomieszczeń, ułożenie podłóg, zamontowanie drzwi wewnętrznych, wykończenie łazienek łącznie z zamontowaniem mebli, armatury i tzw. „białego montażu”, wykonanie szaf garderobianych, wykonanie zabudowy kuchennej wraz z zamontowaniem zlewozmywaka i baterii oraz instalacją sprzętu AGD, montaż oświetlenia, instalację systemu HMS (inteligentny system zarządzania wewnątrz lokalu), akcesoria łazienkowe, rolety i zasłony.

Charakterystyczną cechą rynku nieruchomości, na którym działa Spółka, jest duża wrażliwość na wszelkie zmiany sytuacji gospodarczej. Biorąc pod uwagę fakt, że wybudowanie obiektów budownictwa mieszkaniowego wymaga dużego nakładu środków finansowych, w interesie deweloperów zdecydowanie leży jak najszybszy zwrot inwestycji. Dlatego też strategia marketingowa dewelopera musi zakładać dobór takich środków, które zapewnią jak najszybsze znalezienie nabywców na lokale mieszkalne (najlepiej jeszcze przed zakończeniem inwestycji) Elementem strategii marketingowej Spółki nakierowanej na taki właśnie cel jest promocja, w ramach której klienci, którzy dokonają zakupu mieszkania w określonym czasie, mieliby możliwość nabycia części opisanego powyżej wykończenia i/lub wyposażenia lokalu w promocyjnej cenie np. 1.000 zł.

Przedmiotowa promocja zostanie opisana w opracowanym przez Spółkę regulaminie określającym szczegółowo warunki zakupu przez klienta wykończenia i wyposażenia w cenie promocyjnej, okres obowiązywania promocji etc.

Klienci uprawnieni do skorzystania z promocji nie będą podmiotami powiązanymi ze Spółką w świetle art. 32 ustawy o VAT, art. 11 ustawy o CIT i art. 25 ustawy o PIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy na gruncie ustawy o CIT przychód Spółki z tytułu promocyjnej sprzedaży części wykończenia i wyposażenia będzie stanowiła przyjęta przez Spółkę promocyjna cena wykończenia i wyposażenia (np. 1.000 zł)...
  2. Czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość wydatków na nabycie elementów wykończenia i wyposażenia oferowanego klientom w promocyjnej cenie...
  3. Czy u nabywców lokali mieszkalnych (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących taką działalność) powstanie przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustaw o PIT i czy na Spółce będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika...
  4. Czy u nabywców lokali mieszkalnych (osób prawnych) powstanie przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustaw o CIT...
  5. Czy promocyjna cena sprzedaży wykończenia i wyposażenia mieszkania (np. 1.000 zł) będzie stanowiła podstawę opodatkowania dla celów VAT...
  6. Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu elementów wykończenia i wyposażenia oferowanego klientom w promocyjnej cenie...

Przedmiotowa interpretacja indywidualna została wydana w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do pytania Nr 3. W zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do pytania Nr 1, 2, 4, 5, 6 zostaną wydane odrębne interpretacje indywidualne.

Stanowisko Wnioskodawcy,

Stanowisko do pytania Nr 3.

U nabywców lokali mieszkalnych „pod klucz” (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących taką działalność) nie powstanie jakikolwiek przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustaw o PIT i tym samym na Spółce nie będą ciążyły żadne obowiązki na gruncie PIT związane z funkcją płatnika.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub prowadzące taką działalność, ale nabywające lokal mieszkalny do majątku prywatnego.

W świetle art. 11 ustawy o PIT, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica między wartością tych świadczeń ustaloną według zasad określonych w art. 11 ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

W ocenie Spółki, możliwość nabycia wykończenia i wyposażenia w cenie promocyjnej nie będzie stanowić dla klientów Spółki częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ww. przepisu ustawy o PIT, gdyż, jak wskazano powyżej, promocyjna cena wyposażenia nie odbiega od jego wartości rynkowej. Nieodpłatne świadczenie na rzecz klienta wystąpiłoby w przypadku, gdyby cena oferowana przez Spółkę była zaniżona w stosunku do wartości rynkowej sprzedawanych towarów i usług. Natomiast w ocenie Spółki oferowana przez nią w ramach analizowanej promocji obniżona cena części wykończenia i wyposażenia mieszkania odzwierciedla jego rynkową wartość. Pojęcie wartości rynkowej nie jest bowiem pojęciem obiektywnym i należy je rozpatrywać każdorazowo w kontekście charakteru danej transakcji i jej uwarunkowań ekonomicznych.

Planowana przez Spółkę promocyjna oferta, polegająca na umożliwieniu klientom nabycia wyposażenia lokali mieszkalnych w preferencyjnej cenie jest elementem strategii marketingowej Spółki, mającej na celu uatrakcyjnienie oferty i pozyskanie nabywców na mieszkania w jak najkrótszym czasie. Niewątpliwie zaś stosowanie bonifikat cenowych, szczególnie w ramach prowadzonych promocji, należy uznać za w pełni uzasadnione działanie podatnika. Posiada ona uzasadnienie ekonomiczne, które świadczy o zachowaniu rynkowego charakteru warunków transakcji (w tym ceny).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że w ramach analizowanej transakcji po stronie nabywców mieszkań „pod klucz”, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (lub prowadzących taką działalność lecz nabywających lokal mieszkalny do majątku prywatnego), nie powstanie przychód polegający opodatkowaniu PIT. W konsekwencji, na Spółce nie będą ciążyły żadne obowiązki płatnika (w tym dokumentacyjne) na gruncie PIT związane z tą transakcją.

Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji nr ILPB1/415-680/10-2/AO z dnia 2 września 2009 r. potwierdził, iż „w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku nabycia przez uczestników promocji towarów (bonów towarowych, wycieczek) w cenie 1 PLN brutto za sztukę nie będę oni zobowiązani do rozpoznania przychodzi z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnych świadczeń, w związku z czym po stronie Spółki nie powstanę jakiekolwiek obowiązki płatnika związane z dokonaniem sprzedaży premiowej na rzecz uczestników promocji”.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające lokal mieszkalny dla potrzeb tej działalności.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, przychodem osoby fizycznej z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej jest m.in. wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych (lub częściowo nieodpłatnych) świadczeń, ustalona na zasadach wskazanych w art. 11 ust. 2-2b ustawy o PIT.

Niemniej, jak wskazano powyżej, przyjętą przez Spółkę promocyjną cenę wykończenia i wyposażenia lokali mieszkalnych należy uznać za ich cenę rynkową. Stąd, w ocenie Spółki, także w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na potrzeby tej działalności, możliwość nabycia wykończenia i wyposażenia w cenie promocyjnej nie będzie wiązała się z powstaniem przychodu podatkowego po stronie nabywcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, iż orzeczenie to nie jest wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, iż w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, iż nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj