Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB4/415-555/12-5/MP
z 22 października 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB4/415-555/12-5/MP
Data
2012.10.22Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe


Słowa kluczowe
akcja promocyjna
nagrody
wypłata
zwolnienie


Istota interpretacji
Należy stwierdzić, iż opisane we wniosku nagrody rzeczowe oraz pieniężne, które będą przyznawane w organizowanym przez Wnioskodawcę konkursie z dziedziny sportu, w sytuacji kiedy wartość nagrody nie przekroczy 760 zł, wygrane te będą zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki naliczania, pobierania i odprowadzania do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od wydanych nagród.Wniosek ORD-IN 587 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.07.2012 r. (data wpływu 13.07.2012 r.) uzupełnione pismem z dnia 30.08.2012 r. (data nadania 31.08.2012 r., data wpływu 03.09.2012 r.), na wezwanie z dnia 21.08.2012 r. Nr IPPB4/415-555/12-2/MP (data nadania 22.08.2012 r., data odbioru 24.08.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nagród wypłacanych przez wnioskodawcę uczestnikom konkursu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.07.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nagród wypłacanych przez wnioskodawcę uczestnikom konkursu.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 21.08.2012 r. Nr IPPB4/415-555/12-2/MP (data nadania 22.08.2012 r., data odbioru 24.08.2012 r.), tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez szczegółowe opisanie zdarzenia przyszłego oraz dostarczenie oryginału pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa bądź innego dokumentu, z którego wynika prawo Pani Renaty W. – Dyrektora Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej do reprezentacji i odbioru korespondencji dotyczącej wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego B. S.A.

Pismem z dnia 30.08.2012 r. (data nadania 31.08.2012 r., data wpływu 03.09.2012 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Bank) w ramach długofalowej polityki sponsoringowej wspiera aktywność sportową w szczególności sporty rowerowe na wszystkich poziomach, tj.: zawodowym, amatorskim i rekreacyjnym. W związku z powyższym, Bank planuje organizowanie szeregu różnych akcji promocyjnych związanych z aktywnością sportową (zwłaszcza ze sportami rowerowymi) skierowane do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W ramach powyższych akcji przewidziane będą nagrody rzeczowe (np. rowery, ubrania sportowe, akcesoria i osprzęt sportowy etc.) bądź nagrody pieniężne.

Bank rozważa organizację dwóch rodzajów akcji. Pierwsza z nich polegać będzie na organizowaniu konkursów z wiedzy o sporcie, druga na organizacji konkursów polegających na udziale w zawodach sportowych (których przedmiotem jest rywalizacja sportowa uczestników). W obu formach akcji promocyjnych nagrodzona zostanie tylko z góry określona ilość uczestników, która uzyska najlepszy wynik bądź zostanie najlepiej oceniona, tj. nagrody nie będą wypłacane (wydawane) tylko z samego faktu uczestnictwa w akcji promocyjnej. Powyższe akcje prowadzone będą przez Bank samodzielnie bądź też przy okazji akcji sportowych organizowanych przez inne podmioty (np. pikniki rowerowe, wyścigi kolarskie). Wnioskodawca powziął wątpliwości co do tego, w jakim trybie należy opodatkować nagrody wypłacone (wydane) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w związku z prowadzonymi akcjami w zależności od tego, czy akcja polega na organizacji konkursu z wiedzy o sporcie, bądź też na uczestnictwie w konkurencji sportowej (zawodach sportowych), a w konsekwencji czy nagrody, o których mowa, korzystać będą ze zwolnienia podatkowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 updof.

Bank planuje ufundowanie nagród rzeczowych w akcjach promocyjnych, o których mowa powyżej, których cena dostępna dla osoby fizycznej w obrocie dla osób fizycznych przekracza kwotę 760 zł. Jednak Bank będzie miał możliwość nabycia towarów z przeznaczeniem ich na nagrody z rabatem, w jednostkowej cenie nieprzekraczającej kwoty 760 zł. Wnioskodawca zaznacza, iż ceny nabycia przedmiotów przeznaczonych na nagrody nie będą naruszały przepisów o cenach transferowych.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość co do tego, czy dla oceny zaistnienia ewentualnego zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, należy uwzględnić cenę jaką Bank poniósł na nabycie nagrody, czy też cenę jaką zwycięzca konkursu musiałby ewentualnie ponieść, gdyby zamierzał samodzielnie nabyć taki sam przedmiot (np. ten sam model roweru).

Ponadto Wnioskodawca poinformował, że w sytuacji, gdy Bank jest organizatorem akcji promocyjnej (konkursu) zawsze sporządza regulamin dla danej akcji określający formalne elementy takie jak nazwę konkursu, organizatora, uczestników, do których akcja jest skierowana, ufundowane nagrody, sposób wyłonienia zwycięzców itp. Również w planowanych akcjach promocyjnych opisanych we wniosku z dnia 5 lipca 2012 r., tj. dotyczących zarówno sprawdzenia wiedzy o sporcie, jak również polegających na rywalizacji sportowej w sytuacji, gdy to Bank będzie ich organizatorem, sporządzany będzie regulamin zawierający wyżej określone elementy, będący podstawą formalną organizacji akcji.

Wnioskodawca wyjaśnił, że organizacja akcji promocyjnych opisanych we wniosku o interpretację z dnia 5 lipca 2012 r. może odbywać się według jednego z dwóch rozwiązań. W pierwszym z nich to Bank będzie organizatorem akcji (Bank sporządzi regulamin zawierający elementy określone powyżej, będzie dbał o prawidłowy przebieg akcji i wyłonienie zwycięzców oraz ufunduje nagrody).

W drugim zaś przypadku, organizatorem akcji będzie podmiot trzeci, wykonujący te czynności na zlecenie Banku (regulamin akcji sporządzi wówczas podmiot trzeci, on też będzie odpowiedzialny za prawidłowy przebieg akcji i wyłonienie zwycięzców, Bank będzie jedynie fundatorem nagrody). Zlecenie wykonania tych czynności odbywać się będzie na podstawie zawartej między Bankiem a podmiotem trzecim umowy. Umowa będzie przewidywać wynagrodzenie dla podmiotu trzeciego za zorganizowanie na zlecenie Banku określonej akcji promocyjnej. Bank zobowiąże się w ramach realizacji postanowień umownych do sfinansowania nagrody i dostarczenia jej do organizatora, którą to nagrodę organizator po przeprowadzeniu akcji wręczy zwycięzcy.

Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił, że organizowane przez Bank akcje promocyjne opisane we wniosku o interpretację z dnia 5 lipca 2012 r. mogą występować w dwóch opcjach:

 1. skierowane do nieokreślonego (anonimowego) kręgu osób,
 2. skierowane do osób uczestniczących w imprezie sportowej o charakterze zamkniętym.

Ad. a)

Akcje promocyjne skierowane do anonimowego kręgu osób organizowane będą przy okazji publicznych imprez sportowych (np. wyścigów kolarskich). Będą mogły wziąć w nich udział wszystkie osoby obserwujące daną imprezę sportową bez względu na rodzaj stosunku prawnego łączącego ich z Bankiem (klienci, pracownicy, współpracownicy biznesowi, osoby trzecie). Dla danej akcji promocyjnej sporządzony zostanie regulamin określający formalne elementy takie jak nazwę akcji promocyjnej (konkursu), organizatora, uczestników, do których akcja jest skierowana, ufundowane nagrody, sposób wyłonienia zwycięzców itp.

Ad. b)

Bank organizuje cykliczne imprezy sportowe o charakterze zamkniętym skierowane do dwóch grup osób: pracowników Banku oraz wybranych Klientów i współpracowników biznesowych. W ramach tych imprez Bank planuje organizowanie akcji promocyjnych (konkursów wiedzy o sporcie bądź akcji polegających na rywalizacji sportowej). Laureatami akcji promocyjnych mogą okazać się albo pracownicy Banku albo Klienci albo współpracownicy biznesowi, uczestniczący w imprezie, w zależności od tego kto spełni warunki określone w regulaminie akcji. Bank nie będzie organizował odrębnych akcji dla pracowników a odrębnych dla pozostałych osób. Uczestnikami będą wszystkie osoby uczestniczące w danej imprezie, w związku z tym o tym, czy zwycięzcą danej akcji okaże się pracownik czy inna osoba decydować będzie element losowości bądź przypadkowości. Jednocześnie Bank poinformował, że uczestnictwo w akcjach, o których tu mowa nie będzie miało związku z obowiązkami pracowniczymi wykonywanymi przez pracowników.

Dla danej akcji promocyjnej sporządzony zostanie regulamin określający formalne elementy takie jak nazwę akcji promocyjnej (konkursu), organizatora, uczestników, do których akcja jest skierowana, ufundowane nagrody, sposób wyłonienia zwycięzców itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy wypłacona (wydana) osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nagroda o wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, zarówno wówczas, gdy akcja promocyjna, w ramach której ta nagroda została ufundowana, polega na weryfikacji wiedzy o sporcie jak i wówczas, gdy akcja promocyjna polega na udziale w konkurencji sportowej (zawodach sportowych), a w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł — podlega opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 updof...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż limit kwotowy zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof odnosi się do wartości nagrody za jaką organizator ją nabył od dostawcy a nie do ceny jaką beneficjent akcji promocyjnej musiałby ponieść, w razie gdyby chciał nabyć ten sam przedmiot...
 3. W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie 2 — w jaki sposób należy określić wartość rynkową nagrody dla celów określenia wysokości zwolnienia z podatku...
 4. Czy w sytuacji, gdy organizatorem akcji promocyjnej będzie podmiot trzeci, wykonujący te czynności na zlecenie Banku w okolicznościach, gdy Bank będzie jedynie fundatorem nagrody, Bank będzie pełnił funkcję płatnika zryczałtowanego podatku w rozumieniu art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof...
 5. Czy w sytuacji, gdy Bank wypłaca bądź wydaje nagrody w ramach akcji promocyjnych skierowanych do anonimowego kręgu osób, w których to akcjach mogą wziąć udział wszystkie osoby obserwujące daną imprezę sportową, bez względu na rodzaj stosunku prawnego łączącego ich z Bankiem (klienci, pracownicy, współpracownicy biznesowi, osoby trzecie), Bank będzie pełnił funkcję płatnika zryczałtowanego podatku w rozumieniu art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof...
 6. Czy w sytuacji, gdy Bank wypłaca bądź wydaje nagrody w akcjach promocyjnych organizowanych dla dwóch grup osób, tj. pracowników Banku oraz wybranych Klientów i współpracowników biznesowych uczestniczących razem w imprezie zamkniętej, w okolicznościach, gdy o zwycięstwie w danej akcji decyduje element losowości bądź przypadkowości, Bank będzie pełnił funkcję płatnika zryczałtowanego podatku w rozumieniu art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof...

Przedmiot niniejszej interpretacji dotyczy zwolnienia z opodatkowania nagród wypłacanych przez wnioskodawcę uczestnikom konkursu (pytanie Nr 1). Natomiast wniosek w pozostałym zakresie, zostanie rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1)

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., wolna od podatku dochodowego - jeśli jednorazowa wartość wygranych lub nagród nie przekracza 760 zł - jest wartość wygranych i nagród:

 1. w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja).
 2. w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także
 3. związanych ze sprzedażą premiową.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy zakresu zwolnienia w konkursach z dziedziny sportu. Powyższy przepis ani żaden z pozostałych przepisów updof nie precyzuje co należy rozumieć przez pojęcie „konkurs z dziedziny sportu”.

Zgodnie z internetowym Słownikiem Języka Polskiego PWN przez „konkurs” należy rozumieć przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac”, albo też postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko”. Na podstawie powyższych opisów stwierdzić można, że o konkursie możemy mówić wówczas, gdy w ramach danej akcji promocyjnej mamy do czynienia z elementem konkurencji (rywalizacji) między uczestnikami. Założeniem konkursu winno być więc to, iż nie wszyscy uczestnicy otrzymają nagrodę, a tylko ci, którzy zostaną ocenieni najlepiej. To bowiem wybór najlepszej propozycji zgłoszonej przez uczestników wyróżnia konkurs od innych akcji promocyjnych (np. takich, w których otrzymuje się nagrodę gwarantowaną za sam udział w danej akcji).

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z faktem, iż żaden przepis ustawy nie określa co należy rozumieć przez pojęcie „z dziedziny sportu” to uznać należy, iż każdy konkurs mający związek ze sportem będzie konkursem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof. Będzie nim zatem zarówno konkurs z wiedzy sportowej, jak również konkurs polegający na udziale w zawodach sportowych (konkurencji sportowej). W konsekwencji nagrody wypłacone (wydane) zwycięzcom w obu rodzajach akcji promocyjnych będą korzystały ze zwolnienia podatkowego, o ile jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł.

W przypadku zaś, gdyby wartość nagrody przekroczyła kwotę 760 zł to - w obu przypadkach - podlegać ona będzie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem od nagród na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Warunkiem zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Przepisy podatkowe nie zawierają definicji „konkursu”. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego konkurs to „przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Równie ważna jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu, w którym określona zostanie nazwa gry lub konkursu, organizator, uczestnicy, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Natomiast zgodnie z ogólną definicją zawartą w „Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego”, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. „konkurs” to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp.

Zawody - zgodnie definicją zawartą w Słowniku języka polskiego - to impreza sportowa, podczas której zawodnicy rywalizują o zwycięstwo.

Aby zawody sportowe zostały zakwalifikowane do konkursu z dziedziny sportu, powinny przede wszystkim obejmować element rywalizacji, współzawodnictwa, a nagrody winny zostać przyznane zwycięzcom konkursu. Również i tutaj ważnym jako element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje organizowanie akcji promocyjnych związanych z aktywnością sportową, skierowane do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W ramach powyższych akcji przewidziane będą nagrody rzeczowe bądź nagrody pieniężne. Wnioskodawca rozważa organizację dwóch rodzajów akcji. Pierwsza z nich polegać będzie na organizowaniu konkursów z wiedzy o sporcie, druga na organizacji konkursów polegających na udziale w zawodach sportowych (których przedmiotem jest rywalizacja sportowa uczestników). W obu formach akcji promocyjnych nagrodzona zostanie tylko z góry określona ilość uczestników, która uzyska najlepszy wynik bądź zostanie najlepiej oceniona, tj. nagrody nie będą wypłacane (wydawane) tylko z samego faktu uczestnictwa w akcji promocyjnej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż opisane we wniosku nagrody rzeczowe oraz pieniężne, które będą przyznawane w organizowanym przez Wnioskodawcę konkursie z dziedziny sportu, w sytuacji kiedy wartość nagrody nie przekroczy 760 zł, wygrane te będą zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki naliczania, pobierania i odprowadzania do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od wydanych nagród.

Bez znaczenia pozostaje fakt, czy akcja promocyjna, w ramach której została ufundowana nagroda, polegać będzie na weryfikacji wiedzy o sporcie czy też na udziale w konkurencji sportowej (zawodach sportowych). W obu przypadkach będziemy mieli do czynienia z konkursem z dziedziny sportu.

Natomiast w przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł to - w obu przypadkach - podlegać ona będzie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem od nagród na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 updof. Wówczas Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany będzie do naliczania, pobierania i odprowadzania do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od wydanych nagród.

Jednocześnie wskazać należy, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (podatników).

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj