Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB4/415-555/12-10/MP
z 31 października 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB4/415-555/12-10/MP
Data
2012.10.31Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe


Słowa kluczowe
akcja promocyjna
nagrody
płatnik
promocja


Istota interpretacji
Należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie płatnikiem podatku dochodowego, w rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wydawaniem nagród w akcjach promocyjnych w sytuacji, gdy organizatorem akcji promocyjnej będzie podmiot trzeci. Za podmiot dokonujący świadczenie powinien być uznany podmiot ponoszący ekonomiczny ciężar nagród, tj. podmiot trzeci. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania, jako płatnik 10% zryczałtowanego podatku dochodowegoWniosek ORD-IN 587 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.07.2012 r. (data wpływu 13.07.2012 r.) uzupełnione pismem z dnia 30.08.2012 r. (data nadania 31.08.2012 r., data wpływu 03.09.2012 r.) oraz pismem z dnia 22.10.2012 r. (data nadania 22.10.2012 r., data wpływu 25.10.2012 r.), na wezwanie z dnia 21.08.2012 r. Nr IPPB4/415-555/12-2/MP (data nadania 22.08.2012 r., data odbioru 24.08.2012 r.) oraz wezwanie z dnia 12.10.2012 r. Nr IPPB4/415-555/12-4/MP (data nadania 12.10.2012 r., data odbioru 15.10.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydawaniem nagród w akcjach promocyjnych w sytuacji, gdy organizatorem akcji promocyjnej będzie podmiot trzeci – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.07.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nagród wypłacanych przez wnioskodawcę uczestnikom konkursu.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 21.08.2012 r. Nr IPPB4/415-555/12-2/MP (data nadania 22.08.2012 r., data odbioru 24.08.2012 r.) oraz pismem z dnia 12.10.2012 r. Nr IPPB4/415-555/12-4/MP (data nadania 12.10.2012 r., data odbioru 15.10.2012 r.), tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez szczegółowe opisanie zdarzenia przyszłego oraz dostarczenie oryginału pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa bądź innego dokumentu, z którego wynika prawo Pani Renaty W. – Dyrektora Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej do reprezentacji i odbioru korespondencji dotyczącej wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego B. S.A.

Pismem z dnia 30.08.2012 r. (data nadania 31.08.2012 r., data wpływu 03.09.2012 r.) oraz pismem z dnia 22.10.2012 r. (data nadania 22.10.2012 r., data wpływu 25.10.2012 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Bank) w ramach długofalowej polityki sponsoringowej wspiera aktywność sportową w szczególności sporty rowerowe na wszystkich poziomach, tj.: zawodowym, amatorskim i rekreacyjnym. W związku z powyższym, Bank planuje organizowanie szeregu różnych akcji promocyjnych związanych z aktywnością sportową (zwłaszcza ze sportami rowerowymi) skierowane do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W ramach powyższych akcji przewidziane będą nagrody rzeczowe (np. rowery, ubrania sportowe, akcesoria i osprzęt sportowy etc.) bądź nagrody pieniężne.

Bank rozważa organizację dwóch rodzajów akcji. Pierwsza z nich polegać będzie na organizowaniu konkursów z wiedzy o sporcie, druga na organizacji konkursów polegających na udziale w zawodach sportowych (których przedmiotem jest rywalizacja sportowa uczestników). W obu formach akcji promocyjnych nagrodzona zostanie tylko z góry określona ilość uczestników, która uzyska najlepszy wynik bądź zostanie najlepiej oceniona, tj. nagrody nie będą wypłacane (wydawane) tylko z samego faktu uczestnictwa w akcji promocyjnej. Powyższe akcje prowadzone będą przez Bank samodzielnie bądź też przy okazji akcji sportowych organizowanych przez inne podmioty (np. pikniki rowerowe, wyścigi kolarskie). Wnioskodawca powziął wątpliwości co do tego, w jakim trybie należy opodatkować nagrody wypłacone (wydane) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w związku z prowadzonymi akcjami w zależności od tego, czy akcja polega na organizacji konkursu z wiedzy o sporcie, bądź też na uczestnictwie w konkurencji sportowej (zawodach sportowych), a w konsekwencji czy nagrody, o których mowa, korzystać będą ze zwolnienia podatkowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 updof.

Bank planuje ufundowanie nagród rzeczowych w akcjach promocyjnych, o których mowa powyżej, których cena dostępna dla osoby fizycznej w obrocie dla osób fizycznych przekracza kwotę 760 zł. Jednak Bank będzie miał możliwość nabycia towarów z przeznaczeniem ich na nagrody z rabatem, w jednostkowej cenie nieprzekraczającej kwoty 760 zł. Wnioskodawca zaznacza, iż ceny nabycia przedmiotów przeznaczonych na nagrody nie będą naruszały przepisów o cenach transferowych.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość co do tego, czy dla oceny zaistnienia ewentualnego zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, należy uwzględnić cenę jaką Bank poniósł na nabycie nagrody, czy też cenę jaką zwycięzca konkursu musiałby ewentualnie ponieść, gdyby zamierzał samodzielnie nabyć taki sam przedmiot (np. ten sam model roweru). Ponadto Wnioskodawca poinformował, że w sytuacji, gdy Bank jest organizatorem akcji promocyjnej (konkursu) zawsze sporządza regulamin dla danej akcji określający formalne elementy takie jak nazwę konkursu, organizatora, uczestników, do których akcja jest skierowana, ufundowane nagrody, sposób wyłonienia zwycięzców itp. Również w planowanych akcjach promocyjnych opisanych we wniosku z dnia 5 lipca 2012 r., tj. dotyczących zarówno sprawdzenia wiedzy o sporcie, jak również polegających na rywalizacji sportowej w sytuacji, gdy to Bank będzie ich organizatorem, sporządzany będzie regulamin zawierający wyżej określone elementy, będący podstawą formalną organizacji akcji.

Wnioskodawca wyjaśnił, że organizacja akcji promocyjnych opisanych we wniosku o interpretację z dnia 5 lipca 2012 r. może odbywać się według jednego z dwóch rozwiązań. W pierwszym z nich to Bank będzie organizatorem konkursu w stosunkach zewnętrznych (Bank sporządzi regulamin zawierający elementy określone powyżej, będzie dbał o prawidłowy przebieg akcji i wyłonienie zwycięzców oraz ufunduje nagrody). Z regulaminu konkursu (akcji promocyjnej) wynikać będzie, że to Bank jest jego organizatorem. Wnioskodawca również ponosić będzie ciężar ekonomiczny nagrody wydanej (wypłaconej) beneficjentom tej akcji promocyjnej.

W drugim zaś przypadku, organizatorem konkursu w stosunkach zewnętrznych będzie podmiot trzeci, wykonujący te czynności na zlecenie Banku (regulamin akcji sporządzi wówczas podmiot trzeci, on też będzie odpowiedzialny za prawidłowy przebieg akcji i wyłonienie zwycięzców, Bank będzie jedynie fundatorem nagrody). Zlecenie wykonania tych czynności odbywać się będzie na podstawie zawartej między Bankiem a podmiotem trzecim umowy. Umowa będzie przewidywać wynagrodzenie dla podmiotu trzeciego za zorganizowanie na zlecenie Banku określonej akcji promocyjnej. Bank zobowiąże się w ramach realizacji postanowień umownych do sfinansowania nagrody i dostarczenia jej do organizatora, którą to nagrodę organizator po przeprowadzeniu akcji wręczy zwycięzcy. Oznacza to, że uczestnicy konkursu będą identyfikowali ten podmiot trzeci jako organizatora danej akcji promocyjnej, gdyż z regulaminu konkursu (akcji promocyjnej) wynikać będzie, że to ten podmiot trzeci jest jego organizatorem. Ekonomiczny ciężar świadczenia (nagrody wydanej bądź wypłaconej w ramach akcji promocyjnej) będzie ponosił organizator i to on będzie wypłacał bądź wydawał nagrodę w ramach tej akcji promocyjnej. Natomiast między Bankiem (zleceniodawcą) a organizatorem (zleceniobiorcą) będzie zawarta odrębna umowa regulująca kwestie wynagrodzenia zleceniobiorcy za wykonywane na zlecenie Banku czynności.

Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił, że organizowane przez Bank akcje promocyjne opisane we wniosku o interpretację z dnia 5 lipca 2012 r. mogą występować w dwóch opcjach:

  1. skierowane do nieokreślonego (anonimowego) kręgu osób,
  2. skierowane do osób uczestniczących w imprezie sportowej o charakterze zamkniętym.

Ad. a)

Akcje promocyjne skierowane do anonimowego kręgu osób organizowane będą przy okazji publicznych imprez sportowych (np. wyścigów kolarskich). Będą mogły wziąć w nich udział wszystkie osoby obserwujące daną imprezę sportową bez względu na rodzaj stosunku prawnego łączącego ich z Bankiem (klienci, pracownicy, współpracownicy biznesowi, osoby trzecie). Dla danej akcji promocyjnej sporządzony zostanie regulamin określający formalne elementy takie jak nazwę akcji promocyjnej (konkursu), organizatora, uczestników, do których akcja jest skierowana, ufundowane nagrody, sposób wyłonienia zwycięzców itp.

Ad. b)

Bank organizuje cykliczne imprezy sportowe o charakterze zamkniętym skierowane do dwóch grup osób: pracowników Banku oraz wybranych Klientów i współpracowników biznesowych. W ramach tych imprez Bank planuje organizowanie akcji promocyjnych (konkursów wiedzy o sporcie bądź akcji polegających na rywalizacji sportowej). Laureatami akcji promocyjnych mogą okazać się albo pracownicy Banku albo Klienci albo współpracownicy biznesowi, uczestniczący w imprezie, w zależności od tego kto spełni warunki określone w regulaminie akcji. Bank nie będzie organizował odrębnych akcji dla pracowników a odrębnych dla pozostałych osób. Uczestnikami będą wszystkie osoby uczestniczące w danej imprezie, w związku z tym o tym, czy zwycięzcą danej akcji okaże się pracownik czy inna osoba decydować będzie element losowości bądź przypadkowości. Jednocześnie Bank poinformował, że uczestnictwo w akcjach, o których tu mowa nie będzie miało związku z obowiązkami pracowniczymi wykonywanymi przez pracowników.

Dla danej akcji promocyjnej sporządzony zostanie regulamin określający formalne elementy takie jak nazwę akcji promocyjnej (konkursu), organizatora, uczestników, do których akcja jest skierowana, ufundowane nagrody, sposób wyłonienia zwycięzców itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy wypłacona (wydana) osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nagroda o wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, zarówno wówczas, gdy akcja promocyjna, w ramach której ta nagroda została ufundowana, polega na weryfikacji wiedzy o sporcie jak i wówczas, gdy akcja promocyjna polega na udziale w konkurencji sportowej (zawodach sportowych), a w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł — podlega opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 updof...
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż limit kwotowy zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof odnosi się do wartości nagrody za jaką organizator ją nabył od dostawcy a nie do ceny jaką beneficjent akcji promocyjnej musiałby ponieść, w razie gdyby chciał nabyć ten sam przedmiot...
  3. W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie 2 — w jaki sposób należy określić wartość rynkową nagrody dla celów określenia wysokości zwolnienia z podatku...
  4. Czy w sytuacji, gdy organizatorem akcji promocyjnej będzie podmiot trzeci, wykonujący te czynności na zlecenie Banku w okolicznościach, gdy Bank będzie jedynie fundatorem nagrody, Bank będzie pełnił funkcję płatnika zryczałtowanego podatku w rozumieniu art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof...
  5. Czy w sytuacji, gdy Bank wypłaca bądź wydaje nagrody w ramach akcji promocyjnych skierowanych do anonimowego kręgu osób, w których to akcjach mogą wziąć udział wszystkie osoby obserwujące daną imprezę sportową, bez względu na rodzaj stosunku prawnego łączącego ich z Bankiem (klienci, pracownicy, współpracownicy biznesowi, osoby trzecie), Bank będzie pełnił funkcję płatnika zryczałtowanego podatku w rozumieniu art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof...
  6. Czy w sytuacji, gdy Bank wypłaca bądź wydaje nagrody w akcjach promocyjnych organizowanych dla dwóch grup osób, tj. pracowników Banku oraz wybranych Klientów i współpracowników biznesowych uczestniczących razem w imprezie zamkniętej, w okolicznościach, gdy o zwycięstwie w danej akcji decyduje element losowości bądź przypadkowości, Bank będzie pełnił funkcję płatnika zryczałtowanego podatku w rozumieniu art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof...

Przedmiot niniejszej interpretacji dotyczy obowiązków płatnika w związku z wydawaniem nagród w akcjach promocyjnych w sytuacji, gdy organizatorem akcji promocyjnej będzie podmiot trzeci (pytanie Nr 4). Natomiast wniosek w pozostałym zakresie, został rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 4)

W ocenie Wnioskodawcy, Bank nie będzie pełnił funkcji płatnika podatku w powyższych okolicznościach, gdyż nie będzie organizatorem akcji promocyjnej. Zgodnie z art. 41 ust. 4 updof płatnikiem podatku z tytułu nagród w konkursach jest podmiot, który dokonuje wypłat (świadczeń) lub stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne m.in. z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof. W sytuacji gdy Bank nie jest organizatorem danej akcji promocyjnej, a jedynie fundatorem nagrody, Bank nie wypłaca, nie stawia do dyspozycji, ani nie wydaje laureatowi danej akcji promocyjnej nagrody - czynność tą wykonuje organizator akcji. W związku z tym, to organizator akcji promocyjnej a nie Bank będzie w takim przypadku pełnił funkcję płatnika podatku w rozumieniu art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepis art. 41 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Natomiast płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 (art. 41 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedmiotem świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Analiza cytowanych powyżej przepisów prowadzi do wniosku, iż płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego jest podmiot, który dokonuje świadczenia, stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne. Będzie to podmiot, który ponosi ekonomiczny ciężar świadczenia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca planuje organizowanie szeregu różnych akcji promocyjnych związanych z aktywnością sportową. W niektórych przypadkach, organizatorem konkursu w stosunkach zewnętrznych będzie podmiot trzeci, wykonujący te czynności na zlecenie Banku, który będzie jedynie fundatorem nagrody. Zlecenie wykonania tych czynności odbywać się będzie na podstawie zawartej między Bankiem a podmiotem trzecim umowy, która będzie przewidywać wynagrodzenie dla podmiotu trzeciego za zorganizowanie na zlecenie Banku określonej akcji promocyjnej. Uczestnicy konkursu będą identyfikowali podmiot trzeci jako organizatora danej akcji promocyjnej, gdyż z regulaminu konkursu (akcji promocyjnej) wynikać będzie, że to podmiot trzeci jest jego organizatorem. Ekonomiczny ciężar świadczenia (nagrody wydanej bądź wypłaconej w ramach akcji promocyjnej) będzie ponosił organizator i to on będzie wypłacał bądź wydawał nagrodę w ramach akcji promocyjnej.

Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnikiem jest m. in. osoba (fizyczna lab prawna), obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Płatnikami w ustawach podatkowych ustanawia się takie podmioty, które w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponują środkami finansowymi podatnika lub dokonują czynności związanych z operacjami na jego majątku (M. Niezgódka – Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, S. Babiarz, B. Dauter i inni, LexisNexis, wydanie 6, s. 78 – 79.). W analizowanym przypadku podmiot trzeci będzie podmiotem dokonującym wypłaty nagród w przedmiotowych akcjach promocyjnych.

Ponadto fakt, iż organizatorem konkursu będzie podmiot trzeci, co wynika z regulaminu akcji promocyjnej, oznacza, iż to pomiędzy tym podmiotem a osobami uprawnionymi do otrzymania nagród będzie istniała więź zobowiązaniowa.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Spółkę zdarzenie przyszłe i obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie płatnikiem podatku dochodowego, w rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wydawaniem nagród w akcjach promocyjnych w sytuacji, gdy organizatorem akcji promocyjnej będzie podmiot trzeci. Za podmiot dokonujący świadczenie powinien być uznany podmiot ponoszący ekonomiczny ciężar nagród, tj. podmiot trzeci.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania, jako płatnik 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (podatników).

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj