Interpretacja Urzędu Skarbowego w Nowym Tomyślu
ZD/415-8/04
z 13 września 2004 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
ZD/415-8/04
Data
2004.09.13Autor
Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych


Słowa kluczowe
księga przychodów i rozchodów
marża
przychód
samochód używany
sprzedaż


Pytanie podatnika
Czy prawidłowo dodaje dowodem wewnętrznym w księdze przychodów i rozchodów w kol. 7 do marży netto, kwotę niepodlegającą opodatkowaniu, tj. kwotę wynikającą z faktury zakupu samochodu, powiększoną o podatek akcyzowy?(Podatnik opodatkowuje sprzedaż podatkiem od towarów i usług również na zasadach szczególnych – opodatkowanie marży).


Zgodnie z postanowieniem art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne po wyłączeniu zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.Treść cytowanego przepisu określa zatem, w jaki sposób należy ustalić przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik nabywa używane samochody w krajach UE w celu dalszej odprzedaży, są one zatem towarem handlowym.Oznacza to jednocześnie, że wydatek związany z ich nabyciem należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol. 10 – “Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”.Definicja ceny zakupu zawarta została w § 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).Wynika z niej, że cena zakupu to cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku:- pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz rabaty, opusty i inne podobne obniżenia,- powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe – w przypadku importu.Jak wynika z powyższego, podatek akcyzowy stanowi element ceny zakupu towaru handlowego z importu.W swoim zapytaniu Podatnik wskazuje, że do marży netto dotyczącej sprzedaży samochodów dodaje dowodem wewnętrznym kwotę niepodlegającą opodatkowaniu (tj. cenę zakupu samochodu ustaloną jak wyżej).

W myśl § 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003r. Nr 152 poz. 1475 ze zm.) podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów dobowych (..).Podatnicy mogą dokonywać zapisów w księdze na koniec każdego miesiąca, w terminie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów.Zgodnie z ust 3 wyżej cyt. przepisu zestawienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać: numer kolejny wpisu, numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy, numery i daty raportów dobowych, wynikającą z raportów łączną kwotę należności pomniejszoną o łączną kwotę podatku i skorygowaną o wartości dotyczące zwrotów towarów wynikające z odrębnych ewidencji.

Podatnik stosując szczególne zasady opodatkowania sprzedaży (opodatkowanie marży) winien ewidencjonować całość sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.Z powyższego wynika, iż Podatnik może ewidencjonować przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w oparciu o- raporty dobowe,- miesięczne zestawienie raportów dobowych;skorygowane o łączną kwotę należnego podatku od towarów i usług.Powyższe wymaga rejestracji całości obrotu w kasie rejestrującej tj. również w sytuacji, gdy sprzedaż jest dokumentowana fakturami VAT.Należy wówczas pamiętać, aby do kopii faktur dołączyć oryginały paragonów fiskalnych (§ 20 ust. 4 wyżej cyt. rozporządzenia).

Informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej sporządzenia.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj