Interpretacja Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
PG-1-423-10/04
z 30 kwietnia 2004 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PG-1-423-10/04
Data
2004.04.30Autor
Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych


Słowa kluczowe
restrukturyzacja
umorzenie
wpłaty z zysku
zobowiązanie
zysk nadzwyczajny


Pytanie podatnika
Dotyczy skutków podatkowych z tytułu wpłat z zysku w związku z umorzeniem należności publicznoprawnych w wyniku restrukturyzacji.


Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po konsultacji zagadnienia z Dyrektorem Izby Skarbowej w Bydgoszczy informuję o zakresie stosowania przepisów podatkowych w sprawie przedstawionej przez Spółkę w zapytaniu z dnia 01 marca 2004 r., znak NF/280/04, (wpływ do Urzędu w dniu 02 marca 2004 r.) dotyczącej skutków podatkowych z tytułu wpłat z zysku w związku z umorzeniem należności publicznoprawnych w wyniku restrukturyzacji.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 ze zm.), spółki o których mowa w art. 1, są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wpłaty z zysku, tak jak podatek dochodowy, mają charakter obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego i w rachunku zysków i strat są zaliczane do pozostałych, obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego. Wpłaty z zysku nie są zatem elementem podziału zysku netto, ale ten zysk kształtują.

Przepis art. 2 ust. 5 cyt. ustawy stanowi, iż podstawą ustalania wysokości zaliczek jest zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągnięty w danym okresie, liczony w rachunku narastającym. Natomiast § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji (Dz. U. Nr 21, poz. 100 z późn. zm.) zobowiązuje spółki do ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do budżetu państwa w terminie 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, na podstawie deklaracji wg właściwego wzoru.

Powyższe przepisy wskazują, iż jednym z elementów podstawowych wpłaty z zysku jest zysk brutto osiągnięty w danym okresie rozliczeniowym. Stosownie natomiast do art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) jednostki są zobligowane do prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i rzetelnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, a zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Zatem tylko przy zachowaniu tego warunku możliwe jest ustalenie prawidłowej podstawy wpłaty z zysku.

Księgowe ujęcie skutków restrukturyzacji należności publicznoprawnych przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.) zostało przedstawione w piśmie Ministerstwa Finansów Departament Rachunkowości z dnia 15 lipca 2003 r. Nr DR-2/500-116-JA/03. Z treści tego pisma wynika, iż restrukturyzacja ma charakter warunkowy, bowiem przepis art. 10 cyt. ustawy wyraźnie wskazuje, iż należności objęte restrukturyzacja, będą podlegały umorzeniu, po spełnieniu określonych warunków, zaś wydanie decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, która ostatecznie stwierdzi umorzenie należności objętych ta ustawą, bądź umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego, nastąpi po upływie roku od dnia doręczenia decyzji.

W związku z tym, w przypadku pozytywnej dla przedsiębiorcy decyzji organu restrukturyzacyjnego, w której organ stwierdza umorzenie należności podlegających restrukturyzacji wraz z odsetkami za zwłokę, decyzję tę należy ująć w księgach pod datą jej uprawomocnienia, odpisując umorzone zobowiązania na zyski nadzwyczajne, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie zysku brutto i podstawy wpłat z zysku.

W sytuacji zaś decyzji negatywnej, w której organ stwierdza o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (bez umorzenia długów), wówczas figurujące na rozliczeniach międzyokresowych przychodów zobowiązanie przenosi się z powrotem na konto rozrachunków publicznoprawnych.

Zdaniem Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy skutki restrukturyzacji na podstawie ww. ustawy nie mogą być ujęte księgowo analogicznie jak skutki umorzenia zobowiązań w wyniku postępowania naprawczego lub układowego, bowiem zgodnie z art. 36 ust. 2d cyt. ustawy o rachunkowości na kapitały własne mogą być przeniesione tylko zobowiązania bezwarunkowo umorzone w wyniku postępowania naprawczego lub układowego.

W przedmiotowej sprawie nie będzie miał również zastosowania przepis art. 22 ust. 1 i 2 cyt. ustawy o restrukturyzacji, gdyż dotyczy on tylko i wyłącznie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego.

Reasumując, wartość zobowiązań publicznoprawnych przedsiębiorcy, umorzonych w wyniku restrukturyzacji wpływa na zysk będący podstawą wpłat z zysku.

Informacji udziela się w oparciu o stan faktyczny opisany w zapytaniu i zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej wydania.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj