Interpretacja Urzędu Skarbowego w Legnicy
US-PD-I/415-3/04
z 29 stycznia 2004 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
US-PD-I/415-3/04
Data
2004.01.29Autor
Urząd Skarbowy w Legnicy


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Podstawa obliczenia i wysokość podatku


Słowa kluczowe
agent ubezpieczeniowy
odliczenie od dochodu
podatek dochodowy
podstawa opodatkowania
prowizje
przychód
zwrot
zwrot nienależny
zwrot towarów


Pytanie podatnika
Czy ma zastosowanie przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji zwrotu prowizji do PZU w okresie nie prowadzenia działalności gospodarczej ?


Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), zwanej dalej ustawą za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
W świetle ww. definicji kwota należności z tytułu sprzedaży towaru stanowi u podatnika przychód, który koryguje się m. in. o wartość towarów faktycznie zwróconych przez nabywcę. Ponieważ zwrócone towary- zwrócona prowizja agenta ubezpieczeniowego za ubezpieczenie klienta pomniejsza przychód, prawidłowe jest ewidencjonowanie zwróconej prowizji ze znakiem minus lub na czerwono po stronie przychodów w księdze podatkowej. Przy czym dla celów podatku dochodowego przychód koryguje się w dacie faktycznego otrzymania zwróconego towaru (zwróconej prowizji). Jego wartość pomniejsza przychody tego okresu, w którym dokonano zwrotu (podatnik nie pomniejsza przychodu w dacie sprzedaży tego towaru).

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28 - 30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 i 8 - 12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika.
Świadczenia, o których mowa wyżej podlegają więc odliczeniu od dochodu przez podatnika jeżeli zostały spełnione łącznie dwa warunki:
1) świadczenia te zwiększyły uprzednio dochód podlegający opodatkowaniu,
2) nie zostały potrącone przez płatnika.
Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Ze złożonego zapytania wynika, że jako agent ubezpieczeniowy, w 2001 r. podatnik ubezpieczył klienta, za którego pobrał prowizję z góry za cały rok. W związku z tym, że klient przestał płacić raty za swoje ubezpieczenie wystąpiła konieczność zwrotu przez podatnika prowizji do PZU Życie S.A., o czym poinformowano podatnika pismem z dnia 12.11.2003 r. Zgodnie z zawartą umową z PZU podatnik zwrócił tę należność. Należność w kwocie 1.159,74 zł. została zwrócona z innego źródła dochodów, ponieważ z uwagi na nie prowadzenie od 01.03.2002 r. działalności gospodarczej, brak było możliwości uwzględnienia zwrotu należności do PZU w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej.
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i uregulowania prawne w tym zakresie należy stwierdzić, że:
1) zwrócona prowizja powinna pomniejszać przychód z działalności gospodarczej lecz z uwagi na nie prowadzenie tej działalności w 2003 r. brak jest możliwości skorygowania przychodu o kwotę zwróconej prowizji,
2) prowizja nie jest świadczeniem wypłaconym przez płatnika (umowę zawarto z PZU Życie S.A. - nie będącą płatnikiem), a więc przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy nie ma zastosowania.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj