Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB2/415-638/12-2/MK
z 25 września 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB2/415-638/12-2/MK
Data
2012.09.25Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników --> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków


Słowa kluczowe
akcja promocyjna
konkursy
marketing
nagroda rzeczowa
Szwajcaria
zwolnienia przedmiotowe


Istota interpretacji
Przyznanie nagród rzeczowych za udział w akcjach promocyjnych oraz akcjach marketingowych w postaci konkursów w tym konkursów w postaci tzw. „quizów wiedzowych” oraz możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.Wniosek ORD-IN 779 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.07.2012 r. (data wpływu 11.07.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem nagród rzeczowych za udział w akcjach promocyjnych oraz akcjach marketingowych w postaci konkursów w tym konkursów w postaci tzw. „quizów wiedzowych” oraz możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.07.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem nagród rzeczowych za udział w akcjach promocyjnych oraz akcjach marketingowych w postaci konkursów w tym konkursów w postaci tzw. „quizów wiedzowych” oraz możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umowy podpisanej ze spółką „matką”, mającą siedzibę w Szwajcarii, świadczy na jej rzecz usługi o charakterze niematerialnym polegające m.in. na reklamowaniu, promowaniu farmaceutyków w środowisku medycznym i farmaceutów, informowaniu o właściwościach farmaceutyków i ich promowaniu na kongresach lekarzy, prowadzeniu kampanii informacyjnych, reprezentowaniu klientów w kontaktach z hurtowniami, przeprowadzaniu badań dotyczących działań farmaceutyków, wykonywaniu czynności związanych z rejestracją farmaceutyków itp.

Podczas wykonywania wyżej wymienionych usług Spółka organizuje i przeprowadza akcje marketingowe, w ramach których wydawane są, na rzecz uczestników promocji, nagrody (bony, książki medyczne, itp.). Akcje te realizowane są bezpośrednio przez firmy zewnętrzne (organizatorzy promocji) działające na zlecenie Spółki ale w imieniu własnym i na własny rachunek, co wynika z regulaminów, udostępnionych uczestnikom ale na koszt Spółki a finalnie jej zleceniodawcy.

Akcje marketingowe mogą przybierać postać konkursów (w tym konkursów w postaci tzw. „quizów wiedzowych”) nie zawierających elementu losowego, który pozwalałby kwalifikować je jako loterie promocyjne; w założeniu drobne nagrody wydawane są wszystkim uczestnikom konkursu, którzy wypełnią warunki określone w regulaminie, np. wypełnią ankiety i przekażą w określonym czasie, przeprowadzą rozmowę edukacyjną - prozdrowotną z klientem apteki a następnie wypełniony przez niego „quiz wiedzowy” na taki temat przekażą organizatorowi konkursu; możliwe jest też stosowanie zapisów regulaminowych, według których nagradzani są np. tylko ci uczestnicy, którzy będą w pierwszej dziesiątce, setce etc. uczestników, którzy spełnili warunki. Zaznaczyć należy, że uczestnikami promocji nie są pracownicy Spółki, a wyłącznie przedstawiciele środowiska medycznego oraz farmaceuci. Akcje te mają na celu zapoznanie osób działających w służbie zdrowia oraz farmaceutów z właściwościami towarów dystrybuowanych przez spółkę „matkę” Spółki, ich funkcjami oraz zastosowaniem, a przede wszystkim służą promocji i reklamie tych produktów oraz zachęcać do ich stosowania w praktyce medycznej oraz przy świadczeniu przez farmaceutów doradztwa przy wyborze leków (w ramach uprawnień farmaceutów i zgodnie z zasadami etyki).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

 1. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego (pole 68) przychód uzyskany wraz z otrzymaniem nagród (w ramach akcji promocyjnych będących konkursami jak również nie posiadających takiego charakteru) o wartości nie wyższej niż 200 zł korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego...
 2. Czy w przypadku gdy wartość nagród przekroczy 200 zł, a akcja nie ma charakteru konkursu PIT-8C powinna przekazać Spółka czy organizator promocji...
 3. Czy w przypadku gdy akcja ma charakter konkursu promocyjnego (w tym w postaci tzw. „quizów wiedzowych”), a wartość nagrody przekroczy 200 zł pobór podatku dokonywany jest przy zastosowaniu regulacji art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT ale płatnikiem nie jest Spółka a organizator konkursu...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. W okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego (pole 68) przychód uzyskany wraz z otrzymaniem nagród (w ramach akcji promocyjnych będących konkursami jak również nie posiadających takiego charakteru) o wartości nie wyższej niż 200 zł korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego zapisanego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.
 2. Jeżeli wartość nagród przekroczy 200 zł, a akcja nie ma charakteru konkursu PIT-8C powinna przekazać nie Spółka a organizator promocji.
 3. W przypadku gdy akcja ma charakter konkursu promocyjnego (w tym w postaci tzw. „quizów wiedzowych”) a wartość nagrody przekroczy 200 zł pobór podatku dokonywany jest przy zastosowaniu regulacji art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT ale płatnikiem nie jest Spółka a organizator konkursu.

Zgodnie z wolą ustawodawcy zapisaną w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami osoby fizycznej, o ile w regulacjach ustawy o PIT nie zostało postanowione inaczej, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zatem świadczenia jakie otrzymują uczestnicy programu (osoby fizyczne) w okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego generują po ich stronie przychód podatkowy. Przychód jaki uzyskują uczestnicy promocji nie jest związany z ich działalnością gospodarczą (gdyby nawet taką prowadzili) ani świadczeniami wykonywanymi na rzecz organizatora promocji, Spółki czy zleceniodawcy Spółki, w konsekwencji przychód ów musi być umiejscowiony w źródle „inne przychody” (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT).

Jednak sam fakt, że uczestnicy uzyskają przychód nie musi oznaczać, że koniecznym jest uwzględnienie takiego przychodu w rachunku podatkowym. Skoro bowiem organizator promocji przekazuje świadczenia w związku z promocją i reklamą realizuje na rzecz ekonomicznego świadczeniodawcy, tj. zleceniodawcy Spółki (gdyż to on finalnie ponosi ciężar takich przekazań), jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekroczy 200 zł, a osoby otrzymujące świadczenie nie pozostają ze świadczeniodawcą w stosunku pracy ani stosunku cywilnoprawnym, zastosowanie ma zwolnienie zapisane w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT Podkreślić należy, że zwolnienie o którym mowa w poprzednim zdaniu ma zastosowanie również wówczas gdy akcje mają charakter konkursów promocyjnych. Jeżeli jednorazowa wartość nagrody przekroczy 200 zł wówczas powstaną, odpowiednio obowiązki informacyjne lub płatnicze. Jeżeli akcja nie będzie miała charakteru konkursu promocyjnego, wówczas zastosowanie będzie miał art. 42a ustawy o PIT.

Zastrzec jednak należy, że obowiązek przekazania informacji PIT-8C spoczywał będzie nie na Spółce a na organizatorze promocji, jako na podmiocie, który zgodnie z art. 42a ustawy o PIT dokonuje przekazanie świadczenia; zaznaczyć bowiem trzeba, że obowiązkiem takim został obciążony nie podmiot, który ponosi koszty przekazywanych świadczeń, a na tym, który dokonuje czynność faktyczną przekazania (czyli tutaj organizator akcji).

Jeżeli akcja ma charakter konkursu promocyjnego wówczas dokonując rozliczenia podatkowego należy odwołać się do regulacji art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, na podstawie którego przychód, nie podlegający sumowaniu z innymi przychodami, jest opodatkowany 10% podatkiem podlegający rozliczeniu przez płatnika PIT, którym jest organizator akcji jako wydający nagrodę. W takiej sytuacji obowiązek płatniczy nie obciąża Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie to treści art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakresie działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępniania.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Katalog przychodów zaliczanych do innych źródeł nie stanowi katalogu zamkniętego, zawiera bowiem jedynie przykładowe wskazanie przychodów zaliczanych do tego źródła.

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Podstawową przesłanką omawianego zwolnienia jest otrzymanie od świadczeniodawcy nieodpłatnego świadczenia.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując zatem wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenia „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne”. Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Natomiast odnośnie określenia „jednorazowa wartość”, zgodnie z definicją Słownika języka polskiego, wskazać należy, że jednorazowy to „raz jeden dany lub uczyniony”. Chodzi zatem nie o pojedyncze świadczenie, tylko o sumę świadczeń, jaka jest otrzymywana w związku z jedną sytuacją. Należy mieć tu na uwadze, że mowa jest o jednorazowej wartości świadczeń. Chodzi zatem o wartość wszystkich świadczeń, które zostały dane w związku z daną sytuacją, czy też w danej sytuacji.

Przedmiotowe zwolnienie w praktyce ma zastosowanie do nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach akcji promocyjno-reklamowych, w czasie których wręcza się drobne gadżety reklamowe i promocyjne (np. kalendarze, upominki i drobne prezenty) czy też wykonuje nieodpłatnie usługi wchodzące w zakresie działalności gospodarczej dokonującego świadczenia.

W prawie podatkowym brak jest definicji promocji. Wskazać jednak należy, że na potrzeby prawa podatkowego pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie.

Przepisy ww. ustawy podatkowej nie zawierają również definicji pojęcia reklamy, którą w oparciu o definicje słownikowe można określić jako rozpowszechnianie informacji o towarach i usługach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, w celu zachęty do nabywania towarów i korzystania z określonych usług. Reklama jest to oddziaływanie na zewnątrz na nieokreślonego kontrahenta, jest skierowana i dostępna potencjalnie dla wszystkich, posiada zatem ogólny, anonimowy, powszechny, nieprywatny charakter.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umowy podpisanej ze spółką „matką”, mającą siedzibę w Szwajcarii, świadczy na jej rzecz usługi o charakterze niematerialnym polegające m.in. na reklamowaniu, promowaniu farmaceutyków w środowisku medycznym i farmaceutów, informowaniu o właściwościach farmaceutyków i ich promowaniu na kongresach lekarzy, prowadzeniu kampanii informacyjnych, reprezentowaniu klientów w kontaktach z hurtowniami, przeprowadzaniu badań dotyczących działań farmaceutyków, wykonywaniu czynności związanych z rejestracją farmaceutyków itp.

W tym celu Spółka organizuje i przeprowadza akcje marketingowe, w ramach których wydawane są, na rzecz uczestników promocji, nagrody (bony Sodexo Pass Polska, książki medyczne, itp.). Akcje te realizowane są bezpośrednio przez firmy zewnętrzne (organizatorzy promocji) działające na zlecenie Spółki ale w imieniu własnym i na własny rachunek, co wynika z regulaminów, udostępnionych uczestnikom ale na koszt Spółki a finalnie jej zleceniodawcy.

Akcje marketingowe mogą przybierać postać konkursów w tym konkursów w postaci tzw. „quizów wiedzowych. W założeniu drobne nagrody wydawane są wszystkim uczestnikom konkursu, którzy wypełnią warunki określone w regulaminie, np. wypełnią ankiety i przekażą w określonym czasie, przeprowadzą rozmowę edukacyjną - prozdrowotną z klientem apteki a następnie wypełniony przez niego „quiz wiedzowy” na taki temat przekażą organizatorowi konkursu; możliwe jest też stosowanie zapisów regulaminowych, według których nagradzani są np. tylko ci uczestnicy, którzy będą w pierwszej dziesiątce, setce etc. uczestników, którzy spełnili warunki. Uczestnikami promocji nie są pracownicy Spółki, a wyłącznie przedstawiciele środowiska medycznego oraz farmaceuci. Akcje te mają na celu zapoznanie osób działających w służbie zdrowia oraz farmaceutów z właściwościami towarów dystrybuowanych przez spółkę „matkę” Spółki, ich funkcjami oraz zastosowaniem, a przede wszystkim służą promocji i reklamie tych produktów oraz mają zachęcać do ich stosowania w praktyce medycznej oraz przy świadczeniu przez farmaceutów doradztwa przy wyborze leków.

Mając na uwadze wyżej przywołane uregulowania prawne oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miało zastosowania.

Akcja marketingowa skierowana jest do przedstawicieli środowiska medycznego oraz farmaceutów w celu zapoznania się z właściwościami towarów dystrybuowanych przez spółkę „matkę” Spółki, ich funkcjami oraz zastosowaniem, a przede wszystkim ma zachęcać do ich stosowania w praktyce medycznej np. przez lekarzy oraz przy świadczeniu przez farmaceutów doradztwa przy wyborze leków przez potencjalnych klientów aptek.

Z powyższego wynika, że akcja nie ma charakteru sprzedaży premiowej, ani akcji marketingowej wspierającej sprzedaż. Zasadą jest, iż reklama i promocja są skierowane do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu, a nie jak to ma miejsce w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do przedstawicieli środowiska medycznego oraz farmaceutów w celu promocji farmaceutyków produkowanych przez „spółkę matkę” Spółki, poszerzenia wiedzy na temat farmaceutyków oraz wykreowania marki „spółki matki” Spółki, budujących w przyszłości zaufanie ostatecznych odbiorców produktów tej marki (nabywców). Z powyższego wynika, że krąg osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu został ściśle określony.

Ponadto jak wynika z wniosku zgodnie z regulaminem programu akcje marketingowe mogą przybierać postać konkursów w tym konkursów w postaci tzw. „quizów wiedzowych” przedstawiciele środowiska medycznego oraz farmaceuci wypełnią ankiety i przekażą w określonym czasie, przeprowadzą rozmowę edukacyjną - prozdrowotną z klientem apteki a następnie wypełniony przez niego „quiz wiedzowy” na taki temat przekażą organizatorowi konkursu; możliwe jest też stosowanie zapisów regulaminowych, według których nagradzani są np. tylko ci uczestnicy, którzy będą w pierwszej dziesiątce, setce etc. uczestników, którzy spełnili warunki.

W założeniu drobne nagrody wydawane są wszystkim uczestnikom (przedstawicielom środowiska medycznego oraz farmaceutom) konkursu, którzy wypełnią warunki określone w regulaminie.

Przedmiotowe nagrody będą stanowić gratyfikacje za dobrze wykonaną prace (poszerzenie wiedzy na temat farmaceutyków oraz wykreowanie marki „spółki matki” Spółki), a nie za wygraną w konkursie.

Konkurs to publiczne przyrzeczenie nagrody za określoną czynność lub jej zaniechanie lub za najlepszy rezultat, spełniające przyrzeczone warunki, z określonym terminem ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93).

W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Zasady przeprowadzenia konkursu określa Kodeks cywilny, a warunki ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę ustala organizator konkursu. Niektóre szczególne rodzaje konkursów mogą być także regulowane przez prawo. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają legalnej definicji konkursu, co nie zmienia faktu, iż celem konkursu, w odróżnieniu od akcji Marketingowej nie jest motywowanie jego uczestników do poszerzenia wiedzy na temat farmaceutyków, wykreowania marki „spółki matki” oraz osiągnięcia określonych zysków przez organizatora konkursu.

To przedsięwzięcie ukierunkowane jest w głównej mierze na zmobilizowaniu jednostki do poniesienia wysiłku, który wraz z połączeniem jej indywidualnych umiejętności oraz warunkami otoczenia doprowadzi do oczekiwanych efektów, w tym korzyści finansowych zarówno dla uczestnika tego przedsięwzięcia, jak i jego zleceniodawcy.

Podstawowym celem konkursów w tym konkursów w postaci tzw. „quizów wiedzowych” jest zatem osiągnięcie określonych korzyści finansowych przez podmiot zlecający jego organizację a także zwiększenie motywacji i wydajności uczestników, tj. przedstawicieli środowiska medycznego oraz farmaceutów poprzez nagrodzenie najlepszych (zapłata za wymierne efekty a nie za starania).

Z tych też względów konkursów w tym konkursów w postaci tzw. „quizów wiedzowych” nie można utożsamiać z konkursem, również w sytuacji gdy pomiędzy jego uczestnikami pojawia się element rywalizacji charakterystyczny dla konkursu.

Jak wskazano powyżej akcja marketingowa poprzez wydawanie nagród ma na celu budowanie świadomości marki „spółki matki” Spółki oraz promocji farmaceutyków „spółki matki” Spółki wśród ograniczonego kręgu osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu, tj. przedstawicieli środowiska medycznego oraz farmaceutów.

Dlatego też uzyskane przez uczestników akcji promocyjnej oraz akcji marketingowej w postaci konkursów w tym konkursów w postaci tzw. „quizów wiedzowych” nagrody rzeczowe w postaci m.in. bonów, książek medycznych nie stanowią nagród związanych z promocją i reklamą, jak również wygranej (nagrody) w konkursie.

W świetle powyższego, wartość ww. nagród stanowi na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

Przychód ten podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a nie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

A to oznacza, że na organizatorze akcji jako podmiocie, przekazującym ww. nagrody będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania imiennej informacji stosownie do postanowień art. 42a ustawy. Przepis ten stanowi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (PIT-8-C).

Reasumując:

 • uzyskany przez uczestników przychód w związku z otrzymaniem nagród rzeczowych w ramach akcji promocyjnych oraz akcji marketingowych w postaci konkursów w tym konkursów w postaci tzw. „quizów wiedzowych” będących konkursami jak również nie posiadających takiego charakteru nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ponieważ otrzymane nagrody nie będą stanowić nagród związanych z promocją i reklamą.

W konsekwencji na organizatorze akcji jako podmiocie, przekazującym świadczenia będzie spoczywał obowiązek sporządzenia i przekazania imiennej informacji stosownie do postanowień art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płockdoradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj