Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPBII/1/415-82/13/BJ
z 28 marca 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2012 r. (data wpływu do tut. Biura – 28 grudnia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 25 marca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia PIT-8C w związku z rozliczeniem nadpłat uiszczonych zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów mediów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia PIT-8C w związku z rozliczeniem nadpłat uiszczonych zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów mediów.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 15 marca 2013 r. znak: IBPBI/2/423-1654/12/PH, IBPB II/1/415-82/13/BJ wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 25 marca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podstawowym źródłem przychodów Wspólnoty są wpłaty wnoszone przez jej członków w formie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, kosztów mediów zużywanych w lokalach mieszkalnych oraz wpłaty wnoszone na fundusz na remonty.

Zgodnie z art. 17 ustawy o własności lokali Wspólnota opłaca wydatki niezbędne na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz lokali indywidualnych (zakup mediów zbiorczo dla wszystkich właścicieli). Wspólnota ewidencjonuje przychody - wpłacone przez członków Wspólnoty zaliczki oraz koszty uzyskania przychodów, tj. poniesione koszty zarządu nieruchomością wspólną, koszty mediów (wywóz nieczystości, zimna woda, centralne ogrzewanie), koszty remontów.

Wspólnota na koniec roku sprawozdawczego dokonuje indywidualnego rozliczenia zaliczek wpłaconych na poczet mediów zużytych w lokalach mieszkalnych. Powstałe z tego tytułu nadpłaty zaliczane są na poczet bieżących zobowiązań właścicieli w roku następnym - są wtedy zwolnieni z dokonywania wpłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, jak i mediów, aż do wyczerpania nadpłaty.

Zaliczki wpłacone na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną rozliczane są po przyjęciu sprawozdania finansowego wspólnoty w zależności od dyspozycji właścicieli:

 • w razie zgody 100% właścicieli lokali nadpłata przeznaczona jest na poczet planowanych remontów Wspólnoty,
 • w razie braku 100% głosów za przeznaczeniem nadwyżki jw. nadpłaty będą rozliczone z członkami poprzez zaliczenie nadpłat na poczet bieżących zobowiązań.

W przypadku sprzedaży lokalu, nadpłaty przelewane są na konto bankowe właściciela zbytego lokalu mieszkalnego.

W skład Wspólnoty Mieszkaniowej wchodzi jeden lokal użytkowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy nadpłaty zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów mediów rozliczone z mieszkańcami poprzez obniżenie bieżących należności, stanowią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 2. Czy nadpłaty zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów mediów zwrócone na konta bankowe byłych właścicieli stanowią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 3. Czy nadpłaty zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów mediów rozliczone z mieszkańcami poprzez obniżenie bieżących zaliczek, stanowią dla właścicieli lokali podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a Wspólnota jest zobowiązana do wystawiania informacji PIT-8C?
 4. W razie twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1) i 2), w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy?
 5. Czy nadpłaty zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną jednogłośnie przeznaczone na poczet funduszu remontowego stanowią dochód Wspólnoty zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. l pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, środki pieniężne uzyskane przez Wspólnotę w danym roku z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, jak i na poczet utrzymania lokali właścicieli (media), które nie zostały w danym roku wykorzystane, stanowią własność właściciela lokalu mieszkalnego i pozostają do jego dyspozycji.

W związku z powyższym, kwota nadpłaconych zaliczek powstała po rozliczeniu kosztów zarządu nieruchomością wspólną jak i kosztów zużycia mediów, niezależnie od tego czy zwracana na konto bankowe, czy zaliczana na poczet bieżących wpłat właścicieli - nie stanowi dla nich przysporzenia majątku, a co za tym idzie - nie stanowi ich dochodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 20 ust. l w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9. Wspólnota nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia PIT-8C w związku z rozliczeniem kwoty nadpłaconych zaliczek po rozliczeniu kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów zużycia mediów (pyt. ozn. nr 3), dlatego powyżej przywołano stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się tylko do tej kwestii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w przedmiocie obowiązku wystawienia PIT-8C w związku z rozliczeniem nadpłat uiszczonych zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów mediów. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych wydano odrębną interpretację.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności” wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Z wniosku wynika, iż Wspólnota na koniec roku sprawozdawczego dokonuje indywidualnego rozliczenia zaliczek wpłaconych na poczet mediów zużytych w lokalach mieszkalnych. Zaliczki wpłacone na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną rozliczane są po przyjęciu sprawozdania finansowego Wspólnoty w zależności od dyspozycji właścicieli:

 • w razie zgody 100% właścicieli lokali nadpłata przeznaczona jest na poczet planowanych remontów Wspólnoty,
 • w razie braku 100% głosów za przeznaczeniem nadwyżki jw. nadpłaty będą rozliczone z członkami poprzez zaliczenie nadpłat na poczet bieżących zobowiązań.

Wnioskodawca (Wspólnota) uważa, iż kwota nadpłaconych zaliczek powstała po rozliczeniu kosztów zarządu nieruchomością wspólną jak i kosztów zużycia mediów, niezależnie od tego czy zwracana na konto bankowe, czy zaliczana na poczet bieżących wpłat właścicieli - nie stanowi dla nich przysporzenia majątku, a co za tym idzie - nie stanowi ich dochodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

Stosownie do art. 14 ww. ustawy na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

 1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
 2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
 3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 5. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

W myśl art. 22 ust. 2 ustawy o własności lokali do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.

A zatem decyzja w tej kwestii pozostaje w gestii właścicieli lokali.

Stosownie art. 12 ust. 2 powołanej ustawy pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

W myśl postanowień art. 29 ust. 1a cyt. ustawy okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej jest rok kalendarzowy.

Oznacza to, że środki pieniężne uzyskane przez wspólnotę w danym roku, tytułem zaliczek na poczet wskazanych kosztów zarządu, które nie zostały w danym roku wykorzystane stanowią własność właściciela.

Mając na uwadze powyższe należy zatem stwierdzić, iż powstałe na koniec roku nadpłaty zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów mediów, które zostały rozliczone z mieszkańcami poprzez obniżenie bieżących zaliczek (czy też zostały zwrócone właścicielom) nie stanowią dla właścicieli lokali przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nadpłata ta nie stanowi przysporzenia w ich majątku i z tego względu stanowi zdarzenie obojętne pod względem prawnopodatkowym.

Zatem na Wspólnocie nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj