Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPBI/2/423-173/11/AK
z 5 maja 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IBPBI/2/423-173/11/AK
Data
2011.05.05Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody


Słowa kluczowe
bonifikaty
cena
faktura VAT
paragon fiskalny
promocja
przychód
rabaty
sprzedaż
sprzedaż towarów


Istota interpretacji
ustalenie przychodu podatkowego w wysokości ceny promocyjnej netto wskazanej na fakturze lub paragonie fiskalnym (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)Wniosek ORD-IN 3 MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02 lutego 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu podatkowego w wysokości ceny promocyjnej netto wskazanej na fakturze lub paragonie fiskalnym (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu podatkowego w wysokości ceny promocyjnej netto wskazanej na fakturze lub paragonie fiskalnym (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest firmą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej mebli. Oferta Spółki skierowana jest do szerokiego grona klientów.

W związku z prowadzoną działalnością w celu zachęcenia klientów do dokonywania zakupów w swoich sklepach Spółka podejmuje różnego rodzaju działania promocyjne i reklamowe zmierzające w efekcie do zwiększenia wolumenu sprzedaży i przychodów Spółki.

Celem przeprowadzanych promocji jest zachęcenie klientów do dokonywania większych zakupów w sklepach należących do Jej sieci poprzez oferowanie klientom rabatów do cen towarów.

Promowanie towarów poprzez oferowanie rabatów jest działaniem szeroko rozpowszechnionym na rynku detalicznym. Promocje rabatowe w sklepach Spółki są prowadzone często i mają charakter cykliczny.

Jednym z rodzajów promocji jakie Spółka ma zamiar organizować jest sprzedaż towarów, wcześniej przez Spółkę nabytych, oferowanych dla klientów po znacznie obniżonej cenie promocyjnej. Zasady i warunki sprzedaży określone będą każdorazowo w regulaminie sprzedaży. Spółka zamierza wprowadzić specjalną ofertę promocyjną dla klientów, polegającą na:

  • możliwości zakupu określonego „towaru promocyjnego" po znacznie obniżonej cenie, tzw. cenie promocyjnej w przypadku spełnienia warunku zakupu przez nabywcę innych towarów niż „promocyjnych” za określoną w regulaminie promocji kwotę,
  • możliwości zakupu w pierwszym dniu działalności nowo otwartego sklepu przez pierwszych kilku (np. pięciu) klientów określonego towaru po znacznie obniżonej cenie, tzw. cenie promocyjnej, w przypadku spełnienia warunku zakupu przez nabywcę innych towarów niż „promocyjnych" za określoną w regulaminie promocji kwotę,
  • możliwości zakupu w pierwszym dniu działalności nowo otwartego sklepu przez pierwszych kilku (np. pięciu) klientów określonego towaru po znacznie obniżonej cenie, tzw. cenie promocyjnej.

Wprowadzenie tych promocji przez Spółkę spowodowane jest dużą konkurencją na rynku i potrzebą dopasowywania oferty Spółki do życzeń kontrahentów/klientów. Z tych względów, na skutek objęcia określonych towarów promocją cena sprzedaży będzie obniżona nawet o około 99% np. do jednego złotego netto.

Spółka podkreśla, iż każdorazowa sprzedaż dokonana w ramach promocji dokumentowana będzie fakturą VAT (lub paragonem fiskalnym w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych). Poszczególne faktury (paragony) mogą równocześnie dokumentować sprzedaż produktów zarówno po cenach standardowych, jak i po cenach promocyjnych. Co do zasady, towary których dotyczy promocja ujmowane będą na fakturze (paragonie) w oddzielnych pozycjach.

Czynności podejmowane przez Spółkę mają na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów Spółki i są uzasadnione ekonomicznie i gospodarczo.

W związku ze sprzedażą promocyjną Spółka dla celów podatku dochodowego od osób prawnych będzie rozpoznawać przychód w wysokości odpowiadającej cenie promocyjnej wykazanej na fakturze. Przykładowo, w przypadku sprzedaży towaru za 1 pln netto, Spółka rozpozna przychód podatkowy w wysokości 1 pln. Jednocześnie, Spółka uzna za koszt uzyskania przychodów, wszystkie koszty poniesione w związku z zakupem sprzedawanych w ramach promocji towarów.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka prawidłowo określi przychody podatkowe dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Spółka uważa, iż prawidłowo będzie określać przychody podatkowe dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych.

W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Zgodnie z zasadami sprzedaży promocyjnej, sprzedaż towarów w określonych sytuacjach następuje po cenach promocyjnych. Zatem, cenę promocyjną należy uznać za cenę określoną w umowie, która zgodnie z przytoczonym przepisem odpowiada wysokości przychodu z tytułu sprzedaży rzeczy. W konsekwencji, Spółka będzie postępować w sposób prawidłowy rozpoznając przychód podatkowy w wysokości ceny promocyjnej netto wskazanej na fakturze lub paragonie fiskalnym.

Dodatkowo, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane i z działalnością gospodarczą uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane (po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont). Za przychody należne uznaje się kwoty należne podatnikowi, których wydania może on zażądać, a których jeszcze nie otrzymał. W przypadku zastosowania ceny promocyjnej podatnik może zażądać wydania kwoty w wysokości tej ceny. Konsekwentnie cena ta stanowi przychód dla podatku dochodowego od osób prawnych. Niezależnie od powyższego, zgodnie z analizowanym przepisem wysokość przychodu ustala się z uwzględnieniem udzielonych rabatów. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, podobnie jak ustawa o podatku od towarów i usług, nie zawiera definicji bonifikaty i skonta. W efekcie, należy odwołać się do definicji słownikowej tych pojęć. Jak Spółka wskazała wcześniej, stosowane przez nią akcje promocyjne będą spełniały definicję bonifikaty. Jednocześnie, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera ograniczeń co do możliwości stosowania przez podatników bonifikat oraz ich wielkości. W rezultacie, należy uznać, że Spółka będzie postępować zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozpoznając przychód w wysokości ceny netto umieszczonej na fakturze lub paragonie fiskalnym. Prawidłowość takiego podejścia znajduje potwierdzenie w stanowisku organów podatkowych. Taki sposób ustalania wysokości przychodu, w związku ze sprzedażą promocyjną uznaje za prawidłowy, przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, potwierdzając stanowisko Wnioskodawcy, który twierdził, że „sprzedaż towarów na rzecz uprawnionych osób po preferencyjnej cenie 1,22 zł na gruncie podatku dochodowego do osób prawnych należy kwalifikować jako sprzedaż, a kwota 1,00 zł netto jest podatkowym przychodem" (interpretacja indywidualna z dnia 21 marca 2008 r., znak IP-PB3-423-60/08-3/JG). Tożsame stanowisko zajmuje m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 2 maja 2008 r., znak ILPB3/423-116/08-4/HS) oraz Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 13 września 2007 r. znak ZD/4061-149/07).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, dalej updop), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Natomiast, w myśl art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że jednym z rodzajów promocji jakie Spółka ma zamiar organizować jest sprzedaż towarów, wcześniej przez Spółkę nabytych, oferowanych dla klientów po znacznie obniżonej cenie promocyjnej.

Zasady i warunki sprzedaży określone będą każdorazowo w regulaminie sprzedaży. Spółka zamierza wprowadzić specjalną ofertę promocyjną dla klientów, polegającą na:

  • możliwości zakupu określonego „towaru promocyjnego" po znacznie obniżonej cenie, tzw. cenie promocyjnej w przypadku spełnienia warunku zakupu przez nabywcę innych towarów niż „promocyjnych” za określoną w regulaminie promocji kwotę,
  • możliwości zakupu w pierwszym dniu działalności nowo otwartego sklepu przez pierwszych kilku (np. pięciu) klientów określonego towaru po znacznie obniżonej cenie, tzw. cenie promocyjnej, w przypadku spełnienia warunku zakupu przez nabywcę innych towarów niż „promocyjnych" za określoną w regulaminie promocji kwotę,
  • możliwości zakupu w pierwszym dniu działalności nowo otwartego sklepu przez pierwszych kilku (np. pięciu) klientów określonego towaru po znacznie obniżonej cenie, tzw. cenie promocyjnej.

Czynności podejmowane przez Spółkę mają na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów Spółki i są uzasadnione ekonomicznie i gospodarczo. W związku ze sprzedażą promocyjną Spółka dla celów podatku dochodowego od osób prawnych będzie rozpoznawać przychód w wysokości odpowiadającej cenie promocyjnej wykazanej na fakturze lub paragonie fiskalnym. Przykładowo, w przypadku sprzedaży towaru za 1 pln netto, Spółka rozpozna przychód podatkowy w wysokości 1 pln.

Przychodami należnymi są przychody, które w następstwie działalności gospodarczej stały się należnością (wierzytelnością), chociaż faktycznie jeszcze ich nie uzyskano. Z tak określonych przychodów wyłączeniu podlegają wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Wobec braku legalnej definicji pojęcia „bonifikata”, za celowe należy uznać odwołanie się do jej wykładni językowej. Przyjmując za „Uniwersalnym słownikiem języka polskiego” pod redakcją prof. Stanisława Dubisza (Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, tom 1, str. 303) „bonifikata” to „zniżka, odstępstwo od ustalonej ceny towaru, zwłaszcza jako forma odszkodowania za poniesioną stratę albo w celach reklamowych: opust, rabat”. Zatem bonifikata to obniżka ceny przyznawana, zwykle jako zachęta do zwiększenia zakupów albo forma rekompensaty z powodu faktycznie poniesionej lub przewidywanej straty kontrahenta. Jest to rodzaj rabatu, czyli obniżki ustalonej ceny określonego towaru, wyrażonej procentowo lub kwotowo.

Przepis art. 14 ust. 1 updop stanowi, iż przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Odnosząc się do powołanego przez Spółkę art. 14 ust. 1 updop, należy zauważyć, iż nie w każdym przypadku cena umowna musi odpowiadać cenie rynkowej. Jak wynika z treści wyżej cyt. przepisu art. 12 ust. 3 updop, Spółka ma prawo w ramach promocji do zastosowania obniżki ceny sprzedaży towarów na zasadach i warunkach określonych w regulaminie sprzedaży. Natomiast organ podatkowy, na podstawie art. 14 ust. 3 updop, jest uprawniony do zbadania zasadności ustalenia ceny w takiej, a nie innej wysokości. Przepis ten stanowi bowiem, iż jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej rzeczy, organ podatkowy wezwie strony umowy do (...) wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej (…). Jeżeli zatem udzielenie bonifikaty będzie wynikało z przejrzyście i sprawdzalnie zastosowanych przez Spółkę zasad umownych, brak będzie podstaw do kwestionowania zastosowania zróżnicowanych cen.

Wskazać należy, że pomimo iż przepisy updop nie regulują kwestii dokumentowania bonifikat, jednak prawidłowe ich udokumentowanie jest konieczne dla możliwości obniżenia przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z treścią art. 9 ust. 1 updop, podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy (…).

Mając powyższe na uwadze, Spółka będzie postępować prawidłowo rozpoznając przychód podatkowy w wysokości ceny promocyjnej netto wskazanej na fakturze lub paragonie fiskalnym.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 3 jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w sprawach będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku Nr 1-2, 4 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj