Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB2/415-66/13-4/ES
z 30 kwietnia 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2013 r. (data wpływu 23 stycznia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 kwietnia 2013 r. (data wpływu 25 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest:

 • nieprawidłowe, w odniesieniu do możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, w kwestii przeznaczenia - przed dniem 19 kwietnia 2012 r. - środków uzyskanych ze sprzedaży części mieszkania nabytej w 2010 r., na remont mieszkania,
 • prawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 16 kwietnia 2013 r. nr ILPB2/415-66/13-2/ES, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 16 kwietnia 2013 r., skutecznie doręczono w dniu 19 kwietnia 2013 r., natomiast pismo stanowiące uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. Organu w dniu 25 kwietnia 2013 r. (data nadania w polskiej placówce pocztowej w dniu 22 kwietnia 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 19 kwietnia 2012 r. Wnioskodawca zakupił nakłady budowlane w postaci mieszkania o łącznej powierzchni 34,23 m2 składającego się z: holu salonu, łazienki i kuchni. Powyższy lokal znajduje się w budynku posadowionym na działce stanowiącej własność L .

Środki na zakup ww. lokalu Zainteresowany uzyskał ze sprzedaży mieszkania odziedziczonego po rodzicach (ojciec zmarł 6 grudnia 2001 r., matka zmarła 30 listopada 2010 r.).

Odziedziczone po rodzicach mieszkanie Wnioskodawca sprzedał w dniu 3 stycznia 2012 r.

Ponadto Zainteresowany nadmienił, iż zakupiony w 2012 r. lokal jest mieszkaniem całorocznym. Wnioskodawca zamieszkuje w nim z rodziną od kwietnia do października, a w pozostałym okresie w nim pomieszkuje (prowadzi aktywny tryb życia, a otoczenie budynku, w którym znajduje się przedmiotowe mieszkanie sprzyja temu). Zainteresowany zamierza zameldować się w tym mieszkaniu. Dodał, że po sprzedaży wszystkich lokali, w zamieszkiwanym przez Niego budynku powstanie Wspólnota Mieszkaniowa (tak jak ma to miejsce w sąsiadującym obok budynku). Wnioskodawca wyjaśnił również, że do zakupionego mieszkania posiada akt własności (akt notarialny z dnia 19 kwietnia 2012 r.).

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany poinformował, że umowa nabycia nieruchomości zawarta została w formie aktu notarialnego w dniu 19 kwietnia 2012 r. i od tego dnia mieszkanie stało się Jego własnością, choć wpłaty na jego poczet poczynione zostały wcześniej w dwóch ratach. Wnioskodawca podkreślił, iż wpłatę na nabycie mieszkania dokonał w dniu 14 marca 2012 r. oraz w dniu 26 marca 2012 r. Ponadto Zainteresowany wskazał, iż chciałby skorzystać ze zwolnienia w związku z wydatkowaniem uzyskanego przychodu ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania zarówno na zakupione przez Niego mieszkanie jak również na remont tego mieszkania. Wydatki na jego remont ponoszone były zanim przedmiotowe mieszkanie zostało, na podstawie aktu notarialnego własnością Zainteresowanego. Remont tego mieszkania Wnioskodawca rozpoczął po wpłaceniu pierwszej części kwoty za to mieszkanie. Wydatki na remont poniesione zostały w większości w roku podatkowym, w którym nastąpiło zbycie mieszkania odziedziczonego po rodzicach, tj. w 2012 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia przedmiotowego wykazanego w zeznaniu rocznym, tj. w PIT-39?

Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo do przedmiotowego zwolnienia, ponieważ nabył część budynku mieszkalnego jako mieszkania, nadającego się do zamieszkiwania przez cały rok i wyremontował to mieszkanie za środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania odziedziczonego po rodzicach.

Ponadto Zainteresowany nadmienił, iż po sprzedaży wszystkich mieszkań w budynku mieszkalnym powstanie W (…) która będzie decydować o istotnych sprawach dotyczących jego lokatorów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

 • nieprawidłowe, w odniesieniu do możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, w kwestii przeznaczenia - przed dniem 19 kwietnia 2012 r. - środków uzyskanych ze sprzedaży części mieszkania nabytej w 2010 r., na remont mieszkania,
 • prawidłowe w pozostałym zakresie.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W przypadku zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu (dochodu) ma moment i forma ich nabycia z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca nabył w drodze spadku po rodzicach mieszkanie.

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Wobec tego za nabycie mieszkania po zmarłych rodzicach należy uznać dwie daty:

 • 2001 r., bowiem śmierć ojca Wnioskodawcy nastąpiła 6 grudnia 2001 r.,
 • 2010 r., ponieważ śmierć matki Zainteresowanego nastąpiła 30 listopada 2010 r.

Zauważyć należy, że na gruncie rozpatrywanej sprawy, w odniesieniu do części mieszkania, którą Wnioskodawca nabył w drodze spadku, po zmarłym ojcu w 2001 r. pięcioletni termin, określony w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, winien być liczony od końca 2001 r. i upłynął z dniem 31 grudnia 2006 r.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż sprzedaż tej części mieszkania nie stanowi dla Zainteresowanego źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, iż nastąpiła po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie w drodze dziedziczenia.

W konsekwencji, stwierdzić należy, iż z tytułu sprzedaży ww. części, po stronie Wnioskodawcy nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu.

Natomiast w odniesieniu do opodatkowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży części mieszkania nabytej, w drodze spadku, w 2010 r. po zmarłej matce - zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do ust. 2 artykułu 30e ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 19 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość ww. nakładów, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e).

Jednakże, po myśli art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy podatkowej, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Z kolei, stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in. wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 28 za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu w lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
  - przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Z powyższego wynika, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w ustawie jest wydatkowanie, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, otrzymanego przychodu wyłącznie na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem momentem wydatkowania przez podatnika kwot uzyskanych ze sprzedaży na nabycie określonych w tym przepisie rzeczy lub praw jest data faktycznego wydatkowania przychodu.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego jednoznacznie wynika, iż w dniu 19 kwietnia 2012 r. Wnioskodawca zakupił, na podstawie aktu notarialnego mieszkanie w budynku mieszkalnym. Środki na zakup ww. lokalu Zainteresowany uzyskał ze sprzedaży, w dniu 3 stycznia 2012 r. mieszkania odziedziczonego po rodzicach, którzy zmarli: ojciec 6 grudnia 2001 r., matka 30 listopada 2010 r. Ponadto Zainteresowany wskazał, iż chciałby skorzystać ze zwolnienia w związku z wydatkowaniem uzyskanego przychodu ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania zarówno na zakupione przez Niego mieszkanie jak również na remont tego mieszkania. Zainteresowany wskazał, że ponosił wydatki na remont mieszkania jeszcze przed uzyskaniem prawa własności do tego mieszkania jak również po jego uzyskaniu.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, w szczególności z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, iż okolicznością decydującą o prawie do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jest wydatkowanie go m.in. na: nabycie lokalu mieszkalnego, remont własnego lokalu mieszkalnego.

Zatem w odniesieniu do dochodu ze zbycia mieszkania (w części nabytego po matce) należy stwierdzić, iż korzysta on ze zwolnienia z uwagi na fakt, że został wydatkowany zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei w odniesieniu do przeznaczenia części przychodu otrzymanego z transakcji sprzedaży przedmiotowej części mieszkania na wydatki poniesione na remont mieszkania tut. Organ przedstawia co następuje.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, iż poniósł wydatki na remont mieszkania jeszcze przed uzyskaniem prawa własności do tego lokalu.

Istota problemu w rozpatrywanej kwestii sprowadza się do ustalenia, czy wydatkowanie środków ze sprzedaży części mieszkania na remont mieszkania, przed uzyskaniem prawa własności do niego może być uznane za wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w konsekwencji Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego unormowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

Przy rozstrzygnięciu tego zagadnienia istotne znaczenie ma powyżej cytowany art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazuje on wprost, iż przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Zatem, aby wydatki mogły być uznane za spełniające warunki zwolnienia, to w momencie ich ponoszenia, a więc już w momencie wydatkowania środków ze sprzedaży ma być spełniony warunek budowy / rozbudowy / przebudowy / remontu / własnego budynku mieszkalnego. Warunek ten spełniony może być dopiero od momentu nabycia własności nieruchomości lokalowej. Przed nabyciem tego lokalu mieszkalnego podatnik nie ponosi wydatków na remont własnego lokalu mieszkalnego, bo własność tego lokalu Mu nie przysługuje dopóty, dopóki Wnioskodawca nie nabędzie prawa własności tego lokalu na podstawie aktu notarialnego.

Należy więc podkreślić, iż wydatki poniesione na prace remontowe przed 19 kwietnia 2012 r., nie mogą być uznane za wydatki na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25, bowiem w chwili ich ponoszenia Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo własności lokalu. Wobec czego w odniesieniu do tych wydatków Wnioskodawcy nie przysługuje powyższe zwolnienie przedmiotowe.

Natomiast ewentualne wydatki dokonane po uzyskaniu prawa własności lokalu, czyli od 19 kwietnia 2012 r. – i poniesione w wymaganym przepisami terminie mogą być uznane za wydatki na cele mieszkaniowe. Zatem w odniesieniu do tych wydatków Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj