Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
IPTPB3/423-142/12-11/13-S/IR
z 5 sierpnia 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1456/12 (data wpływu prawomocnego wyroku 7 maja 2013 r.) - stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2012 r. (data wpływu 19 kwietnia 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 lipca 2012 r. (data wpływu 18 lipca 2012 r.) oraz pismem z dnia 29 maja 2013 r. (data wpływu 3 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - jest prawidłowe,

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z funkcjonowaniem w formie spółki akcyjnej.

Z uwagi na braki wniosku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.749) pismem z dnia 6 lipca 2012 r. wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, skutecznie doręczone dnia 9 lipca 2012 r., dnia 18 lipca 2012 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku z dnia 16 kwietnia 2012 r. nadane w polskiej placówce pocztowej dnia 16 lipca 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - Spółka Akcyjna (dalej Wnioskodawca lub Spółka) zajmuje się m. in. wydobyciem węgla oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze energetycznym wymaga znacznych nakładów. Z tego względu Spółka przyjęła formę spółki akcyjnej, co pozwoliło Jej zgromadzić znaczne środki finansowe poprzez emisję akcji.

Na spółce akcyjnej ciąży szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim wynikających z regulacji Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej: Ksh), ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).

Spółka wywiązując się z tych obowiązków, ponosi istotne, wymierne koszty funkcjonowania związane z formą prawną spółki akcyjnej to jest:

 1. Wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej: WZA): koszty notarialne (sporządzenie protokołu z WZA w formie aktu notarialnego, poświadczenie pełnomocnictw osób biorących udział w WZA), koszty obsługi informatycznej, koszty usług gastronomicznych (drobny, zwyczajowo przyjęty poczęstunek) i wynajmu sali, koszty związane z obowiązkiem informacyjnym (wydatki na zakup tablic informacyjnych, koszty ogłoszeń w prasie oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym), koszty usług transportowych w związku z organizacją WZA (zgodnie z art. 403 Ksh, WZA musi odbywać się w siedzibie Spółki, stąd Spółka ponosi m. in. koszty usług transportowych).
 2. Wydatki związane z usługami świadczonymi na rzecz Spółki przez Dom Maklerski, w większości związane z prowadzeniem i obsługą księgi akcyjnej: prowadzenie księgi akcyjnej (ryczałt miesięczny), prowadzenie depozytu akcji i rejestru akcjonariuszy (ryczałt miesięczny), sporządzanie w formie elektronicznej lub papierowej odpisów z księgi akcyjnej, sporządzanie w formie elektronicznej lub papierowej listy uprawnionych i listy obecności na WZA, dokonywanie zmian w księdze akcyjnej, w tym wykreśleń, sporządzanie miesięcznych raportów o zmianach w księdze akcyjnej (ryczałt miesięczny), wypłaty dopłat do akcji dla akcjonariuszy, wystawianie zaświadczeń depozytowych, koszty obsługi wypłat dywidendy na rzecz akcjonariuszy.
 3. Pozostałe wydatki, związane z wypłatą dywidendy, w tym z ciążącymi na Spółce obowiązkami płatnika, wynikającymi bezpośrednio z przepisów prawa podatkowego: koszty opłat bankowych za dokonanie przelewu z tytułu wypłaty dywidendy na konto akcjonariusza, (w przypadku wypłaty dokonywanej bezpośrednio przez Spółkę), zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy na konto urzędu skarbowego, koszty opłat pocztowych związanych z wysyłką informacji/deklaracji podatkowych do organów podatkowych oraz do akcjonariuszy.
 4. Inne koszty, związane z wypełnianiem przez Spółkę obowiązków ustawowych, takie jak koszty usług doradczych w zakresie obowiązków Spółki, w szczególności jako płatnika na gruncie prawa podatkowego, koszty postępowań sądowych (w których Spółka nie jest powodem), związanych między innymi z ustaleniem praw akcjonariuszy do dywidendy, koszty obsługi zajęć komorniczych i innych tytułów wykonawczych, lub innych skutecznych dyspozycji dotyczących pobierania pożytków z akcji.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 13 lipca 2012 r. Spółka określiła, że wydatki związane z usługami świadczonymi na rzecz Spółki przez Dom Maklerski nie dotyczą emisji nowych akcji i nie są w żaden sposób związane ze zwiększeniem kapitału zakładowego.

Ponadto Spółka poinformowała, że czynności Biura Maklerskiego takie jak prowadzenie depozytu akcji i wydawanie zaświadczeń depozytowych są świadczone na podstawie umowy zawartej ze Spółką jako emitentem akcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (po uzupełnieniu wniosku):

 1. Czy wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA) są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)...
 2. Czy wydatki związane z usługami świadczonymi na rzecz Spółki przez Dom Maklerski są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy wydatki związane z wypłatą dywidendy są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 4. Czy wydatki związane z wypełnianiem przez Spółkę obowiązków ustawowych są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w zakresie pytania nr 2, nr 3, nr 4 wniosek został rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy zasadniczo wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wynikające z obowiązków nałożonych na Spółkę zgodnie z przepisami prawa, dla celów ich zakwalifikowania jako kosztów uzyskania przychodu powinny spełniać ogólne kryteria, wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Z powyższego przepisu wynika zatem ogólna reguła stanowiąca, że wszystkie ponoszone przez podatnika wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami (tzn. wydatki takie są uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ w rezultacie ich poniesienia podatnik może oczekiwać zwiększenia swoich przychodów), jak również służą zachowaniu czy zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów podatnika.

Zgodnie z literalnym brzmieniem regulacji art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dany wydatek kwalifikowany jest do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli kumulatywnie spełnia następujące warunki (dwa pozytywne oraz jeden negatywny):

 1. wydatek ten - bezpośrednio lub pośrednio - wpływa na uzyskanie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu podatnika; oraz
 2. wydatek ten został poniesiony i jest definitywny; oraz
 3. nie został wymieniony w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnosząc się do pierwszej z wymienionych przesłanek, należy według Wnioskodawcy stwierdzić, że związek przyczynowy między kosztem a przychodem powinno się oceniać według zasad racjonalnego rozumowania, odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów każdy wydatek - poza wyraźnie wskazanymi w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodem i racjonalnością działania dla osiągnięcia tego przychodu. Powyższe stanowisko zostało również przedstawione w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z dnia 24 listopada 2006 r., II FSK 1447/05.

Spółka wskazała, że wydatki ponoszone w związku z organizacją WZA należą do szerszej kategorii kosztów funkcjonowania osoby prawnej. Funkcjonowanie osoby prawnej w formie spółki akcyjnej jest immanentnie związane z działalnością Jej organów, w tym walnego zgromadzenia.

Pojęcie „kosztów funkcjonowania osoby prawnej” nie zostało, co do zasady, sprecyzowane przez ustawodawcę, jednak jak wskazał NSA w wyroku z dnia 25 marca 1997 r., (I SA/Lu 708/96) zakwalifikowania danego wydatku za koszt funkcjonowania osoby prawnej należy dokonywać indywidualnie w każdym przypadku kierując się doświadczeniem życiowym i zasadami logiki. Niewątpliwie kluczową kategorią tych ustaleń będzie przydatność owych wydatków dla właściwego funkcjonowania osoby prawnej, a co za tym idzie, ich powiązanie z możliwością realizowania przez podatnika przychodu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że NSA wskazał, że wydatki te mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania podatnika: „Niewątpliwie bez poniesienia kosztów związanych z powstaniem i bieżącym funkcjonowaniem osoby prawnej nie byłoby możliwe uzyskanie jakichkolwiek przychodów” (wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2005 r., sygn. FSK 1049/04).

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria należy zdaniem Spółki stwierdzić, że wydatki związane z obowiązkami, jakie przepisy prawa nakładają na spółki akcyjne, w tym także i na Spółkę, w związku z organizacją WZA, powinny być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Przede wszystkim niewątpliwie występuje tu pośredni związek przyczynowo - skutkowy między tymi wydatkami a przychodami Spółki, gdyż służą one zabezpieczeniu źródła przychodów Spółki. Z perspektywy Spółki ponoszone wydatki, o których mowa w niniejszym wniosku mają analogiczny charakter jak wydatki ponoszone na realizację innych czynności wymaganych prawem, a których zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nigdy nie budziło wątpliwości. Należą do nich np. wydatki związane z zewnętrzną obsługą księgową czy wynajmem siedziby rejestrowej.

Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 19 sierpnia 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-770/10/AP: „(...) wymienione przez Spółkę wydatki, to jest: opłaty notarialne, sądowe, rejestrowe, amortyzacja programu księgowego, zakup pieczątek, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i przelewów, dzierżawa pomieszczenia, nie zostały wymienione w negatywnym katalogu kosztów zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ww. wydatki choć nie mogą. być bezpośrednio powiązane z przychodami Spółki, związane są z Jej funkcjonowaniem, a zatem stanowią koszty pośrednie. (....) wskazane wydatki jako koszty pośrednie mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, pod warunkiem, że były racjonalne co do zasady i zostały prawidłowo udokumentowane.”

Wnioskodawca podkreśla, że konieczność ponoszenia większości wydatków wskazanych w stanie faktycznym wynika z funkcjonujących przepisów prawa.

Przykładowo z Ksh wynika obowiązek m.in. okresowego zwoływania WZA (art. 395 Ksh), zamieszczania ogłoszenia o terminie WZA (art. 402 Ksh), zapewnienia obsługi informatycznej, o ile statut dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 Ksh) czy zaangażowania do niektórych czynności notariusza (art. 421 Ksh). Ponadto, zgodnie z art. 403 Ksh WZA musi odbywać się w siedzibie Spółki, a co za tym idzie, wszelkie koszty związane z jego organizacją obciążają Spółkę.

Spółka wskazuje, że na znaczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem spółki jako osoby prawnej zwrócił również uwagę NSA w wyroku z dnia 22 lutego 2006 r., II FSK 191/05: „należy podnieść, że związek pomiędzy kosztem uzyskania przychodu a przychodem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, winien być bezpośredni z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Jednakże zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie przewidziany jest również pośredni związek kosztów z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Do takich kosztów należą wydatki związane z ogólnymi kosztami funkcjonowania osoby prawnej. Bez wątpienia, wydatki związane z obsługą prawną osoby prawnej wiążą się z jej przychodami.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, koszty organizacji osoby prawnej, a więc koszty poniesione przy zakładaniu spółki, a są to: opłata notarialna, opłata skarbowa, adwokacka /radcowska/, stanowią koszt bytu prawnego spółki i stanowią koszt uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Najogólniej można stwierdzić, iż gdyby nie powstała osoba prawna, nie byłoby przychodu. Skoro wydatki poniesiono na utworzenie osoby prawnej, to pośrednio poniesiono je w celu osiągnięcia przychodu.”

W opinii Spółki powyższe stanowisko NSA podnosi znaczenie, jakie ma ponoszenie wydatków wynikających z przepisów prawa, dotyczących formy działalności danego podatnika, dla możliwości realizowania przez niego przychodu. Gdyby bowiem nie dopełnił on obowiązków formalnych, nałożonych na spółki akcyjne przede wszystkim przepisami Ksh, zasadniczo nie mógłby realizować przychodów.

Niedopełnianie obowiązków nałożonych na Spółkę mogłoby doprowadzić nawet do zakończenia bytu prawnego podatnika, jako spółki danego rodzaju. Jeżeli przykładowo Wnioskodawca będąc Spółką Akcyjną, nie zwoływałaby w terminie WZA, wówczas Jego akcjonariusze mieliby prawo zaskarżyć działania zarządu Spółki, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do wprowadzenia do Spółki kuratora, a nawet jej rozwiązania. W rezultacie, Spółka nie byłaby w stanie generować przychodów.

Ponadto, niedopełnianie obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogłoby mieć negatywny wpływ na wizerunek Spółki, przez co mogłaby Ona utracić wiarygodność wśród kontrahentów, dostarczających Jej towary i usługi. Co za tym idzie, w przypadku gdyby kontrahenci nie byliby zainteresowani współpracą ze Spółką, jako niewiarygodnym partnerem, uniemożliwiłoby to Spółce osiągnięcie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli bowiem np. Spółka nie zwoływałaby w określonych terminach WZA, czy też nie realizowałaby uchwał WZA o wypłacie dywidend, Jej wiarygodność mogłaby znacząco ucierpieć, prowadząc do zmniejszenia możliwości realizowania przychodów.

Wreszcie, skoro Spółka jest obowiązana prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z literą prawa, wobec tego nie wypełnianie obowiązków, które zostały na Nią nałożone, mogłoby wiązać się choćby z istotnymi sankcjami dla samej Spółki w postaci odpowiedzialności na zasadach przewidzianych dla podmiotów zbiorowych.

Tym samym, zdaniem Spółki nieprzestrzeganie przez Nią prawa w tym zakresie prowadziłoby do poważnych konsekwencji, przede wszystkim finansowych. Ponoszone wydatki służą więc bezsprzecznie zabezpieczeniu źródła przychodów Spółki.

Powyższe argumenty według Spółki potwierdzają tezę, wyrażoną w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 marca 2008 r., I SA/Łd 1218/07: „Dopuszczalne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów funkcjonowania podatnika, jeżeli wiążą się pośrednio z działalnością przynoszącą przychody”.

Spółka wskazuje też, że drugą przesłanką wymienioną w podatkowej definicji kosztów uzyskania przychodów, określoną w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest fakt poniesienia wydatku. Zauważyć należy, że ww. ustawa nie definiuje terminu „poniesienie kosztu", w związku z czym w doktrynie i orzecznictwie uznaje się, że dotyczy on pokrycia danego wydatku ze środków majątkowych podatnika. Obciążenie majątku podatnika wydatkiem oznacza również, że wydatek taki nie może zostać podatnikowi w żaden sposób zwrócony, a więc powinien on mieć charakter definitywny (tak między innymi NSA w wyrokach z dnia 17 stycznia 1996 r., sygn. SA/Kr 1826/95 oraz z dnia 20 marca 1996 r., sygn. SA/Ka 332/95).

Ostatni warunek uznania określonego wydatku za koszt uzyskania przychodu, który został wprost wymieniony w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakłada, że taki wydatek nie może zostać wskazany w katalogu określonym w art. 16 ust. 1 ww. ustawy (warunek negatywny). Ustawodawca w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonał enumeratywnego wyliczenia wydatków, które nie będą trwale lub przejściowo, stanowić kosztów uzyskania przychodu, nawet w sytuacji, gdy spełniają wyżej wskazane kryteria, tj. mają związek z osiągniętym przychodem oraz zostały faktycznie poniesione.

Biorąc pod uwagę pozostałe kryteria Spółka uważa, że niewątpliwie wydatki związane z organizacją WZA są ponoszone definitywnie. Obowiązek określonego postępowania przez Spółkę płynie wprost z ustawy - przepisy nie przewidują tutaj żadnej możliwości zwrotu kosztów. Nakłady finansowe będące przedmiotem niniejszego wniosku nie zostały również wymienione w przepisie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie można ich uznać za wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz akcjonariuszy, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, czy też wydatki na rzecz członków organów osób prawnych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym, w opinii Spółki spełnione zostały wszystkie przesłanki niezbędne do zakwalifikowania wydatków związanych z organizacją WZA jako kosztów uzyskania przychodów.

W dniu 30 lipca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną nr IPTPB3/423-142/12-4/IR stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w ww. interpretacji indywidualnej wniesiono w dniu 13 sierpnia 2012 r. (data wpływu 16 sierpnia 2012 r.).

Odpowiedź na powyższe wezwanie została udzielona pismem z dnia 14 września 2012 r., nr IPTPB3/423W-40/12-2/IR.

W dniu 19 października 2012 r. wpłynęła do tut. Organu skarga adresowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ww. interpretację, w której wniesiono o uchylenie przedmiotowej interpretacji.

Pismem z dnia 19 listopada 2012 r., nr IPTPB3/4240-61/12-2/IR, tut. Organ udzielił odpowiedzi na ww. skargę wnosząc o jej oddalenie.

Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1456/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżoną interpretację, gdyż uznał, że narusza ona przepis art. 14b § 1 w zw. z § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) a w konsekwencji art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.).

W uzasadnieniu wyroku Sąd przedstawiając swoje stanowisko stwierdził, że „przypomnieć należy o utrwalonym już w orzecznictwie administracyjnym poglądzie, że zgodnie z art. 14b § 3 O.p. organ wydaje indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, odnosząc ją wyłącznie do stanu faktycznego podanego we wniosku. Z tych też względów, w ramach postępowania interpretacyjnego nie dokonuje się ustaleń dowodowych w zakresie, w jakim dotyczy to zwykłego postępowania dowodowego, prowadzonego na podstawie przepisów działu IV ustawy O.p. Jednakże jeżeli w toku prowadzonego postępowania interpretacyjnego (w sprawie zainicjowanej przez Spółkę) organ powziął wątpliwości czy stan faktyczny wskazany we wniosku jest wystarczający do wydania indywidualnej interpretacji, to powinien wezwać Spółkę do usunięcia braków stanu faktycznego. Chodzi tu o doprowadzenie wniosku do stanu zgodnego z prawem poprzez wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego, zgodnie z art. 14h w związku z art. 169 § 1 O. p. (np. wyrok NSA z 6.10.2011 r. II FSK 675/10 , LEX nr 1069917, a także Urzędowe interpretacje prawa podatkowego Jacek Brolik Wydanie 1 Lexis Nexis 2010 s.73/74).

Przechodząc do oceny stanu faktycznego sprawy stwierdzić należy, że skoro zawarte w pytaniu sformułowanie o "koszty usług transportowych w związku z organizacją WZA" nie było w ocenie organu precyzyjne na tyle by stwierdzić czy chodzi Spółce o koszty dowozu akcjonariuszy czy o koszty dowozu osób obsługujących WZA, a miało to istotne znaczenie dla kierunku interpretacji w tym zakresie (co potwierdza odpowiedź na skargę), to organ powinien wezwać Spółkę do uzupełnienia braku wniosku. Interpretacja indywidualna nie stanowi abstrakcyjnego wyjaśnienia przepisów prawnych, lecz jest dokonaniem oceny prawnej stanowiska wnioskującego na tle zindywidualizowanego stanu faktycznego. Wydanie interpretacji w sytuacji, gdy organ stwierdził, że stan faktyczny nie był przedstawiony w sposób wyczerpujący i brak ten był możliwy do uzupełnienia, oznacza naruszenie przez organ art. 14b § 1 w zw. z § 3 O.p, a w konsekwencji naruszenie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

W odniesieniu do zaprezentowanej z zaskarżonej interpretacji oceny co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków gastronomicznych Sąd stwierdza, że wbrew stanowisku organu wydatki te nie mają charakteru wydatków reprezentacyjnych. Według art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. koszty reprezentacji to nie koszty okazałości, wystawności w czyimś sposobie życia związane ze stanowiskiem, pozycją społeczną, ale koszty reprezentowania interesów podatnika na zewnątrz, w tym w stosunkach z kontrahentami aktualnymi czy przyszłymi, przez osobę lub grupę osób do tego powołaną wyrok NSA z 24.05.2012, II FSK 2332/10 LEX nr 1169849). Reprezentację należy postrzegać jako wszelkie działania związane z tworzeniem wizerunku przedsiębiorcy, utrzymywaniem dobrych relacji z kontrahentami, które wprawdzie nie są konieczne dla osiągania przychodu lub zabezpieczenia jego źródła, ale sprzyjają temu celowi, są z nim w sposób pośredni powiązane. Przede wszystkim zaś jest to właśnie dążenie do stworzenia skierowanego na zewnątrz, pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, takiego jaki - wiedziony doświadczeniem i specyfiką działalności - chciałby wykreować na użytek kontrahentów (klientów). W analizowanej sprawie koszty te nie zostały poniesione na użytek kontaktu z kontrahentami z zewnątrz, ale na sfinansowanie poczęstunku dla akcjonariuszy Spółki. W ocenie Sądu wydatki, które podatnik ponosi na zakup napojów bezalkoholowych oraz zwyczajowy skromny poczęstunek podawany uczestnikom WZA, należą do powszechnie obowiązujących kanonów kultury i mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. (por. wyrok wsa z 22.06.2012 I SA/Łd 606/12, LEX nr 1169364).”

Sąd wskazał, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy Minister Finansów powinien dokonać oceny stanowiska strony Skarżącej z uwzględnieniem oceny prawnej wyrażonej w ww. wyroku.

W związku z zaleceniami Sądu tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego poprzez podanie czy koszty usług transportowych stanowią wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz akcjonariuszy niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub innego organu stanowiącego osoby prawnej, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 maja 2013 r. w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 21 maja 2013 r. skierowane po uchyleniu interpretacji indywidualnej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 22 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1456/12 Wnioskodawca dodał następujące informacje dotyczące stanu faktycznego.

Spółka określiła, że usługi transportowe związane z organizacją WZA dotyczą dowozu osób obsługujących WZA. Udział w zgromadzeniu biorą bowiem nie tylko członkowie WZA, ale także inne osoby obsługujące (organizujące) WZA, takie jak pracownicy Biura Zarządu Spółki, prawnicy Spółki, protokolanci, notariusze itd. Spółka nie ponosi wydatków na dowóz akcjonariuszy na posiedzenie. Nie ma tu więc miejsca spełnienie świadczenia na rzecz akcjonariuszy, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 38 i 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.( dalej: ustawa o CIT). Usługa transportowa zatem jest związana z organizacją WZA, tak samo jak pozostałe wydatki np. związane z obsługą informatyczną WZA.

Równocześnie w uzupełnieniu Spółka poszerzyła swoje stanowisko zawarte we wniosku przedstawiając następującą argumentację.

Jak wskazano w stanie faktycznym związane z organizacją WZA usługi transportowe dotyczą dowozu osób obsługujących WZA. Udział w zgromadzeniu biorą bowiem nie tylko członkowie WZA, ale także inne osoby obsługujące (organizujące) WZA, takie jak pracownicy Biura Zarządu Spółki, prawnicy Spółki, protokolanci, notariusze itd. Spółka nie ponosi wydatków na dowóz akcjonariuszy na posiedzenie. Jak zatem wyżej wspomniano nie ma tu więc miejsca spełnianie świadczenia na rzecz akcjonariuszy, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 38 i 38a ustawy o CIT. Usługa transportowa jest związana z organizacją WZA, tak samo jak pozostałe wydatki np. związane z obsługą informatyczną WZA.

W opinii Spółki spełnione zostały wszystkie przesłanki niezbędne do zakwalifikowania wydatków związanych z organizacją WZA, w tym kosztów usług transportowych dotyczących dowozu osób obsługujących zgromadzenie (nie dotyczących dowozu akcjonariuszy) jako kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast oceniając stanowisko Spółki w zakresie zaliczenia wydatków gastronomicznych do kosztów uzyskania przychodów tut. Organ zobowiązany był uwzględnić ocenę prawną wyrażoną przez Sąd w tym zakresie w przedmiotowym wyroku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 stycznia 2013 r., sygn. akt. I SA/Łd 1456/12 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca przyjął formę Spółki Akcyjnej, w związku z czym ciąży na Nim szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim wynikających z regulacji Kodeksu spółek handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Spółka określiła, że wywiązując się z tych obowiązków ponosi istotne, wymierne koszty funkcjonowania to jest m.in. wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy takie jak: koszty notarialne (sporządzenie protokołu z ww. Zgromadzenia w formie aktu notarialnego, poświadczenie pełnomocnictw osób biorących udział w ww. Zgromadzeniu), koszty obsługi informatycznej, koszty usług gastronomicznych (drobny, zwyczajowo przyjęty poczęstunek), wynajmu sali, koszty związane z obowiązkiem informacyjnym (wydatki na zakup tablic informacyjnych, koszty ogłoszeń w prasie oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym), koszty usług transportowych.

W uzupełnieniu wniosku Spółka określiła, że związane z organizacją WZA usługi transportowe dotyczą dowozu osób obsługujących WZA. Udział w zgromadzeniu biorą bowiem nie tylko członkowie WZA, ale także inne osoby obsługujące (organizujące) WZA, takie jak pracownicy Biura Zarządu Spółki, prawnicy Spółki, protokolanci, notariusze itd. Spółka nie ponosi wydatków na dowóz akcjonariuszy na posiedzenie. Nie ma tu więc miejsca spełnianie świadczenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 38 i 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.( dalej: ustawa o CIT). Usługa transportowa zatem jest związana z organizacją WZA, tak samo jak pozostałe wydatki np. związane z obsługą informatyczną WZA.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Powyższe oznacza, że wszystkie wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

W myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, które zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Zatem, aby wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, winien pozostawać w związku z przychodami i prowadzoną działalnością podatnika oraz nie może być wymieniony w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, jako wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów.

Ciężar prawidłowego udokumentowania wydatku, jak i wykazania związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesieniem wydatku a uzyskaniem przychodu spoczywa - w świetle przywołanych przepisów na podatniku.

Pojęcie „kosztów funkcjonowania osoby prawnej” nie zostało sprecyzowane przez ustawodawcę. Niewątpliwie istotną sprawą przy kwalifikacji wydatków do kategorii kosztów związanych z funkcjonowaniem podmiotu jest ich powiązanie z możliwością realizowania przez podatnika przychodu.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria należy stwierdzić, że wydatki związane z obowiązkami, jakie przepisy prawa nakładają na spółki akcyjne, w tym także i Spółkę, o ile są to wydatki przyczyniające się do uzyskiwania przychodów przez Spółkę - jako koszty funkcjonowania osoby prawnej stanowią koszty uzyskania przychodów.

Z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.) wynika szereg obowiązków spółki akcyjnej m.in.: obowiązek prowadzenia księgi akcyjnej, okresowe zwoływanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy i zamieszczanie ogłoszenia o terminie tego Zgromadzenia, zapewnienie obsługi informatycznej, o ile statut dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, angażowanie do niektórych czynności notariusza. Ponadto, zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie akcjonariuszy musi odbywać się w siedzibie Spółki, a co za tym idzie, koszty związane z jego organizacją obciążają Spółkę. Walne zgromadzenie spółki publicznej może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje spółki są przedmiotem obrotu.

Wskazać należy, że do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można zaliczyć wymienione przez Wnioskodawcę wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

 • koszty notarialne (sporządzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w formie aktu notarialnego, poświadczenia pełnomocnictw osób biorących w nim udział),
 • koszty obsługi informatycznej,
 • koszty usług gastronomicznych (drobny zwyczajowo przyjęty poczęstunek) i koszty wynajmu sali,
 • koszty związane z obowiązkiem informacyjnym (wydatki na zakup tablic informacyjnych, koszty ogłoszeń w prasie oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym), zwołanie zgromadzenia.

Wydatki te należy uznać jako wydatki związane z formą prawną spółki akcyjnej, gdyż bez poniesienia tych kosztów Spółka nie miałaby możliwości funkcjonowania, a przez to uzyskiwania przychodów.

Należy zaznaczyć, że prawidłowe zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowane jest wykazaniem jego celowości i związku z przychodem, jak i prawidłowym udokumentowaniem. Należy zwrócić przy tym uwagę, że to na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, bo to on wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego.

Odnosząc się do kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących usług transportowych związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tut. Organ stwierdza co następuje.

W uzupełnieniu wniosku Spółka określiła, że związane z organizacją WZA usługi transportowe dotyczą dowozu osób obsługujących WZA. Spółka nie ponosi wydatków na dowóz akcjonariuszy na posiedzenie. Usługa transportowa jest związana z organizacją WZA.

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko racjonalne i uzasadnione gospodarczo wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które nie będą świadczeniami na rzecz akcjonariuszy Spółki ani też na rzecz osób wchodzących w skład organu stanowiącego Spółki.

Kluczowe znaczenie mają tu przepisy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączające z kosztów uzyskania przychodów następujące wydatki:

 • związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców bądź akcjonariuszy wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • na rzecz osób wchodzących w skład organów stanowiących osób prawnych (takim organem jest zgromadzenie właścicieli spółek kapitałowych), z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych w nich funkcji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy.

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza z kosztów uzyskania przychodów świadczenia jednostronne na rzecz akcjonariuszy.

W świetle uregulowań wynikających z cytowanych wyżej przepisów, biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę, według którego nie miało miejsca spełnianie świadczenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 38 i 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatek dotyczący usług transportowych związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy serwowany jest drobny, zwyczajowo przyjęty poczęstunek.

Odnosząc się do wydatków dotyczących usług gastronomicznych związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tut. Organ zajmuje następujące stanowisko.

Z treści art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje terminu „reprezentacja”, ani też nie odsyła do innych przepisów prawa. Próbę zdefiniowania tego pojęcia podjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1445/10. Sąd ten stwierdził, że wykładnia terminu "reprezentacja" użyta przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. wymaga odwołania się do rozumienia powyższego pojęcia w języku prawnym i prawniczym, zgodnie z który oznacza "przedstawicielstwo, występowanie w czyimś imieniu, w czyimś interesie", a nie "wystawność, okazałość, wytworność".

W ocenie NSA, norma art. 16 ust. 1 pkt 28 updop nie zawiera żadnych wyjątków, tak odnoszących się do miejsca, w którym obowiązki przedstawicielskie są realizowane, jak i do wystawności lub braku wystawności. Pojęcie reprezentacji dotyczy kontaktów podatnika w stosunkach z innymi podmiotami i pozostaje w związku z zakresem prowadzonej przez podatnika działalności.

Z powyższego wynika, że reprezentacja nie musi odnosić się wyłącznie do okazałości oraz wystawności, lecz do szeroko rozumianego pojęcia reprezentowania firmy w kontaktach z podmiotami trzecimi.

W analizowanej sprawie koszty te nie zostały poniesione na użytek kontaktu z podmiotami trzecimi (z zewnątrz), ale na sfinansowanie poczęstunku dla akcjonariuszy Spółki. Wydatki te nie mają więc charakteru wydatków reprezentacyjnych.

Zatem, w ocenie tut. Organu wydatki, które Wnioskodawca poniósł na drobny, zwyczajowy przyjęty poczęstunek podawany uczestnikom WZA mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawne tut. Organ ocenia, że wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w postaci kosztów notarialnych (sporządzenie protokołu w formie aktu notarialnego, poświadczenia pełnomocnictw osób biorących udział), kosztów obsługi informatycznej, wynajmu sali, kosztów związanych z obowiązkiem informacyjnym (wydatki na zakup tablic informacyjnych, kosztów ogłoszeń w prasie oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym) jak również wydatki dotyczące usługi transportowej i usługi gastronomicznej podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj