Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB1/415-718/13-4/EC
z 10 października 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 09.07.2013r. (data wpływu 11.07.2013 r.) oraz uzupełnieniu wpłaty z dnia 30.09.2013 r. uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-718/13-2/EC IPPB4/415-568/13-2/JK4 IPPP1/443-676/13-2/ISZ z dnia 25.09.2013 r. (data nadania 26.09.2013 r., data doręczenia 30.09.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia przychodów z działalności polegającej na pisaniu scenariuszy do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.07.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia przychodów z działalności polegającej na pisaniu scenariuszy do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej, która na mocy zawartej umowy o dzieło, tworzy scenariusze poszczególnych odcinków serialu telewizyjnego. Zamawiającym i drugą stroną umowy o dzieło (dalej: Umowa) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, trudniąca się m. in. produkcją filmów i seriali telewizyjnych (dalej: Producent). Wnioskodawca w ramach Umowy, oprócz tworzenia dzieła w postaci scenariuszy serialu telewizyjnego, przenosi na Producenta wyłączne autorskie prawa majątkowe i zależne do rozporządzania i korzystania z utworu (tj. scenariusza) i utworów zależnych powstałych na podstawie utworu, w określonym w Umowie zakresie odnośnie terytorium, form eksploatacji audiowizualnej oraz pól eksploatacji. Scenariusze te stanowią utwory, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem autorskim”.

Uzgodnione w Umowie wynagrodzenie obejmuje napisanie i dostarczenie scenariuszy, wykonanie poprawek wymaganych przez Producenta, jak również przeniesienie ww. autorskich praw majątkowych i praw zależnych oraz rozporządzanie i korzystanie z utworu i utworów zależnych na określonych polach eksploatacji. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich oraz rozporządzania i korzystania z utworu oraz utworów zależnych, nie jest wyodrębnione z ogólnego wynagrodzenia za wykonanie dzieła.

Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z powyższego tytułu uzyskiwane są, jak była już mowa, od osoby prawnej. Nie stanowią również przychodów wymienionych w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT i nie stanowią przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem Wnioskodawczyni działalności takiej nie prowadzi.

Jednocześnie Wnioskodawczyni osiąga również przychody w związku z przysługującymi jej majątkowymi prawami autorskimi, będącymi konsekwencją jej twórczości. Wynagrodzenia z tego tytułu są Wnioskodawczyni wypłacane przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, w rozumieniu przepisów rozdziału 12 Prawa autorskiego (dalej: organizacja zbiorowego zarządzania).

Zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni rozważa możliwość podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej i dokonania wyboru opodatkowania dochodów z tego źródła tzw. podatkiem liniowym, tj. na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 ustawy o PIT. Na potrzeby niniejszego zdarzenie przyszłego należy przyjąć, że nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość dokonania wyboru przez Wnioskodawczynię sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c.

Wnioskodawczyni, w ramach działalności gospodarczej świadczyłaby usługi na rzecz osób trzecich, głównie trudniących się zawodowo produkcją filmów, w tym seriali telewizyjnych. Przedmiotem usług byłaby wówczas w szczególności działalność polegająca na pisaniu scenariuszy filmowych, które stanowić będą utwory, w rozumieniu art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego.

Działalność ta byłaby działalnością zarobkową, usługową, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły. W związku z tą działalnością gospodarczą nie będą zachodzić okoliczności, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT.

Jednocześnie Wnioskodawczyni osiągać będzie przychody w związku z przysługującymi jej majątkowymi prawami autorskimi, będącymi konsekwencją jej twórczości. Wynagrodzenia z tego tytułu będą Wnioskodawczyni wypłacane przez organizację zbiorowego zarządzania.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 25.09.2013r. Wnioskodawczyni uiściła w dniu 30.09.2013r. brakującą opłatę oraz uzupełniła opis zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Odnośnie stanu faktycznego:

Czy począwszy od dnia 1 stycznia 2013r. w związku z uzyskiwanymi przychodami z tytułu ww. Umowy, będącej umową o dzieło, na podstawie której Wnioskodawczyni wykonuje dzieło w postaci scenariusza i jednocześnie rozporządza na rzecz Producenta przysługującymi jej do tego dzieła prawami autorskimi, po przekroczeniu kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w art. 22 ust. 9a ustawy o PIT, Wnioskodawczyni przysługiwać będą zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskanego przychodu...

Odnośnie zdarzenia przyszłego:

 1. Czy działalność polegająca na tworzeniu scenariuszy filmowych, jak również innych dzieł stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego, na rzecz osób trzecich, w szczególności producentów oraz nadawców telewizyjnych, może być prowadzona przez Wnioskodawczynię w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach przewidzianych w art. 30c ust. 1 ustawy o PIT i czy przychody z tego tytułu powinny być kwalifikowane do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza)...
 2. Czy świadczenie usługi polegającej na tworzeniu scenariuszy filmowych, jak również innych dzieł stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego, na rzecz osób trzecich, w szczególności producentów oraz nadawców telewizyjnych, w przypadku gdy wynagrodzenie z tytułu tej usługi obejmować będzie również przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki obniżonej, która wynosi obecnie 8%, stosownie do art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 zw. z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT...
 3. Czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w której zakresie leży świadczenie usług polegających na tworzeniu scenariuszy filmowych, będącej zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, w sytuacji osiągania przychodów z tytułu honorariów autorskich wypłacanych przez organizację zbiorowego zarządzania, honoraria te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli będą ono opodatkowane VAT, jaka stawka podatku będzie wówczas właściwa...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów w zakresie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię, dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych zawartego w pytaniu nr 1.

Wniosek Wnioskodawczyni odnośnie:

 • stanu faktycznego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz
 • zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od towarów i usług (pytania 2 i 3)

- zostanie rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Zdaniem Wnioskodawczyni, działalność polegająca w szczególności na usługowym tworzeniu scenariuszy na rzecz zainteresowanych podmiotów, w szczególności firm trudniących się zawodowo produkcją filmów, w tym seriali telewizyjnych, może być przedmiotem pozarolniczej działalności gospodarczej. Wówczas przychody z tego tytułu będą stanowiły przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). Natomiast honoraria wypłacane przez organizację zbiorowego zarządzania, z tytułu korzystania z przysługujących twórcy praw majątkowych do stworzonego uprzednio utworu, będą stanowić przychody z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT).

W myśl definicji ustawowej zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT „Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9”.

Zdaniem Wnioskodawczyni, działalność polegająca w szczególności na usługowym tworzeniu scenariuszy na rzecz zainteresowanych podmiotów, w szczególności firm trudniących się zawodowo produkcją filmów, w tym seriali telewizyjnych, może być przedmiotem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni rozumie, że z punktu widzenia powołanej definicji ustawowej warunkiem uznania przychodu jako uzyskanego ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT), jest to by dany przychód nie mógł być zaliczony do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawczyni, okoliczności takie nie zachodzą. W szczególności nie można uznać ww. przychodów z tytułu usługowego tworzenia scenariuszy filmowych za stanowiące przychody ze źródła jakim są prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT. Z kolei, w myśl art. 18 ustawy o PIT, „za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw”.

Podmiot na rzecz którego usługa polegająca na napisaniu scenariusza filmowego zostałaby wykonana, powinien zadbać, by stosowne prawa autorskie przysługujące twórcy zostały (wraz z wykonaniem usługi) na zamawiającego scenariusz przeniesione (zob. m.in. art. 41 oraz art. 79 Prawa autorskiego). W innym bowiem przypadku utwór byłby dla zamawiającego w praktyce bezużyteczny (brak możliwości właściwego wykorzystania przekazanego dzieła bez wkroczenia w zakres prawa majątkowego twórcy dotyczącego monopolu eksploatacyjnego utworu).

Zasadniczym celem Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie rozporządzanie przysługującymi twórcy prawami autorskimi, lecz świadczenie usług polegających na tworzeniu scenariuszy filmowych. Podobnie, nie będzie zasadniczym celem nabywców tych usług nabywanie praw autorskich lecz dających się wykorzystać przez zamawiającego materialnych rezultatów w postaci scenariuszy filmowych. Rozporządzenie (przeniesienie) odpowiednimi prawami ma charakter wyłącznie akcesoryjny (umożliwia korzystanie z materialnego efektu wykonanej usługi). Nie jest natomiast celem samym w sobie. Tym samym, w przypadku usługi polegającej na napisaniu scenariusza filmowego, świadczonej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w sytuacji uzyskiwania wynagrodzenia z tego tytułu, obejmującego jednocześnie przeniesienie (rozporządzenie) prawami autorskimi, umożliwiając tym samym właściwe korzystanie z materialnego efektu wykonanej usługi przez jej nabywcę, nie można uznać, że wynagrodzenie to powinno być kwalifikowane do innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodów. W szczególności źródłem takim nie będą prawa majątkowe, w tym ich odpłatne zbycie, tj. źródło przychodów wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT.

Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu „przeniesienie własności praw majątkowych może być skutkiem wykonania umowy zlecenia czy też umowy o dzieło zawartej z innym podmiotem, np. w przypadku gdy zawarto umowę o napisanie artykułu prasowego dla określonego podmiotu. W takim przypadku przychód otrzymywany tytułem wynagrodzenia z umowy o dzieło, w ramach której następuje również przeniesienie praw autorskich, jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Charakter pierwotny ma tu bowiem umowa o dzieło, w ramach której nastąpiło zamówienie określonego dzieła. Przeniesienie praw autorskich do dzieła jest tu jedynie skutkiem tej umowy. Natomiast w przypadku gdy umowa dotyczy przeniesienia praw autorskich do dzieła niezamówionego, już istniejącego przed jej zawarciem, dochód z tej umowy stanowić będzie dochód z prawa majątkowego. Tu bowiem wynagrodzenie nie jest należne za osobiste wykonanie dzieła, lecz wypłacane jest tytułem przeniesienia praw autorskich. Nie ma także wymogu, aby podmiot dysponujący prawami autorskimi był twórcą dzieła. (...)

Należy zauważyć, że przeniesienie praw autorskich może nastąpić także w ramach innych stosunków. W szczególności wykonywanie utworów może następować w ramach stosunków pracy, działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście. (...)

Prowadzenie działalności twórczej może następować również w ramach działalności gospodarczej, wówczas gdy sam twórca jest przedsiębiorcą i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje utwory, do których prawa przenosi na inne osoby. (…) Przeniesienie praw autorskich do utworu czy też udzielenie licencji na korzystanie z niego może mieć miejsce także w ramach działalności wykonywanej osobiście. Dzieje się tak w przypadku, gdy utwory tworzone są na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło. W tym przypadku twórcy wykonują konkretnie oznaczony (zamówiony) utwór dla danego odbiorcy, na jego zamówienie. Przychody otrzymywane tytułem wynagrodzenia z umów zlecenia czy też umów o dzieło stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście” (A. Bartosiewicz, R. Kubacki — PIT. Komentarz, wyd. III. Komentarz do art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, LEX 2013).

Konkludując, w przypadku gdy w ramach prowadzonej przez twórcę działalności gospodarczej twórca, jako przedsiębiorca, tworzy na zamówienie konkretnie oznaczone dzieło będące utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego, przy czym wraz z owym dziełem (np. scenariuszem filmowym) m. in. w celu umożliwienia nabywcy dzieła korzystania z utworów, przenosi on określone prawa autorskie, wynagrodzenie z tego tytułu powinno być kwalifikowane jako uzyskane ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Nie może być tym samym traktowane jako przychód ze źródła jakim są prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT.

Przyjęcie odmiennego założenia prowadziłoby do wniosku, że świadczenie usług przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, z którymi wiąże się jakiekolwiek rozporządzenie majątkowymi prawami autorskimi wykonawcy (choćby w minimalnym zakresie) w celu umożliwienia korzystania ze stworzonego utworu, powoduje, że przychód z tym związany nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak należy sądzić, nie taki był cel racjonalnego prawodawcy. Zdaniem Wnioskodawczyni zakwalifikowanie danego przychodu do źródła „prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych”, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT ma miejsce wówczas, jeżeli rzeczywistym celem danej czynności prawnej było korzystanie przez osobę uprawnioną z przysługującego mu prawa, nie zaś wykonanie usługi. Nie ma to miejsca w sytuacji, gdy korzystanie z omawianych praw ma charakter jedynie akcesoryjny - umożliwienie osobie na rzecz której wykonano usługę, właściwego korzystania z jej efektu, w ramach wynagrodzenia za wykonaną usługę.

Natomiast, w przypadku osiągania przez Wnioskodawczynię przychodów w związku z honorariami wypłacanymi przez organizację zbiorowego zarządzania, z tytułu korzystania z przysługujących twórcy praw majątkowych do stworzonego uprzednio utworu, przychody z tego tytułu powinny być kwalifikowane do przychodów z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT).

Stosownie bowiem do art. 18 ustawy PIT, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów (a więc przepisów Prawa autorskiego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. , poz. 361 ze zm.) odrębnymi źródłami przychodów są m.in.

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3) oraz
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (pkt 7).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera własną definicję pozarolniczej działalności gospodarczej. W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei w myśl art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Aby zatem przychód uzyskany z prowadzonej działalności mógł być uznany za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, działalność ta musi spełniać następujące przesłanki:

 • musi być działalnością zarobkową,
 • musi być działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową działalnością polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż lub działalnością polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • musi być działalnością prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,
 • działalność ta nie może polegać na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 5b ust. 1 ww. ustawy,
 • przychody z niej uzyskane nie mogą być zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9 tej ustawy.

Z powyższej definicji działalności gospodarczej wynika, iż jeżeli ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu ma związek z działalnością wykonywaną przez przedsiębiorcę (podmiot gospodarczy). Wyłączenie powyższe obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 cytowanej powyżej ustawy, zgodnie z którym odrębnym źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie natomiast z treścią art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Wyliczenie zawarte w ww. przepisie nie ma charakteru zamkniętego, na co wskazuje użycie wyrażenia „w szczególności”, jednakże wprost zalicza do przychodów z praw majątkowych przychody uzyskiwane z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, a także z odpłatnego zbycia tych praw. W konsekwencji, przychodem z praw majątkowych są nie tylko przychody z odpłatnego zbycia praw autorskich i praw pokrewnych, lecz także z korzystania z tych praw, a zatem z czynności i zdarzeń, których podstawą są posiadane przez podatnika prawa autorskie i prawa pokrewne.

Odrębnymi przepisami, o których mowa w cyt. art. 18 ww. ustawy, są natomiast regulacje zawarte w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Z kolei w świetle art. 1 ust. 2 ww. ustawy w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 2. plastyczne;
 3. fotograficzne;
 4. lutnicze;
 5. wzornictwa przemysłowego;
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 7. muzyczne i słowno-muzyczne;
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 9. audiowizualne (w tym filmowe).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (art. 41 ust. 2 ww. ustawy).

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki:

 • po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu,
 • po drugie zaś osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi.

Z treści złożonego wniosku wynika m.in., iż Wnioskodawczyni w ramach działalności gospodarczej zamierza świadczyć usługi na rzecz osób trzecich, głównie trudniących się zawodowo produkcją filmów, w tym seriali telewizyjnych. Przedmiotem usług byłaby działalność polegająca na pisaniu scenariuszy filmowych, które stanowić będą utwory, w rozumieniu art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego.

Mając na względzie ww. przepisy w odniesieniu do przedstawionych we wniosku informacji stwierdzić należy, iż w sprawie będącej przedmiotem wniosku zostały spełnione obie z ww. przesłanek warunkujących zaliczenie określonych działań, jako związanych z korzystaniem przez twórcę z praw autorskich. Konsekwencją powyższego jest to, iż przychody uzyskane z ww. tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są bowiem przychodem z praw autorskich. Oznacza to, iż na mocy wyłączenia, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody te nie stanowią przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji, w sytuacji w której przedmiotem umowy jest możliwość świadczenia objętych prawami autorskimi usług, to przychody uzyskane z tego tytułu (rozporządzania tymi prawami) zaliczane są do przychodów z praw majątkowych niezależnie od faktu, czy rozporządzania tymi prawami dokonuje osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadząca. Tym samym jeżeli Wnioskodawczyni świadczy usługi polegające na pisaniu scenariuszy filmowych, które stanowić będą utwory, to przychód uzyskany z tego tytułu należy zaliczyć do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozliczyć według zasad właściwych dla tego źródła przychodów.

Ponadto zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jak wynika z powyższego, wyłącznie podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą wybrać sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skoro więc przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię zaliczyć należy do źródła innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza (tu: praw majątkowych), to przychody te nie mogą być opodatkowane wg zasad określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj