Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPB2/436-208/13/IB
z 21 stycznia 2014 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2013 r. (data wpływu 22 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 22 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


W marcu 2012 r. Wnioskodawczyni kupiła mieszkanie z osobą, z którą nie jest spokrewniona (stosunek udziałów 50/50) za kwotę 178.000 zł, z czego 13.000 zł zostało zapłacone gotówką, a 165.000 zł pochodziło z kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego solidarnie przez oboje kupujących.

Kwota 13.000 zł również była uiszczona po połowie. W chwili obecnej Wnioskodawczyni chciałaby nabyć mieszkanie na wyłączną własność – współwłaściciel wyraził zgodę na sprzedaż swoich udziałów w zamian za przejęcie przez Nią całości długu w banku (uzyska na to odpowiednią promesę w banku). W tej sytuacji współwłaściciel odsprzeda Wnioskodawczyni swoje udziały za kwotę równą połowie obecnego długu – czyli kwotę ok. 80.000 zł. Odbyłoby się to poprzez podpisanie aneksu do umowy kredytowej oraz stosownego aktu notarialnego, a także wydanie zaświadczenia z banku, zwalniającego z długu obecnego współkredytobiorcę. Nie byłoby żadnego udokumentowanego przepływu gotówki. Akt notarialny miałby formę umowy kupna-sprzedaży.W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.


Czy wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych w związku ze zbyciem nieruchomości, a jeśli tak to która ze stron musi uregulować ten podatek?


Zdaniem Wnioskodawczyni podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy kupna-sprzedaży/zniesienia współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywającym. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa prawa majątkowego. W tym wypadku, zdaniem Wnioskodawczyni, powinna zapłacić podatek w wysokości 2% od wartości rynkowej połowy udziałów w nieruchomości.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

W świetle powyższego, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, co do zasady, na kupującym ciąży obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W konsekwencji, w sytuacji przedstawionej we wniosku obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na Wnioskodawczyni – tj. kupującej na podstawie umowy sprzedaży. Podatek ten oblicza się natomiast według stawki 2% od wartości rynkowej rzeczy będącej przedmiotem umowy sprzedaży, tj. w niniejszej sprawie udziałów w nieruchomości.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, 80-219 Gdańsk Al. Zwycięstwa 16/17, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj