Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP1/443-1084/13-2/AS
z 8 stycznia 2014 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2013 r. (data wpływu 24 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu uwzględnienia w deklaracjach VAT wystawianych faktur korygujących dostawę energii elektrycznej, zarówno zwiększających jak i zmniejszających podstawę opodatkowania podatkiem VAT, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 24 października 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu uwzględnienia w deklaracjach VAT wystawianych faktur korygujących dostawę energii elektrycznej, zarówno zwiększających jak i zmniejszających podstawę opodatkowania podatkiem VAT, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:


P. S.A. jest przedsiębiorstwem, którego podstawowym przedmiotem działalności jest sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej, sprzedaż oleju napędowego oraz świadczenie usług elektroenergetycznych.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na dostarczaniu energii elektrycznej odbiorcom. Istnieją przypadki, gdy Spółka dostarcza energię elektryczną klientowi (klientowi niebędącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej), dla którego usługę dystrybucji energii elektrycznej świadczy operator systemu dystrybucyjnego (dalej: „OSD”). Dla prowadzenia tej działalności niezbędna jest współpraca z OSD, świadczącymi na rzecz klienta usługi dystrybucji energii elektrycznej.


Spółka otrzymuje od OSD, na terenie których znajdują się fizyczne punkty pomiarowe, informacje na temat ilości dostarczonej energii. Spółka wystawia dla klienta fakturę za dostawę energii elektrycznej, natomiast OSD wystawia klientowi fakturę za dystrybucję energii elektrycznej. Spółka wystawia klientowi fakturę na podstawie danych o zużyciu przez klienta energii elektrycznej dostarczanych Spółce przez OSD.


W związku z faktem, że przekazywane przez OSD dane pomiarowe często zawierają błędy, dopuszcza się możliwość korekty danych.


Spółka zauważa, że dopiero informacja otrzymana od OSD, jest podstawą określenia ilości energii dostarczonej klientowi przez P. S.A. Konieczność korygowania faktur przez Spółkę powstanie zatem w sytuacji, gdy z otrzymanych od OSD prawidłowych danych będzie wynikać, że ilość energii dostarczonej przez Spółkę klientowi, była wyższa niż podana poprzednio przez OSD (a zatem wyższa, niż na wystawionej przez Spółkę fakturze; dalej: „faktura korygująca na plus”) lub niższa (a zatem niższa, niż na wystawionej przez Spółkę fakturze; dalej: „faktura korygująca na minus”). W takiej sytuacji, Spółka wystawi klientowi fakturę korygującą w miesiącu otrzymania od OSD danych na temat ilości dostarczonej energii elektrycznej. Na fakturach korygujących wystawianych przez Spółkę będzie zawarta informacja na temat okresu rozliczeniowego, którego faktura dotyczy. Faktury oraz faktury korygujące będą wystawiane przez Spółkę na rzecz klientów przed upływem terminu płatności. Spółka z tytułu dostaw energii elektrycznej na rzecz klientów, dla których usługę dystrybucji świadczy OSD, będzie od dnia 1 stycznia 2014 r. rozpoznawać obowiązek podatkowy w terminie wystawienia faktury, na podstawie art. 10a ust. 5 pkt 4 lit. a) znowelizowanej Ustawy o VAT.


Dla przykładu, Spółka dostarczy klientowi energię elektryczną w miesiącu „x” 2014 r. W miesiącu „x+l” 2014 r. Spółka uzyska od OSD dane o ilości pobranej przez klienta energii elektrycznej i w tym samym miesiącu „x+l” 2014 r. Spółka wystawi fakturę z terminem płatności, ustalonym zgodnie z postanowieniami umowy. W miesiącu „x+2” 2014 r. Spółka otrzyma od OSD dane odczytowe, z których wynikać będzie konieczność wystawienia faktury korygującej (na plus), w związku z powyższym, Spółka wystawi w tym samym miesiącu „x+2” 2014 r. fakturę korygującą z terminem płatności, ustalonym zgodnie z postanowieniami umowy. W miesiącu „x+3” 2014 r. Spółka otrzyma od OSD kolejne dane odczytowe, z których wynikać będzie obowiązek dokonania korekty (na minus), w związku z powyższym Spółka wystawi w tym samym miesiącu „x+3” 2014 r. fakturę korygującą do wcześniejszej faktury korygującej zmniejszającą ilość energii i kwotę należną.


Spółka zwraca uwagę na mogące mieć miejsce przypadki, gdy po kolejnej weryfikacji danych przekazanych przez OSD okaże się, że zajdzie konieczność wystawiania przez Spółkę faktur korygujących, do wcześniejszych faktur korygujących.


Błędy w podawanych przez OSD danych mogą wynikać z powodów m.in.: błędu w odczycie licznika, wadliwego działania licznika, niedokonania odczytu licznika i podania danych szacunkowych.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


  1. Za jaki okres Spółka powinna, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., uwzględnić wystawioną fakturę korygującą na plus (wskazującą rzeczywistą wartość sprzedanej energii elektrycznej), w rejestrze VAT, tzn. czy faktura korygująca powinna zostać ujęta w rejestrze VAT za miesiąc, w którym faktura korygująca zwiększająca kwotę należną zostanie wystawiona, czy też w rejestrze VAT, w którym zostanie uwzględniona pierwotna faktura korygowana?
  2. Czy Spółka powinna, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., uwzględnić, wystawioną fakturę korygującą na minus (wskazującą rzeczywistą wartość sprzedanej energii elektrycznej), w rejestrze VAT za miesiąc, w którym faktura korygująca zmniejszająca kwotę należną zostanie wystawiona?


Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 1


Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązują przepisy art. 19a, art. 106a-106q znowelizowanej Ustawy o VAT, wprowadzone przez art. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35) w związku art. 5 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1027).


Na podstawie art. l9a ust. 5 pkt 4 lit. a) znowelizowanej Ustawy o VAT, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu m.in. dostaw energii elektrycznej.


Zgodnie z art. 19a ust. 7 znowelizowanej Ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.

Na podstawie art. 106i ust. 3 pkt 4 znowelizowanej Ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4. Na podstawie art. 106i ust. 7 znowelizowanej Ustawy o VAT, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed 1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usług; 2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. Zgodnie z art. 106i ust. 8, przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.


Spółka z tytułu dostaw energii elektrycznej na rzecz klientów, dla których usługę dystrybucji świadczy OSD, będzie od dnia 1 stycznia 2014 r. rozpoznawać obowiązek podatkowy w terminie wystawienia faktury, na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a) znowelizowanej Ustawy o VAT, ze względu na fakt, że faktury za dostawę energii elektrycznej będą wystawiane z terminem płatności przypadającym po terminie wystawienia faktury.


W praktyce mogą zdarzyć się sytuacje, w których Spółka – wystawca faktury popełnia błędy albo zajdą zdarzenia niezależne od Spółki (takie jak opisane w stanie faktycznym niniejszego wniosku) powodujące zmianę wysokości podatku należnego.


Od dnia 1 stycznia 2014 r., kwestie wystawiania faktur, w tym faktur korygujących, będą uregulowane w art. 106a-106q znowelizowanej Ustawy o VAT.


Faktury korygujące generalnie można podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu.


Zgodnie z treścią art. 106j ust. 1 znowelizowanej Ustawy o VAT, fakturę korygującą wystawia się gdy po wystawieniu faktury: 1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, 2) udzielono opustów i obniżek cen, 3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, 4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, 5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.


Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisy znowelizowanej Ustawy o VAT, z zakresu faktur korygujących, nie dają odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące faktur korygujących. Kwestią nie uregulowaną wprost w ww. przepisach jest to, w jakim okresie należy rozliczać faktury korygujące zwiększające podatek należny (faktury korygującej na plus). Odpowiedź w tym zakresie przynosi jednak ukształtowana linia orzecznicza sądów administracyjnych. Zgodnie z powszechnie uznawaną zasadą w tym temacie, ustalenie w jakim okresie należy rozliczyć fakturę korygującą zwiększającą podstawę opodatkowania oraz podatek należny uzależnione jest od zdarzenia, które leży u podstaw wystawienia faktury korygującej.


W myśl tej zasady w przypadku, jeśli faktura korygująca wystawiana jest w wyniku okoliczności, które powinny być uwzględnione już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, zaś do ich uwzględnienia nie doszło w skutek błędu lub celowego działania, wówczas faktura korygująca powinna zostać ujęta w rejestrze sprzedaży za okres, w którym wykazano podatek należny z faktury pierwotnej. Dochodzi bowiem w takiej sytuacji do zadeklarowania podatku należnego w wysokości niższej niż należna i rozliczenia faktury korygującej powinny zmierzać do skorygowania błędnego rozliczenia.


Inaczej jest natomiast w sytuacji, gdy przyczyna korekty powstała po wystawieniu faktury dokumentującej daną transakcję. Z taką sytuacją mamy do czynienia w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację. Jeśli na moment wystawienia faktury pierwotnej zdarzenie kreujące obowiązek podatkowy zostało prawidłowo ujęte i rozliczone, wówczas ewentualne późniejsze zdarzenie mające wpływ na zwiększenie wartości podstawy opodatkowania i podatku należnego nie powinno wywoływać obowiązku korygowania wcześniejszego prawidłowego rozliczenia.


Zdaniem Spółki, rozliczenie podwyższonej kwoty obrotu i podatku należnego powinno nastąpić z uwzględnieniem przyczyny powodującej konieczność dokonania korekty zwiększającej wartość podatku VAT należnego. Regulacje w zakresie powstania obowiązku podatkowego, prowadzą do wniosku, że moment rozliczenia faktury korygującej będzie uzależniony od przyczyny wystawienia faktury korygującej. W sytuacji gdy konieczność wystawienia faktury korygującej istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, wówczas faktura korygująca na plus powinna zostać rozliczona w okresie, w którym wystawiono fakturę pierwotną. Jednakże, w przypadku gdy przyczyna korekty powstała po wystawieniu faktury pierwotnej, tj. zaistniała w okresie późniejszym, fakturę korygującą na plus należy rozliczyć na bieżąco.


Stanowisko Spółki potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: „NSA”) w Warszawie z dnia 13 maja 2011 r., sygn. akt I FSK 774/10, zgodnie z którym: „w przypadku, gdy przyczyna korekty istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, korekta ma na celu wykazanie prawidłowej wielkości podatku należnego z tytułu danego zdarzenia, który w rozliczeniu za okres powstania zobowiązania podatkowego został podany w nieprawidłowej (zaniżonej) wysokości. W takiej sytuacji, z uwagi na błędne obliczenie podstawy opodatkowania, dokonana w okresie późniejszym korekta faktury powinna być uwzględniona w ramach korekty wielkości podatku należnego za ten okres obliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ma ona bowiem na celu określenie prawidłowej wielkości podatku należnego w okresie, za który składana jest deklaracja, gdyż w pierwotnej deklaracji podatek ten został wykazany w wadliwej (zaniżonej) wysokości. Natomiast, gdy podatek należny został obliczony w prawidłowej wysokości, a zdarzenie będące przyczyną korekty, które powoduje zwiększenie podstawy opodatkowania i działa na przyszłość, powstało w terminie późniejszym, po upływie danego okresu obliczeniowego, korekta powinna być uwzględniona w rozliczeniu za miesiąc, w którym zdarzenie to wystąpiło. Wówczas to bowiem dopiero na skutek tego zdarzenia, doszło do zwiększenia wielkości prawidłowo wcześniej wykazanego zobowiązania podatkowego z tytułu wykonanej dostawy (usługi)”.


Analogiczne stanowisko wyraził NSA w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r., sygn. akt I FSK 12/11, zgodnie z którym: „w sytuacji, gdy faktura korygująca podwyższająca podatek należny wystawiona jest z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży (np. na skutek późniejszej zmiany warunków umowy) wówczas rozliczenie powinno następować na bieżąco w okresie rozliczeniowym, w którym zostało dokonane podwyższenie ceny i być ujęte w rejestrze sprzedaży w miesiącu wystawienia faktury korygującej i deklaracji za ten miesiąc”.


Pomimo, że stanowisko sądu administracyjnego zostało przedstawione na podstawie obowiązującego przed dniem 1 stycznia 2014 r. stanu prawnego, jednakże tok rozumowania przedstawiony w stanowisku NSA jest uniwersalny i powinien być również wykorzystywany przy interpretowaniu zdarzenia przyszłego, w zakresie powstawania obowiązku podatkowego, na podstawie przepisów prawa obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r.


W opisanym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym podwyższenie wielkości sprzedaży nastąpi już po wystawieniu faktury pierwotnej, która w momencie wystawienia, wystawiona będzie prawidłowo. Nowa okoliczność w postaci otrzymanych od OSD nowych danych (zawierających skorygowane informacje na temat ilości dostarczonej energii elektrycznej na rzecz klienta), nie będzie Spółce znana i nie będzie możliwa do przewidzenia przez Spółkę w momencie wystawienia faktury pierwotnej, ponieważ Spółka zawsze wystawia fakturę pierwotną za dostawę energii elektrycznej na podstawie informacji, które otrzyma od OSD. Spółka, zakłada więc, że dane otrzymane od OSD, na podstawie których wystawi fakturę pierwotną, są danymi o prawidłowej ilości dostarczonej energii elektrycznej. Dane do wystawienia faktury korygującej Spółka otrzyma już po wystawieniu faktury pierwotnej, co potwierdza, że okoliczność powodująca zwiększenie podatku VAT należnego będzie uzyskiwana przez Spółkę już po wystawieniu faktury pierwotnej. W tym przypadku, korektę wywoła zdarzenie zaistniałe po powstaniu obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, tzn. już po powstaniu obowiązku podatkowego z faktury pierwotnej. W momencie wystawienia faktury pierwotnej, podatek należny z tytułu sprzedaży energii elektrycznej będzie wykazany w prawidłowej wysokości. W rezultacie dopiero podwyższenie ceny w oparciu o dane otrzymane od OSD, zwiększy wartość prawidłowo wcześniej wykazanego zobowiązania podatkowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.


Z uwagi na fakt, że od dnia 1 stycznia 2014 r. zostanie wprowadzony szczególny moment ustalania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy energii elektrycznej – w dacie wystawienia faktury - na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a) znowelizowanej Ustawy o VAT, sposób ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego należy brać pod uwagę zarówno w przypadku wystawiania faktur pierwotnych, jak również w przypadku wystawiania faktur korygujących.


W opinii Spółki, w przypadku określania momentu ujęcia faktur korygujących na plus w rejestrze VAT sprzedaży niezbędne jest rozpatrzenie łączne dwóch aspektów:


  1. przyczyny powodującej wystawienie faktury korygującej oraz
  2. szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy energii elektrycznej, będącego datą wystawienia faktury.


Należy zwrócić uwagę, że obowiązek podatkowy w zakresie zwiększonej ilości dostarczonej energii elektrycznej, na podstawie danych przekazanych przez OSD (będących podstawą wystawienia faktury korygującej), powstaje dopiero w momencie dokonania podwyższenia podstawy opodatkowania, tzn. w momencie wystawienia faktury korygującej na plus z tytułu dostawy zwiększonej ilości energii elektrycznej. Przed otrzymaniem tych danych, Spółka wystawi poprawnie fakturę pierwotną dokumentującą dostawę energii elektrycznej, gdyż ilość dostarczanej energii elektrycznej ma oparcie w otrzymanych przez Spółkę dokumentach od OSD. Zatem obowiązek podatkowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury pierwotnej dokumentującej dostawę towarów powstanie z chwilą wystawienia faktury. Kontynuując ten tok rozumowania, wystawienie faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania oraz zwiększającej wartość podatku VAT należnego, na podstawie nowych, nie znanych wcześniej Spółce danych, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego odnośnie zwiększonej ilości dostarczonej energii elektrycznej, w dacie wystawienia faktury korygującej.


Reasumując powyższe, jeżeli Spółka wystawi fakturę korygującą na plus, z powodów które powstaną po wystawieniu faktury pierwotnej, wówczas podatek VAT należny z tej faktury Spółka powinna zaewidencjonować w rejestrze VAT za miesiąc, w którym wystawi fakturę korygującą. Oznacza to, że jeżeli w miesiącu „x+2” 2014 r. Spółka otrzyma od OSD dane odczytowe, z których wynikać będzie konieczność wystawienia faktury korygującej (na plus), w związku z powyższym, Spółka wystawi w tym samym miesiącu „x+2” 2014 r. fakturę korygującą z terminem płatności, ustalonym zgodnie z postanowieniami umowy, wówczas Spółka powinna przedmiotową fakturę korygującą na plus ująć w rejestrze VAT sprzedaży za miesiąc „x+2”.


Spółka zwraca uwagę, że na gruncie obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. stanu prawnego w Ustawie o VAT, otrzymała interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP3/443-123/10-2/JK z dnia 11 marca 2010 r. potwierdzającą, że w przypadku wystawienia faktur korygujących podwyższających podstawę opodatkowania i zwiększających kwotę podatku należnego, podatek VAT należny z takiej faktury VAT powinien być wykazany w deklaracji za miesiąc, na który przypada termin płatności określony w fakturze korygującej, zwiększającej kwotę należną. Oznacza to, że organ podatkowy zaakceptował stanowisko Spółki, zgodnie z którym fakturę korygującą na plus w przedmiotowej sytuacji należy rozliczyć na bieżąco w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonania podwyższenia sprzedaży energii elektrycznej na podstawie danych przesłanych przez OSD.


Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 2


Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje przepis art. 29a znowelizowanej Ustawy o VAT, wprowadzony przez art. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35) w związku art. 5 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1027).


Na podstawie art. 29a ust. 1 znowelizowanej Ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.


Zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 1 znowelizowanej Ustawy o VAT, podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. Na podstawie art. 29a ust. 13 znowelizowanej Ustawy o VAT, w przypadkach określonych m.in. w ust. 10 pkt 1, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.


Na podstawie art. 29a ust. 15 pkt 3 znowelizowanej Ustawy o VAT warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku m.in. sprzedaży energii elektrycznej.


Od dnia 1 stycznia 2014 r., ogólny termin rozliczenia faktury korygującej, która zmniejsza wartość podstawy opodatkowania wraz z kwotą podatku należnego, wynika wprost z art. 29a ust. 10 znowelizowanej Ustawy o VAT, Jednakże, przepisu art. 29a ust. 10 znowelizowanej Ustawy o VAT nie stosuje się do faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania oraz zmniejszających wartość podatku VAT należnego (faktur korygujących na minus), wystawianych z tytułu sprzedaży energii elektrycznej. Oznacza to, że w celu ujęcia faktury korygującej na minus, z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, nie istnieje obowiązek ustawowy posiadania potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę energii elektrycznej.


W przypadku wystawienia faktury korygującej na minus z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, aby ująć fakturę korygującą w rejestrze VAT, a następnie w deklaracji VAT, wystarczy samo wystawienie faktury korygującej przez Spółkę – wystawcę faktury korygującej. Fakturę korygującą na minus z tytułu sprzedaży energii elektrycznej należy ująć w rejestrze VAT w miesiącu wystawienia faktury korygującej.


Zatem, w przypadku gdy Spółka w miesiącu „x+3” 2014 r. otrzyma od OSD kolejne dane odczytowe, z których wynikać będzie obowiązek dokonania korekty (na minus), w związku z powyższym Spółka wystawi w tym samym miesiącu „x+3” 2014 r. fakturę korygującą do wcześniejszej faktury korygującej zmniejszającą ilość energii i kwotę należną, Spółka powinna przedmiotową fakturę korygującą na minus ująć w rejestrze VAT sprzedaży w miesiącu „x+3”.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj