Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB1/415-1212/13-3/IF
z 4 lutego 2014 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25.11.2013 r. (data wpływu 25.11.2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu nieruchomości w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 25.11.2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu nieruchomości w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, rezydentem podatkowym Księstwa Monako (dalej: „Wnioskodawczyni”). Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki działającej pod firmą J. W. - E. W. spółka jawna powstałej z przekształcenia „GBI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka jawna”). Drugim wspólnikiem Spółki jawnej jest mąż Wnioskodawczyni (dalej: „Drugi Wspólnik”), z którym łączy Wnioskodawczynię ustrój małżeńskiej ustawowej wspólności majątkowej. Spółka jawna prowadzi obecnie działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu nieruchomości. W przyszłości może dojść do likwidacji Spółki jawnej. Na moment likwidacji Spółki jawnej, Wnioskodawczyni i Drugi Wspólnik Spółki jawnej otrzymaliby - w ramach majątku likwidacyjnego - środki pieniężne oraz składniki majątkowe, do których będą zaliczać się następujące nieruchomości (dalej: „Nieruchomości”): 1) lokal mieszkalny położony w Warszawie (dalej: „Lokal”), 2) nieruchomość położona przy ul. Poselskiej, w której znajduje się trzy lokale, z czego jeden lokal położony na parterze stanowi odrębną nieruchomość; w nieruchomości tej ustanowiona została także odrębna nieruchomość stanowiąca lokal garażowy (dalej: „Budynek”). W ramach majątku likwidacyjnego Spółki jawnej Wnioskodawczyni otrzyma Lokal, natomiast Drugi Wspólnik otrzyma Budynek. Wnioskodawczyni oraz Drugi Wspólnik planują wynajmować otrzymane w wyniku likwidacji Spółki jawnej Nieruchomości oraz wybrać opodatkowanie przychodów z ich najmu w ramach ryczałtu ewidencjonowanego, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1a Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wnioskodawczyni oraz Drugi Wspólnik pozostają w ustroju małżeńskiej ustawowej wspólności majątkowej, w związku z czym planują złożyć do urzędu skarbowego, poza oświadczeniem o wyborze opodatkowania na podstawie Ustawy o ryczałtowanym podatku dochodowym, również oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z wynajmu przez Drugiego Wspólnika– zgodnie z przepisem art. 12 ust. 6 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wnioskodawczyni oraz Drugi Wspólnik nie prowadzą w Polsce pozarolniczej działalności gospodarczej.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy po otrzymaniu Nieruchomości w ramach majątku likwidacyjnego Spółki jawnej, Wnioskodawczyni pozostająca w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej z Drugim Wspólnikiem, może wybrać opodatkowanie przychodów z tytułu najmu tych Nieruchomości na podstawie Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?
 2. Czy po otrzymaniu Nieruchomości w ramach majątku likwidacyjnego Spółki jawnej, z uwagi na pozostawanie w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej z Drugim Wspólnikiem, Wnioskodawczyni oraz Drugi Wspólnik mogą - po wyborze opodatkowania przychodów z tytułu najmu tych Nieruchomości na podstawie Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z wynajmu przez Drugiego Wspólnika?

Zdaniem Wnioskodawcy,


Ad. 1


Po otrzymaniu Nieruchomości w ramach majątku likwidacyjnego Spółki jawnej, z uwagi na pozostawanie w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej z Drugim Wspólnikiem, może wybrać opodatkowanie przychodów z tytułu najmu tych Nieruchomości na podstawie Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.


Ad. 2


Po otrzymaniu Nieruchomości w ramach majątku likwidacyjnego Spółki jawnej, z uwagi na pozostawanie w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej z Drugim Wspólnikiem, mogą oni - po wyborze opodatkowania przychodów z tytułu najmu tych Nieruchomości na podstawie Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z wynajmu przez Drugiego Wspólnika.


Uzasadnienie


Zgodnie z regulacjami Ustawy o PIT przychód uzyskiwany przez podatnika można zakwalifikować do jednego ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 Ustawy o PIT. Określenie do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód ma kluczowe znaczenie dla ustalenia sposobu opodatkowania tego przychodu oraz możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 Ustawy o PIT wyróżnia dwa odrębne źródła przychodów którymi są: 1) pozarolnicza działalność gospodarcza, 2) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w przepisie art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w Ustawie o PIT opiera się zatem na trzech głównych przesłankach: 1) zarobkowym celu działalności, 2) wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły, 3) prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek. W myśl przepisu art. 14 ust. 2 pkt 11 Ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Przepis ten znajduje odzwierciedlenie w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o PIT, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, który wyklucza z tego katalogu przychody uzyskiwane z najmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem składników majątkowych może stanowić przychód jako: 1) najem prowadzony w ramach działalności gospodarczej (najem będący głównym przedmiotem działalności gospodarczej lub najem składników majątkowych związanych z prowadzoną w innym zakresie działalnością gospodarczą) – na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT; 2) odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu – na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o PIT. W sytuacji, w której znajdzie się Wnioskodawczyni nie ma wątpliwości, iż dokonywany przez nią wraz z Drugim Wspólnikiem, najem Nieruchomości nie będzie stanowił przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej ani nie będzie związany z najmem składników majątkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Najem Nieruchomości nie będzie bowiem spełniał przesłanek do uznania, iż stanowi on przedmiot prowadzonej przez Wnioskodawczynię oraz Drugiego Wspólnika działalności gospodarczej. Z powyższego wynika zatem, że zawierane przez Wnioskodawczynię oraz Drugiego Wspólnika umowy najmu Nieruchomości będą generowały przychody, o których mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o PIT. Przychody uzyskiwane z tego źródła mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo zgodnie z wolą podatnika ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych określonym w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Stosownie do treści art. 9a ust. 6 Ustawy o PIT, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w Ustawie o PIT, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z przepisem art. 1 pkt 2 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Stosownie natomiast do brzmienia przepisu art. 2 ust. 1a Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jak zostało to opisane powyżej, Wnioskodawczyni oraz Drugi Wspólnik nie będą zawierać umów najmu Nieruchomości w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tego względu nie ma przeszkód aby wybrali oni opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1a Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym. Według art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o PIT, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 6 ust. 1a, wynosi 8,5% przychodów. Warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania, zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Stosownie do art. 9 ust. 4 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Zgodnie natomiast z przepisem art. 12 ust. 6 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągający przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, mogą złożyć pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. W związku z powyższym Wnioskodawczyni oraz Drugi Wspólnik mają prawo dokonać wyboru opodatkowania przychodów z najmu Nieruchomości otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki jawnej, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz mogą złożyć oświadczenie, iż Drugi Wspólnik będzie sam opodatkowywał całość przychodów z najmu Nieruchomości. Końcowo Wnioskodawczyni pragnie zauważyć, iż prezentowane przez nią stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów. Przykładowo można wskazać następujące interpretacje indywidualne:


 1. interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2013 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (znak IPTPB1/415-72/13-5/AG): „Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż w sytuacji kiedy działalność gospodarcza prowadzona przez Wnioskodawcę samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej zostanie zlikwidowana, to przychód, który uzyskany zostanie z tytułu wynajmu prywatnego nieruchomości, w tym lokalu handlowego, działek gruntu, lokali użytkowych, lokalu mieszkalnego, które będą współwłasnością Wnioskodawcy i Jego żony, a wykorzystywanych wcześniej w działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie przez Wnioskodawcę i w formie spółki cywilnej, stanowić będzie źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten opodatkowany może być zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%, pod warunkiem złożenia w terminie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.”
 2. interpretacja indywidualna z dnia 30 października 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (znak IPTPB1/415-492/12-2/MAP): „Reasumując, jeżeli Wnioskodawca dokona likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie najmu, a umowa najmu zostanie zawarta poza prowadzoną przez Wnioskodawcę pozarolniczą działalnością gospodarczą jako "najem prywatny", to Wnioskodawca może opodatkować przychody z tego najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%, jeżeli złoży naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie określonym w art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.”
 3. interpretacja indywidualna z dnia z dnia 28 września 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (znak ITPB1/415-765/12/AK): „Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w przypadku, gdy Wnioskodawca zrezygnuje z prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmie lokali, a tym samym przedmiotem najmu nie będą składniki majątku związane z działalnością gospodarczą a najem nie będzie wykonywany w sposób zorganizowany i ciągły, tj. w sposób właściwy dla działalności gospodarczej - najem nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego źródła mogą być opodatkowane - zgodnie z wolą podatnika - na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).


W myśl art. 3 ust. 2b tej samej ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:


 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym. Tak więc ustawodawca dopuszcza istnienie także innych dochodów, które należy uznać za osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie natomiast do art. 4a wyżej powołanej ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Jak wynika z art. 9 ust. 1 powołanej ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.


Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6:


 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).


Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:


 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.


Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przy czym, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, dotyczącym źródła przychodu, jakim jest m.in. najem, wykluczając z tego źródła przychodów składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Z powyższego wynika, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Co do zasady wybór kwalifikacji i sposobu rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią cytowanego art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z najmowanych nieruchomości zaliczane są do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 ww. ustawy, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl natomiast art. 9 ust. 4 ww. ustawy, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, wynosi 8,5%.

Z zasady wyrażonej w art. 12 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika natomiast, iż przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. Oświadczenie to, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 12 ust. 6 i 7 ww. ustawy).

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 12 ust. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

W myśl natomiast art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich.

Z powyższego wynika, że w przypadku gdy małżonkowie, pomiędzy którymi panuje ustrój wspólności majątkowej, uzyskują przychód z najmu, dla celów opodatkowania tych przychodów (dochodów) podatkiem dochodowym każdemu z małżonków przypisuje się odrębnie przypadającą na niego część uzyskanych przychodów, chyba, że złożą oświadczenie o opodatkowaniu dochodów (przychodów) z tego źródła przez jednego z nich.

Biorąc pod uwagę zaprezentowany we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przepisy prawne w tym zakresie należy stwierdzić, że po otrzymaniu Nieruchomości w ramach majątku likwidacyjnego Spółki jawnej, z uwagi na pozostawanie w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej z Drugim Wspólnikiem, Wnioskodawczyni może wybrać opodatkowanie przychodów z tytułu najmu tych Nieruchomości na podstawie Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, o ile złoży stosowne oświadczenie w przewidywanym przepisami terminie – o wyborze tej formy opodatkowania.

Ponadto po wyborze opodatkowania przychodów z tytułu najmu tych Nieruchomości na podstawie Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – mogą Oni (Wnioskodawczyni pozostająca w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej z Drugim Wspólnikiem) złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z wynajmu przez Drugiego Wspólnika.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.


Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę rozstrzygnięcia organów podatkowych dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Należy przy tym zastrzec, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na Podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego mającego miejsce w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj