Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPB2/415-409/12/IB
z 20 lipca 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ITPB2/415-409/12/IB
Data
2012.07.20Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Podstawa obliczenia i wysokość podatku --> Dochody opodatkowane ryczałtem


Słowa kluczowe
konkursy
nagrody
zryczałtowany podatek dochodowy


Istota interpretacji
Czy Spółka jako Organizator konkursów będzie zobowiązana pobrać od wartości przekazanych zwycięzcom nagród pieniężnych i rzeczowych 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej zwanej „Ustawą"?Wniosek ORD-IN 2 MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2012 r. (data wpływu 24 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego - jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 24 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. świadczenie usług reklamowych, zarządzanie i obsługa programów lojalnościowych.

W ramach prowadzonej działalności zamierza zawrzeć ze swoim Kontrahentem umowę na świadczenie usług związanych z organizacją różnorodnych konkursów, których celem będzie zwiększenie poziomu sprzedaży usług oferowanych przez Kontrahenta. Każdy konkurs będzie realizowany na podstawie odrębnego regulaminu, który określać będzie nazwę konkursu, czas trwania, organizatora, ilość nagród i miejsc w konkursie, krąg uczestników, zasady rywalizacji pomiędzy uczestnikami, sposób wyłonienia zwycięzców oraz nagrody dla zwycięzców. Nad prawidłowym przebiegiem każdego konkursu czuwać będzie komisja konkursowa.


Uczestnikami konkursów będą osoby, które prowadzą sprzedaż usług oferowanych przez Kontrahenta. Konkursy kierowane będą:


 • wyłącznie do Specjalistów ds. Sprzedaży będących pracownikami Kontrahenta zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę,
 • wyłącznie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą współpracujących z Kontrahentem,
 • zarówno do Specjalistów ds. Sprzedaży tj. pracowników Kontrahenta jak i osób prowadzących działalność gospodarczą współpracujących z Kontrahentem.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie będzie prawidłowe wypełnienie, podpisanie i odesłanie w wyznaczonym terminie otrzymanego od Spółki Formularza zgłoszeniowego.

Uczestnictwo w konkursie będzie polegać na pozyskiwaniu nowych klientów i sprzedaży usług oferowanych przez Kontrahenta. Uczestnicy w ramach danego konkursu będą bezpośrednio rywalizować o te same nagrody (regulamin wprowadzi jednolite warunki rywalizacji dla wszystkich osób uczestniczących w konkursie).

Laureatami konkursu zostaną Uczestnicy, którzy w ramach danego konkursu uzyskają najlepszy wynik sprzedażowy spośród wszystkich uczestników, tj. osoby, które doprowadzą do zawarcia przez Kontrahenta umów kredytu lub umów leasingu o jak największej łącznej wartości. Do wyłonienia Laureatów konkursu dodatkowo będzie brany pod uwagę wskaźnik efektywności zgłoszeń z infolinii liczony jako stosunek procentowy wniosków kredytowych zakończonych podpisaniem umowy kredytu z Kontrahentem do zaakceptowanych wniosków kredytowych z infolinii (tj. wniosków przekazanych danemu Uczestnikowi).

Nagrodami w konkursie będą zarówno nagrody rzeczowe o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, jak i dodatkowe nagrody pieniężne.

Nagrody rzeczowe będą nabywane przez Spółkę we własnym imieniu. Dodatkowe nagrody pieniężne będą przeznaczane natomiast na poczet zapłaty zobowiązań publiczno-prawnych z tytułu wygranych w konkursie.

Zgodnie z umową, Kontrahent będzie natomiast zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki wynagrodzenia należnego za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu, jak też do zwrotu poniesionych przez Spółkę kosztów nagród pieniężnych i rzeczowych.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy Spółka jako Organizator konkursów będzie zobowiązana pobrać od wartości przekazanych zwycięzcom nagród pieniężnych i rzeczowych 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej zwanej „Ustawą"...


Zdaniem Wnioskodawczyni jako Organizator konkursów będzie zobowiązana pobrać od wartości przekazanych zwycięzcom nagród pieniężnych i rzeczowych 10% zryczałtowany podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 Ustawy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Art. 10 Ustawy zawiera katalog źródeł przychodów, w ramach którego wymienia:


 • stosunek pracy,
 • działalność wykonywaną osobiście,
 • pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • najem, podnajem, dzierżawę oraz umowy o podobnym charakterze,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 • odpłatne zbycie nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub innych rzeczy,
 • inne źródła.


W myśl art. 12 ust. 1 Ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Przychodami ze stosunku pracy są zatem otrzymane lub postawione do dyspozycji pracownika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze (bądź ich ekwiwalenty) oraz innych nieodpłatnych świadczeń bez względu na źródło ich finansowania.

Artykuł 14 ust. 1 Ustawy stanowi, iż za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej — uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Zdaniem Wnioskodawcy wartości nagród uzyskanych przez laureatów konkursów nie będzie można zakwalifikować do przychodów (odpowiednio) ze stosunku pracy lub pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem możliwość wzięcia udziału w konkursie nie będzie w żaden sposób wynikała z łączącego Spółkę z laureatami konkursu (osobami fizycznymi) stosunku pracy lub innej umowy o świadczenie usług. W konsekwencji, Spółka będzie zobowiązana dokonując kwalifikacji podatkowej przekazywanych nagród odwołać się do zasad opodatkowania przychodów z innych źródeł, określonych w art. 10 ust.1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy za przychody z innych źródeł uważa się, między innymi nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 Ustawy.

Wśród przychodów z innych źródeł ustawodawca wymienił - między innymi - nagrody, w tym nagrody z tytułu wygranych w konkursach (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „konkurs". Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.), konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami". Natomiast definicja zawarta w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego (pod red. S. Dubisza, PWN Warszawa 2003 r.), określa konkurs jako „przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami".

Według Słownika Wyrazów Obcych (wyd. Europa), konkurs to „impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegającą często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś". Natomiast z Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego (pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada) wynika, iż konkurs to „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród".


Uwzględniając powyższe definicje, warunkiem niezbędnym do uznanie danej akcji za konkurs jest:


 • istnienie regulaminu określającego zasady wyboru Zwycięzców,
 • ograniczenie liczby zwycięzców (nagrody nie mogą otrzymać wszyscy uczestnicy),
 • wyłonienie zwycięzców na drodze wzajemnej rywalizacji,
 • wskazanie osób odpowiedzialnych za prawidłowy, zgodny z regulaminem przebieg konkursu (komisja konkursowa),
 • wydanie zwycięzcom nagród.


W opinii Spółki organizowany konkurs spełnia wszystkie określone wyżej przesłanki, zatem przekazane zwycięzcom nagrody powinny być opodatkowane na zasadach określonych we wspomnianym wyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy. Stosownie do brzmienia tego przepisu, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody. Jak stanowi art. 30 ust. 3 Ustawy, podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 4 Ustawy, płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych od nagród uzyskanych w konkursie, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem wygranej (nagrody) nie są pieniądze — zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 1 Ustawy podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Analiza przepisów art. 41 ust. 4 Ustawy prowadzi do wniosku, że podmiotem będącym płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród jest podmiot dokonujący ich wydania, będący jednocześnie ich właścicielem. W omawianym przypadku Agencja jest właścicielem nagród i jednocześnie dokonuje ich przekazania, należy uznać, że to właśnie Agencja będzie uważana za płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jako Organizator konkursów będzie zobowiązana pobrać od wartości przekazanych zwycięzcom nagród pieniężnych i rzeczowych 10% zryczałtowany podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2.


Bez znaczenia pozostaje fakt, że Spółka zorganizuje konkurs na zlecenie Kontrahenta, a uczestnikami konkursu będą:


 • wyłącznie pracownicy Kontrahenta zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub
 • wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą współpracujące z Kontrahentem,
 • zarówno pracownicy Kontrahenta jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą współpracujące z Kontrahentem.


Kwotę zryczałtowanego podatku Spółka jako płatnik będzie zobowiązana zgodnie z art. 42 ust. 1 przekazać w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby płatnika.

Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy Spółka będzie zobowiązana w terminie do końca stycznia roku następnego po roku podatkowym przesłać do właściwego dla niej ze względu na miejsce siedziby urzędu skarbowego roczną deklarację PIT-8AR.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

W zależności od tego, czy uczestnikami konkursu otrzymującymi nagrody będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej czy też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w zależności od tego, czy nagrody te uzyskiwać będą w związku z tą działalnością czy też nie, powstanie po ich stronie przychód z innych źródeł bądź przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 (art. 41 ust. 4 ww. ustawy).

Dodatkowo, zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stosownie do treści art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia „konkurs”, również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.), konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”. Natomiast definicja zawarta w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego (pod red. S. Dubisza, PWN Warszawa 2003 r.), określa konkurs jako „przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Według Słownika Wyrazów Obcych (wyd. Europa), konkurs to „impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegająca często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś”. Natomiast z Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego (pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada) wynika, iż konkurs to „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród”.

Również ważny jest element współzawodnictwa jako strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu, w którym zostanie określona nazwa konkursu, organizator, uczestnicy, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Wobec okoliczności faktycznych przedstawionych we wniosku uznać zatem należy, iż w przedsięwzięciu, które planuje zorganizować Wnioskodawczyni wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs. Nagrody uzyskane przez uczestników konkursów organizowanych przez Spółkę, jeżeli nie mają związku z ich działalnością gospodarczą, będą zatem podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z przytoczonym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Natomiast w sytuacji wydawania nagród osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą pozostających w związku z tą działalnością, uznać należy, iż ww. osoby uzyskają przychód ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, a nie z innych źródeł. Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązana doliczyć wartość takiej nagrody do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jako otrzymane nieodpłatnie świadczenie i opodatkować go wraz z innymi uzyskanymi z tego źródła przychodami stosownie do wybranej formy opodatkowania.

Przy tym, nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, iż okolicznością wyłączającą tego rodzaju świadczenia z przychodów zaliczanych do pozarolniczej działalności gospodarczej jest to, iż możliwość wzięcia udziału w konkursie nie będzie wynikała z umowy o świadczenie usług łączącej Ją z laureatami konkursu. Powyższe nie jest bowiem równoznaczne z tym, iż uczestnictwo w konkursie pozostanie bez wpływu na zdarzenia gospodarcze zachodzące w ramach tej działalności, np. zwiększenie wyników sprzedaży w niej osiąganych.

W konsekwencji, w przypadku nagród wydawanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na Spółce będzie ciążył obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% na rachunek właściwego urzędu skarbowego oraz złożenia odpowiedniej deklaracji rocznej na formularzu PIT-8AR.

Spółka natomiast nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego ani do składania informacji lub deklaracji podatkowych, w związku z wydawaniem nagród osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą jeżeli ww. nagrody będą miały związek z ich działalnością.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj