Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPP3/443-607a/14/MD
z 9 stycznia 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia od kontrahentów zagranicznych energii elektrycznej i gazu ziemnego – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 21 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia od kontrahentów zagranicznych energii elektrycznej i gazu ziemnego.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


D. (dalej jako „Spółka”) będący czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym na potrzeby transakcji wspólnotowych, prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą m.in. obrotu energią elektryczną oraz obrotu gazem ziemnym. W związku z dynamicznym rozwojem gałęzi handlowej, jak również potrzebą dywersyfikacji dostaw w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka zawiera transakcje dotyczące zarówno kupna jak i sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami obrotu działającymi na rynku hurtowym wskazanych towarów. Kontrahenci Spółki, jak również sama Spółka, nabywają przedmiotowe towary w celu dalszej odsprzedaży na podstawie dwustronnych umów, kontraktów terminowych lub w ramach obrotu na krajowej albo zagranicznych giełdach towarowych. Z uwagi na fakt, że znaczącą część transakcji Spółka dokonuje z podmiotami, które posiadają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium państw członkowskich UE innych niż Polska, otrzymuje faktury potwierdzające dokonanie takich transakcji w oparciu o przepisy art. 38 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.). W oparciu o przedmiotowe dokumenty, Spółka dokonuje rozliczenia VAT zgodnie z zasadą „odwrotnego obciążenia”. Dostawy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dokonywane są za pomocą systemu elektroenergetycznego lub systemu gazowego w rozumieniu art. 2 pkt 26a i 27a ustawy o VAT.


W związku z powyższym opisem we wniosku zadano m.in. następujące pytanie.


W jakim okresie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku nabycia energii elektrycznej lub gazu przewodowego od kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego, do którego zastosowanie znajduje przepis art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT?


Zdaniem Spółki, obowiązek podatkowy dla zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego (przewodowego) od zagranicznego kontrahenta, dokonywanego w ramach „odwrotnego obciążenia”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT powstanie w okresie:


  1. wystawienia przez kontrahenta zagranicznego dokumentu potwierdzającego sprzedaż wskazanych powyżej towarów, tj. faktury wystawionej zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie wystawcy faktury;
  2. upływu terminu płatności z tytułu przedmiotowej dostawy, jeżeli kontrahent zagraniczny nie udokumentował transakcji lub dokument potwierdzający taką transakcję został wystawiony po terminie płatności.


Stosownie bowiem do przepisów art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Zgodnie natomiast z art. 19a ust. 7 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.

W przypadku czynności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, ustawodawca nie przewidział szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. Powoduje to, że w tym przypadku zastosowanie znajdą przepisy odnoszące się do dostaw energii elektrycznej lub gazu przewodowego. Oznacza to, że w przypadku gdy podatnik od wartości dodanej, niezwiązany brzmieniem art. 106i ustawy o VAT, wystawi dokument potwierdzający przedmiotową transakcję, to spowoduje to powstanie obowiązku podatkowego u nabywcy (w omawianym przypadku – Spółki).

Dodatkowo, z uwagi na brak możliwości zastosowania wobec kontrahenta, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, przepisu art. 106i ustawy o VAT, nie ma możliwości ustalenia jakim momencie podatnik ten powinien wystawić dokument potwierdzający sprzedaż energii lub gazu na rzecz Spółki. W polskich przepisach brak jest bowiem terminu określającego moment wystawienia faktury przez podatnika od wartości dodanej, termin taki regulowany jest bowiem przez przepisy prawa właściwe dla miejsca wystawienia takiego dokumentu.

W omawianej sytuacji, nie będzie mieć zatem zastosowania termin wskazany art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT. Zastosowanie znajdzie natomiast przepis art. 19a ust. 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.


Wobec powyższego, w ocenie Spółki obowiązek podatkowy z tytułu dostawy energii elektrycznej lub gazu przewodowego, dla której podatnikiem jest nabywca, powstanie w okresie:


  1. wystawienia przez kontrahenta zagranicznego dokumentu potwierdzającego sprzedaż wskazanych powyżej towarów, tj. m.in. faktury wystawionej zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie wystawcy faktury;
  2. upływu terminu płatności z tytułu przedmiotowej dostawy, jeżeli kontrahent zagraniczny nie udokumentował transakcji lub dokument potwierdzający taką transakcję został wystawiony po terminie płatności.


Przykładowo:

Jeżeli zagraniczny kontrahent dokonujący sprzedaży energii elektrycznej lub gazu ziemnego na rzecz Spółki za okres od 1 do 31 stycznia 2014 r., wystawi zgodnie z przepisami właściwego państwa członkowskiego fakturę dokumentującą sprzedaż za ten okres w miesiącu lutym 2014 r., z terminem płatności na miesiąc kwiecień 2014 r., podczas gdy ta faktura wpłynie do Spółki w marcu 2014 r., to obowiązek podatkowy, w ocenie Spółki, powstanie w lutym 2014 r. Jeżeli jednak kontrahent nie wystawi faktury, o której mowa powyżej, lub wystawi ją w maju 2014 r., obowiązek podatkowy, z tytułu dostawy dla której podatnikiem jest nabywca, powstanie w kwietniu 2014 r.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawa Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj