Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPBI/1/415-1408/14/AP
z 25 lutego 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 listopada 2014 r. (data wpływu do Organu 18 listopada 2014 r.), uzupełnionym 2 lutego 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem w drodze darowizny produktu leczniczego, o którym mowa we wniosku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2014 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem w drodze darowizny produktu leczniczego, o którym mowa we wniosku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 23 stycznia 2015 r. Znak: IBPBI/1/415-1408/14/AP, IBPB II/1/436-359/14/MCZ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 2 lutego 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest opieka zdrowotna (praktyka lekarska specjalistyczna - symbol PKD 86.22.Z.). Od 31 stycznia 2014 r. poszerzył zakres prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. o działalność szpitalną - symbol PKD 86.10.Z. Przedsiębiorstwa, w których wykonuje działalność leczniczą wpisane są do Centralnego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. W ramach działalności statutowej firma oferuje usługi medyczne zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ. W ramach działalności szpitala Wnioskodawca zamierza podpisać ze Spółką X umowę darowizny, której przedmiotem ma być innowacyjny produkt leczniczy do zastosowania u chorych z marskością wątroby na tle zakażenia HCV, u których wszelkie dostępne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego formy lecznicze zostały wyczerpane. Planowaną terapię produktem leczniczym pochodzącym z darowizny należy uznać za ratującą zdrowie, a nawet życie tych chorych zagrożonych poważnymi konsekwencjami marskości. Zgodnie z zapisami umowy darowizny produkt leczniczy, który ma otrzymać Wnioskodawca, o łącznej wartości około 2.500.000,00 zł, będzie stosowany u ww. pacjentów nieodpłatnie. Zastosowanie produktu leczniczego nie jest finansowane ze środków publicznych (NFZ), chory nie ma zatem innej możliwości otrzymania tego rodzaju terapii. Jako przedsiębiorca otrzymujący produkt leczniczy, aby następnie przekazać go pacjentowi jako element usługi medycznej, Wnioskodawca nie osiągnie żadnej korzyści materialnej z tytułu darowizny lekowej.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 29 stycznia 2015 r., wskazano m.in., że w związku z otrzymaniem produktu leczniczego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do żadnych świadczeń wzajemnych wobec darczyńcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy otrzymanie w darowiźnie przez Wnioskodawcę (jako osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - uprawnioną do otrzymania darowizny produktu leczniczego w ramach usług szpitalnych), leku o określonej wartości, spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana darowizna może być potraktowana jako przychód u obdarowanego i podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (chociaż faktycznie przedsiębiorca nie osiągnie żadnej korzyści materialnej).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Stosownie do art. 3 pkt 2 ww. ustawy, podatkowi nie podlega nabycie w drodze (…) darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że co do zasady, darowizna dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć jednakże należy, że na mocy wskazanego powyżej art. 3 pkt 2 ustawy o spadków i darowizn przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do darowizn składników majątku w nim wymienionych, tj. praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Powyższe oznacza, że jeśli przedmiotem darowizny są składniki majątku wskazane w powyższym przepisie, które na mocy ustawy nie podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, to nie stosuje się do nich wyłączenia, określnego w art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tej też przyczyny darowizna ww. składników majątku podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże z treści złożonego wniosku wynika jednoznacznie, że przedmiotem darowizny będzie produkt leczniczy (lek), a więc składnik majątku nie wymieniony w art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jako nie podlegający przepisom tej ustawy, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie wyłączenia określnego w art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Zatem daną czynność można uznać za darowiznę, gdy zostanie złożone oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu - czynność ta musi polegać na nieodpłatnym świadczeniu darczyńcy (kosztem jego majątku) na rzecz obdarowanego.

Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów. Świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Zatem podstawowym elementem darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w przyszłości. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem od spadków i darowizn lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma kwalifikacja formy prawnej świadczonej pomocy, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest opieka zdrowotna (specjalistyczna praktyka lekarska). Od 31 stycznia 2014 r. poszerzył zakres prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. o działalność szpitalną. Przedsiębiorstwa, w których wykonuje działalność leczniczą wpisane są do Centralnego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. W ramach działalności statutowej firma oferuje usługi medyczne zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie (w ramach kontraktu z NFZ). W ramach działalności szpitala Wnioskodawca zamierza podpisać ze Spółką X umowę darowizny, której przedmiotem ma być innowacyjny produkt leczniczy do zastosowania u chorych z marskością wątroby na tle zakażenia HCV, u których wszelkie dostępne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego formy lecznicze zostały wyczerpane. Zgodnie z zapisami umowy darowizny, produkt leczniczy, który ma otrzymać Wnioskodawca, o łącznej wartości około 2.500.000,00 zł, będzie stosowany u ww. pacjentów nieodpłatnie. Zastosowanie produktu leczniczego nie jest finansowane ze środków publicznych (NFZ); chory nie ma zatem innej możliwości otrzymania tego rodzaju terapii. Jako przedsiębiorca otrzymujący produkt leczniczy, Wnioskodawca nie osiągnie żadnej korzyści materialnej z tytułu ww. darowizny. W związku z otrzymaniem ww. produktu leczniczego Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do żadnych świadczeń wzajemnych wobec darczyńcy.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w związku z otrzymaniem w drodze darowizny produktu leczniczego nie będącego składnikiem majątkowym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy, że opisana darowizna może być potraktowana jako przychód u obdarowanego i podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wskazać również należy, że w zakresie podatku od spadków i darowizn, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj