Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPP1/443-650/14-6/MK
z 28 października 2014 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 6 i 24 października 2014 r. (data wpływu 13 i 24 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla "usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy " – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla "usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy ". Dnia 13 października 2014 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu stanu sprawy, a w dniu 24 października 2014 r. o brakujące pełnomocnictwo.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ma zamiar ogłosić przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy " według opisu jak niżej:

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na:

 1. bieżącym utrzymaniu urządzeń kanalizacji deszczowej, zapewniającym niezawodny odbiór odprowadzanych ścieków opadowych i roztopowych z terenów nawierzchni jak wyżej, a w szczególności:
  • prowadzenie przeglądów w zakresie drożności kanalizacji deszczowej oraz stanu technicznego wpustów i studni rewizyjnych,
  • wymiana uszkodzonych włazów i kratek ściekowych wraz z ich regulacją w razie potrzeby,
  • wykonanie niezbędnych czynności mających na celu prawidłowe funkcjonowanie urządzeń podczyszczających w zakresie zgodnym z opisem zlewni, poprzez oczyszczanie oraz wykonywanie przeglądów budowlanych i eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających wraz z odnotowywaniem tych czynności w zeszycie eksploatacji, a także przeprowadzanie i przedkładanie wyników badań ścieków, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze,
  • wykonywanie niezbędnych czynności mających na celu udrożnienie sieci deszczowej i ulicznych wpustów ściekowych oraz wywóz i utylizacja odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,
  • bieżąca konserwacja sieci i wpustów ulicznych, niebędąca robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
  • skuteczna i niezwłoczna likwidacja awarii, z wyłączeniem robót będących robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
  • niezwłoczne oznakowanie wpustu lub studni w przypadku kradzieży rusztów bądź włazów oraz ich uzupełnienie z materiałów własnych Wykonawcy,
  • uruchomienie możliwości całodobowego zgłaszania awarii i podanie do publicznej wiadomości sposobu zgłaszania awarii,
  • w razie stwierdzenia nieścisłości z istniejącą inwentaryzacją sieci, Wykonawca dokona naniesienia rzeczywistego umiejscowienia urządzeń kanalizacji deszczowej na mapach istniejących inwentaryzacji w oparciu o wykonane w terenie przeglądy i pomiary,
  • przedkładanie informacji na temat stanu technicznego sieci w sytuacji stwierdzenia awarii, do których usunięcia konieczne jest wykonanie robót będących robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
 2. przedkładaniu Zamawiającemu projektów warunków technicznych na wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej w terminie 10 dni od daty otrzymania wniosku o wydanie warunków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy oraz przesyłanie kserokopii wydanych warunków Zamawiającemu i dokonywanie odbiorów,
 3. jednorazowym (raz w roku) wykonaniu prac związanych z utrzymaniem i konserwacją rzeki P. na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej w km 0+390 do ujścia, do rzeki O., polegających na usuwaniu namułów z dna oraz wykaszaniu porostów ze skarp i dna, z wyjątkiem prac w zakresie usuwania wiatrołomów, które będą realizowane odrębnie i niezależnie od przedmiotowej umowy przez Gminę. Usunięty namuł odłożyć na skarpę i rozplantować, a porosty i inne materiały roślinne pochodzące z koszenia, należy wywieźć do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych lub w inne miejsce za potwierdzeniem przyjęcia, zgodnie z ustawą o odpadach,
 4. jednorazowym (raz w roku), wykonaniu prac związanych z utrzymaniem i konserwacją rowu zlokalizowanego na terenie działki nr 150/25 (obręb G.), na długości 50 mb, od wylotu, polegających na odmulaniu dna i wykaszaniu roślinności. Zasady postępowania z usuniętym namułem i materiałem roślinnym, jak wyżej,
 5. składaniu Zamawiającemu kwartalnych informacji w formie pisemnego sprawozdania z wykonanych zadań.

W opinii Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatury Urzędu Statystycznego usługi polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń (pkt 1 oraz pkt 2 opisu zamówienia), mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Z kolei prace związane z odmulaniem dna rzeki mieszczą się w grupowaniu PKWiU:

 • 42.91.20.0 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych,
 • 42.21.23.0 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp.

Natomiast "wykaszanie roślinności ze skarp i dna rzeki, rowu" mieści się w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 - Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Dnia 13 października 2014 r. Zainteresowany powielił opis sprawy oraz sformułował w tymże piśmie pytanie a także stanowisko w sprawie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 6 października 2014 r.).

Jakie należy wskazać stawki podatku VAT na usługę "utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe", w rozbiciu na zadania wyszczególnione w pkt 68 niniejszego wniosku, tj.:

 1. usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków o PKWiU 37.00.11.0;
 2. roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych (prace związane z odmulaniem dna rzeki) o PKWiU 42.91.20.0;
 3. roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody o oczyszczanie ścieków oraz stacji pomp o PKWiU 42.21.23.0 - prace związane z odmulaniem dna rowu;
 4. usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni o PKWiU 81.30.10.0 - wykaszanie roślinności ze skarp i dna rzeki, rowu?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 6 października 2014 r.), w oparciu o pismo Głównego Urzędu Statystycznego Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, do usług należy stosować stawki podatku VAT jak poniżej:

 1. bieżące utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej w zakresie drożności kanalizacji deszczowej, zapewniające niezawodny odbiór odprowadzanych ścieków opadowych i roztopowych z terenów nawierzchni mieszczące się w grupowaniu: PKWiU 37.00.11.00 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczania ścieków - podatek VAT winien być liczony w stawce 8%,
 2. jednorazowe (raz w roku), wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją rzeki P. na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej do ujścia, do rzeki O., polegających na usuwaniu namułów z dna oraz wykaszaniu porostów ze skarp i dna, z wyjątkiem prac w zakresie usuwania wiatrołomów,
  • jednorazowe (raz w roku), wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją rowu zlokalizowanego na terenie dz. nr 150/25 (obręb G.), na długości 50 mb od wylotu polegających na odmulaniu i wykaszaniu roślinności zostało sklasyfikowane w następujący sposób: prace związane z odmulaniem dna rzeki mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 42.91.20.0 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych. Wobec powyższego, zdaniem Gminy, podatek VAT winien być liczony w stawce 23%,
  • prace związane z odmulaniem dna rowu, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 42.21.23.0. Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp. Zdaniem Gminy podatek VAT winien być liczony w stawce 23%,
  • wykaszanie roślinności ze skarp i dna rzeki, rowu, mieści się w grupowaniu: PKWiU 81.30.10.0 Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni. Zdaniem Wnioskodawcy podatek VAT winien być liczony w stawce 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr l, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%" (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. - 8%), pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków".

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi". Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z roku 2008 grupowanie PKWiU 37 ma tytuł „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych". W tym grupowaniu mieszczą się:

 1. 37.00 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych",
 2. 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami",
 3. 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków",
 4. 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków",
 5. 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych",
 6. 37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych",
 7. 37.00.2 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych",
 8. 37.00.20 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych",
 9. 37.00.20.0 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych".

Zatem zapis „ex 37" oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych" opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Natomiast w wskazanym wyżej załączniku nr 3 do ustawy, pod pozycją 176 zostały wymienione, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 81.30.10.0 - „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni".

W tym miejscu wskazać należy, że z wyjaśnień do PKWiU wynika, że grupowanie 81.30.10.0 obejmuje:

 • usługi dokonywania zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie:
 • parków i ogrodów:
 • przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych,
 • przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.),- na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),
 • przy budynkach przemysłowych i handlowych,
 • zieleni:
 • budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),
 • autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.,
 • terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),
 • wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków),
 • zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności,
 • sadzenie i pielęgnację drzew i innych roślin, włączając przycinanie gałęzi i żywopłotów, przesadzanie wieloletnich drzew,
 • pozostałe usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni innych niż rolnicze i leśne: renaturalizacja, rekultywacja, melioracja gruntów, tworzenie obszarów retencyjnych, zbiorników burzowych itp.,
 • usługi projektowe i budowlane w zakresie drobnych prac związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni (kształtowania terenu, budowy ścian oporowych, ścieżek spacerowych itp.).

Pod symbolem PKWiU 42.91.20 mieszczą się z kolei „Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych".

Z treści wniosku wynika, że Gmina ma zamiar ogłosić przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy ", które obejmuje szereg czynności (usług).

Świadczone usługi - stosownie do zapisów opinii Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatury Urzędu Statystycznego - polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Z kolei prace związane z odmulaniem dna rzeki mieszczą się w grupowaniu PKWiU:

 • 42.91.20.0 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych,
 • 42.21.23.0 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp.

Natomiast "wykaszanie roślinności ze skarp i dna rzeki, rowu" mieści się w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 - Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stosowania właściwej stawki podatku VAT do świadczonych usług, które jak wskazał należą do grupowania PKWiU:

 • 37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków;
 • 42.91.20.0 - roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych (prace związane z odmulaniem dna rzeki);
 • 42.21.23.0 - roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody o oczyszczanie ścieków oraz stacji pomp - prace związane z odmulaniem dna rowu;
 • 81.30.10.0 - usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni PKWiU - wykaszanie roślinności ze skarp i dna rzeki, rowu.

Należy jeszcze raz zwrócić uwagę, że w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy poprzez przedrostek „ex" zostały wskazane konkretne usługi z grupowania PKWiU 37, których dotyczy obniżona stawka w wysokości 8%, czyli „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków".

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz opis przedstawiony zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że świadczenie opisanych we wniosku usług, sklasyfikowanych według PKWiU z roku 2008 jako 37.00.11.0 - "usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków" podlega opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku VAT. Powyższe uprawnienie wynika z faktu, że wskazana usługa została zawarta w załączniku nr 3 do ustawy pod poz. 142, skutkiem czego - na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy - zastosowanie obniżonej, tj. 8% stawki VAT jest prawnie możliwe.

Preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług, tj. 8% Wnioskodawca nie może jednak zastosować względem usług mających postać "robót ogólnobudowlanych związanych z budową nabrzeży, portów, tam i śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych" sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 42.91.20.0 (prace związane z odmulaniem rzeki) oraz względem usług będących "robotami ogólnobudowlanymi związanymi z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody, oczyszczanie ścieków oraz stacji pomp (prace związane z odmulaniem dna rowu) o symbolu PKWiU 42.21.23.0 - gdyż symbole tych prac nie zostały przez ustawodawcę zawarte w załączniku nr 3 do ustawy, natomiast w treści ustawy nie zostało również wymienione zwolnienie od podatku, skutkiem czego względem tychże czynności powinna zostać zastosowana podstawowa stawka podatku VAT, tj. 23%.

Z kolei Wnioskodawca uprawniony będzie do zastosowania preferencyjnej, tj. 8% stawki podatku od towarów i usług względem "usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych - wykaszanie roślinności ze skarp i dna rzeki, rowu" o symbolu PKWiU 81.30.10.0, ponieważ usługi takie zamieszczone zostały w załączniku nr 3 do ustawy pod poz. 176, konsekwencją czego zastosowanie obniżonej stawki jest prawnie dopuszczalne na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146 pkt 2 ustawy.


Podsumowując, Wnioskodawca zobowiązany jest stosować następujące stawki podatku od towarów i usług, do:

 1. usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - PKWiU 37.00.11.0 - obniżoną tj. 8% stawkę podatku VAT;
 2. robót ogólnobudowlanych związanych z budową nabrzeży, portów, tam oraz śluz i związanych z nimi obiektów hrydrotechnicznych, stanowiących w niniejszej sprawie prace związane z odmulaniem dna rzeki - PKWiU 42.91.20.0 - stawkę podstawową, tj. 23%;
 3. robót ogólnobudowlanych związanych z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody o oczyszczanie ścieków oraz stacji pomp - prace związane z odmulaniem dna rowu - PKWiU 42.21.23.0 - podstawową stawkę podatku od towarów i usług, tj. aktualnie do 31 grudnia 2016 r. - 23%;
 4. usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni mających postać wykaszania roślinności ze skarp i dna rzeki, rowu - PKWiU 81.30.10.0 - obniżoną tj. 8% stawkę podatku VAT.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji opisanych usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego.

Zaznaczyć też należy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj