Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB2/415-914/14-4/MG
z 12 lutego 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 stycznia 2015 r. (data nadania 16 stycznia 2015 r., data wpływu 19 stycznia 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 9 stycznia 2015 r. Nr IPPB2/415-914/14-2/MG (data nadania 9 stycznia 2015 r., data doręczenia 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z wydawaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnych organizowanych przez Spółkę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z wydawaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnych organizowanych przez Spółkę.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.


Spółka (dalej zwana „Wnioskodawca”) jest podmiotem należącym do światowego koncernu X. będącego liderem nowoczesnych technologii w tym w branży technologii cyfrowych oraz wiodącą firmą w branży elektronicznej, specjalizującą się w produkcji urządzeń elektronicznych i medialnych, półprzewodników, pamięci i integracji systemów. W Polsce Spółka prowadzi w szczególności sprzedaż urządzeń koncernu X..


Spółka organizuje szereg akcji promocyjnych skierowanych do konsumentów w rozumieniu art. 22 (1) KC. Celem tych akcji jest motywowanie, zachęcanie konsumentów do dokonywania zwiększonych zakupów określonych produktów X., zwiększenie lojalności i zainteresowania konsumentów określonymi produktami X. oraz osiągnięcie wzrostu satysfakcji konsumentów z zakupu produktów. Uatrakcyjnienie zakupów danego towaru X. prowadzić ma do wzrostu sprzedaży promowanych produktów zarówno u Spółki, jako pomiotu wprowadzającego produkty X. na polski rynek, jak i sprzedawców sprzedających do klienta detalicznego (konsumenta). Przedmiotowe akcje promocyjne (dalej „Akcje Promocyjne”) mogą być oparte są na następującym modelu:


  • Konsument dokonuje w placówce detalicznej kontrahenta Spółki zakupu określonego produktu/produktów (towarów) X.. Zakup produktu X. nie następuje więc bezpośrednio od Spółki.
  • Każdy konsument, który dokona zakupu ściśle określonego produktu X. jest premiowany (nagradzany) nagrodą. Nagroda jest przyznawana przez X. oraz wydawana przez zewnętrzny podmiot (np. agencję marketingową wynajętą do tego celu przez Spółkę albo bezpośrednio przez detalicznego dystrybutora, u którego konsument zakupił produkt X.) uczestnikom Akcji Promocyjnej.
  • Nagroda ma postać towaru lub usługi (np. usługi w postaci dostępu do czasopism on-line lub usługi wydłużonej lub rozszerzonej gwarancji dla zakupionego produktu); w przypadku nagród - usług są one świadczone przez Spółkę lub jej podwykonawców lub kupowane przez Spółkę od podmiotów zewnętrznych.
  • Nagroda nie jest przyznawana w pieniądzach.
  • Konsumenci nagradzani są w trakcie trwania akcji marketingowej i/lub do wyczerpania puli nagród.

Nagroda może być wydawana od razu przy zakupie premiowanego produktu X. (wydanie nagrody przez dystrybutora detalicznego konsumentowi), albo warunkiem otrzymania nagrody za zakup produktu X. jest zgłoszenie się konsumenta do punktu wydawania nagród prowadzonego przez podmiot wskazany przez Spółkę i przedłożenie dowodu zakupu bądź przesłanie zgłoszenia do udziału w Akcji Promocyjnej z dowodem zakupu produktów do tego podmiotu (w takich przypadkach nagroda jest od razu wydawana konsumentom lub też wysyłana do nich pocztą). Przy czym szczegółowe zasady Akcji Promocyjnej określa każdorazowo regulamin. Regulamin ten stanowi w każdym wypadku, że nagroda jest fundowana i świadczona przez Spółkę (choć jej wydaniem zajmuje się podmiot trzeci) i należy się każdemu uczestnikowi akcji promocyjnej (konsumentowi), który dokona zakupu produktów X. w określonych placówkach detalicznych kontrahenta Spółki. Innymi słowy, istnieje gwarancja otrzymania nagrody („premii”) za zakup produktu X.. Akcje Promocyjne stanowią więc narzędzie „premiowania” zakupu danego towaru X. przez konsumenta w placówce detalicznej.


W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć ani uzyskać nagrody pracownicy oraz współpracownicy Spółki.

Akcje Promocyjne obejmują swoim zasięgiem terytorium Polski lub wybrane placówki handlowe na terytorium Polski należące do kontrahentów X..

Ciężar ekonomiczny Akcji Promocyjnych ponosi Wnioskodawca, Wnioskodawca ponosi bowiem koszty organizacji Akcji Promocyjnych.


Wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym organ podatkowy pismem z dnia 9 stycznia 2015 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, poprzez doprecyzowanie stanowiska Spółki odnośnie pytania Nr 2 w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania wartości nagrody, która jak wynika z treści tego pytania wydawana jest w imieniu Spółki, a nie przez Spółkę.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku pismem z dnia 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.).


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


  1. Czy Spółka ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z fundowaniem przez Spółkę i wydaniem w imieniu Spółki nagrody uczestnikowi Akcji Promocyjnej o wartości większej niż 760 złotych brutto premiującej zakup określonego produktu X. u kontrahenta Spółki zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy o PIT?
  2. Czy wydanie w imieniu Spółki nagrody o wartości nieprzekraczającej 760 złotych brutto w Akcji Promocyjnej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wydaniem uczestnikowi Akcji Promocyjnej nagrody o wartości większej niż 760 złotych brutto premiującej zakup określonego produktu X. u kontrahenta Spółki zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy o PIT.

Natomiast wydanie przez Spółkę nagrody o wartości nieprzekraczającej 760 złotych brutto w Akcji Promocyjnej korzysta zdaniem Spółki ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT.


Punktem wyjścia do rozważań w niniejszej sprawie jest art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT. Wyraża on ogólną zasadę, wedle której „od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach (...) lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody”. Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o PIT, „płatnicy, o których mowa w ust. 1 (m.in. osoby prawne), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2 (...)”.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są: „wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności”.


Zgodnie z wyżej przywołanymi przepisami od dochodów (przychodów) z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową płatnik dokonujący wypłaty (świadczenia) powinien pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody, chyba że jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 zł. W tym drugim przypadku, dochód z tytułu nagrody związanej ze sprzedażą premiową objęty jest zwolnieniem z opodatkowania. Przedmiotowe zwolnienie od podatku nie dotyczy jednak nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Analiza wyżej powołanych przepisów Ustawy o PIT wskazuje, że zarówno do zastosowania zryczałtowanej stawki podatku przez płatnika (zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o PIT), jak i zwolnienia z opodatkowania (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT), kluczowe jest ustalenie, co oznacza stwierdzenie, że nagroda wydawana jest podatnikowi w związku ze sprzedażą premiową.

Ani Ustawa o PIT ani żaden inny akt prawny nie określa, co należy rozumieć poprzez „sprzedaż premiową”. W takiej sytuacji, zdaniem Spółki konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.

I tak stosując wykładnię językową wyrażenia „sprzedaż premiowa” zauważyć należy, że składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „sprzedaż” oraz „premiowa”.


Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej „KC”). Zgodnie z art. 535 KC przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Natomiast zgodnie z art. 555 KC przepisy o sprzedaży (w tym art. 535 KC) stosuje się odpowiednio do sprzedaży praw. Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny.

Termin „premiowa” oznacza „odnoszący się do premii” (Słownik Języka Polskiego PWN, 1999, tom II, str. 878). Natomiast za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Słownik Języka Polskiego PWN, 1999, tom II, str. 878). Przymiotnik „premiowa” należy zatem rozumieć jako odnosząca się do powyżej zdefiniowanej premii.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i powołane przepisy stwierdzić należy, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, z którą połączone jest przyznanie premii kupującemu.


W kwestii rozumienia definicji sprzedaży premiowej wypowiedział się również Minister Finansów. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1995 r., PO4/AK-722 -1110/95, sprzedaż premiowa polega na tym, że do każdego sprzedawanego w danym okresie wyrobu dołączana jest nagroda. Służy ona więc uatrakcyjnieniu zakupu danych towarów. Natomiast w piśmie z dnia 29 kwietnia 1998 r., PO 2/HD6065/970912, Minister Finansów wyjaśnia charakter sprzedaży premiowej wskazując, że w sprzedaży premiowej następuje przyznanie nagrody w określonej wysokości każdemu nabywcy towaru, który spełni wymagane warunki, a zatem nie jest wynikiem przypadku lub odgadywania zaistnienia określonych zdarzeń losowych.

Przy czym, zdaniem Spółki, bez znaczenia dla zaistnienia sprzedaży premiowej jest fakt, że przyznającym i wydającym nagrodę jest inny podmiot (Spółka) niż bezpośredni sprzedawcy będący stroną umowy sprzedaży z konsumentami, której przedmiotem są promowane produkty X.. Również Minister Finansów nie wskazuje na tę okoliczność, jako na mającą znaczenie dla oceny, czy mamy do czynienia ze sprzedażą premiową.


Zdaniem Wnioskodawcy, kwestią kluczową dla oceny, czy mamy do czynienia ze sprzedażą premiową jest ustalenie z perspektywy konsumenta, czy otrzymał on nagrodę w postaci określonego towaru lub usługi w związku z zakupem określonego produktu X.. Natomiast okoliczność, od kogo konsument-uczestnik Akcji Promocyjnej otrzymał nagrodę jest bez znaczenia, dla ustalenia zaistnienia sprzedaży premiowej. Istotą i głównym celem sprzedaży premiowej zdaniem Spółki jest motywowanie klientów do dokonywania zwiększonych zakupów określonych produktów X. i zwiększenie ich lojalności i zainteresowania określonymi produktami oraz satysfakcji z ich zakupu, nie zaś promocja określonego zbywcy produktów X.. Uatrakcyjnienie zakupu danego towaru X. w wyniku akcji sprzedaży premiowej w swoim zamierzeniu prowadzić do wzrostu sprzedaży promowanych produktów X. zarówno u Spółki jako wprowadzającej produkty X. na polski rynek, jak i sprzedawców sprzedających do klienta detalicznego. Z punktu widzenia konsumenta istotny jest sam fakt otrzymania „premii” za zakup produktu X. a nie źródło tej premii.


Stanowisko Spółki co do tego, że warunkiem koniecznym sprzedaży premiowej nie jest to, aby to sprzedający premiowany produkt wydawał uczestnikowi akcji promocyjnej nagrodę, podziela Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sąd ten w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 lipca 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 381/13), wskazał w szczególności, że:

„W ocenie Sądu istotną z punktu widzenia powyższego zwolnienia w ocenie Sądu jest okoliczność, iż otrzymanie przyrzeczonej nagrody związane jest wyłącznie z zakupem określonego produktu. Zauważenia bowiem wymaga, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy. Z treści powyższego przepisu jak i art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. nie wynika, że ze sprzedażą premiową mamy do czynienia tylko wtedy, gdy wypłaca ją sprzedający. Takiej tezie przeczy również treść art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. w którym obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego ciąży na wypłacającym nagrodę, a nie na sprzedawcy. Zauważenia również wymaga, że powyższe przepisy posługują się pojęciem „nagród związanych ze sprzedażą premiową”, a nie premią z tytułu sprzedaży, jak zdaje się wynikać ze stanowiska Ministra Finansów”.


Reasumując, w świetle powyższych uwag, zdaniem Spółki nagrody (zarówno towary jak i usługi) przyznawane i wydawane w Akcjach Promocyjnych przez Spółkę są nagrodami związanymi ze sprzedażą premiową.

Skoro nagrody przyznawane i wydawane w Akcjach Promocyjnych przez Spółkę są nagrodami związanymi ze sprzedażą premiową, to w świetle art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT należy również uznać, że dochód uczestników Akcji Promocyjnych z tytułu nagród o wartości do 760 złotych brutto, jest zwolniony z opodatkowania. Spełnione są bowiem wszystkie przesłanki określone w tym przepisie warunkujące skorzystanie ze zwolnienia.


Natomiast w sytuacji, gdy wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową przewyższa 760 złotych brutto, dochód uczestników Akcji Promocyjnych podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT. Przy czym, ponieważ to Spółka funduje nagrody w Akcjach Promocyjnych, należy uznać, że to Spółka jako płatnik powinna pobrać zryczałtowany podatek zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy o PIT. Wynika to bezpośrednio z treści art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy o PIT, który stanowi, że „obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego ciąży na dokonującym wypłat (świadczeń)”.


Jak Spółka wskazała już we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej z dnia 20 listopada 2014 r. nagrody w ramach akcji sprzedaży premiowej są fundowane i przyznawane przez Spółkę (zawsze Spółka ponosi ich koszt). Natomiast sama czynność techniczna (faktyczna) przekazania nagrody konsumentowi jest dokonywana za pośrednictwem innego podmiotu w zależności od warunków danej akcji promocyjnej np.:


  • wydanie przez agencję marketingową (np. konsument zakupił produkt X., zarejestrował zakup na dedykowanej stronie internetowej, a agencja marketingowa wysłała do niego zakupiony wcześniej przez Spółkę upominek premiujący ten zakup, np. sprzęt, smycz na klucz, koszulkę, bilet na koncert, etc.);
  • wydanie przez detalicznego dystrybutora, u którego konsument zakupił premiowany produkt i u którego odbiera w ramach nagrody dodatkowy towar (np. konsument zakupuje lodówkę, a dystrybutor detaliczny przy jej wydaniu dodaje zgrzewkę napojów, które wcześniej otrzymał od X.);
  • podmiotu obsługującego platformę internetową, za pomocą której konsument uzyskuje usługę dostępu do określonych usług świadczonych online (np. konsument kupuje telewizor i otrzymuje darmowy kod, za pomocą którego loguje się na odpowiedniej platformie internetowej i ma możliwość ściągnięcia za darmo 10 filmów, tu koszt nagrody obciąża X. i to X. wydaje nagrodę, jednak fizyczną czynność „dostarczenia” nagrody dokonuje podmiot trzeci).

Podmiot, który przekazuje nagrodę fundowaną i przyznawaną przez Spółkę pełni więc funkcję czysto techniczną - funkcję pośrednika, który umożliwia faktyczne przekazanie (wydanie/udostępnienie) nagrody pomiędzy Spółką a konsumentem.


Reasumując, sformułowanie „wydanie nagrody w imieniu Spółki” oznacza więc, że przy czynności technicznej wydania/udostępnienia nagrody Spółka korzysta z pomocy podmiotu trzeciego. Jednakże, samo przejście własności nagrody, czy też wyświadczenie usługi w ramach nagrody odbywa się pomiędzy Spółka jako świadczącym a konsumentem jako beneficjentem nagrody. W żadnym wypadku pośrednik wydający nagrodę w imieniu Spółki na rzecz konsumenta nie staje się jej właścicielem ani fundatorem. Pośrednik nie ma też prawa przyznawania nagrody.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Odnośnie powołanego przez Wnioskodawcę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że powołany wyrok dotyczy konkretnej sprawy podatnika, osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj