Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB1/4511-1-465/15-4/AP
z 3 lipca 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 15 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania przychodów – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów – jest:
  • nieprawidłowe – w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych uzyskaną premią,
  • prawidłowe – w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 10 czerwca 2015 r. nr ILPB1/4511-1-465/15-2/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 10 czerwca 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 12 czerwca 2015 r., natomiast w dniu 15 czerwca 2015 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek. Ponadto w dniu 12 czerwca 2015 r. uiszczono brakującą opłatę od wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest współwłaścicielką dwóch kamienic w miejscu swojego zamieszkania. Drugim jedynym współwłaścicielem jest mąż Wnioskodawczyni. W 2014 roku małżonkowie złożyli wniosek o interpretację indywidualną z zapytaniem, czy ich przychody można kwalifikować jako przychody z najmu - art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pisali też we wspomnianym wniosku o tym, że otrzymali w 2014 roku premię kompensacyjną i termoizolacyjną na docieplenie i izolację jednego z budynków w kwocie 110.358 PLN, które zgodnie z ww. interpretacją należą do kategorii przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy). Środki te przeznaczyli na ocieplenie i termoizolację kamienicy, z której czerpią przychody z najmu. Kamienicę tę amortyzują metodą uproszczoną, zgodnie z art. 22g ust. 10 cyt. ustawy.

W uzupełnieniu wskazano, że premia, o której Wnioskodawczyni pisze we wniosku, została wypłacona na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ww. przychody są przychodem zwolnionym z opodatkowania - mówi o tym art. 21 ust. 1 pkt 133 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - oraz czy wydatkowana przez Wnioskodawczynię kwota na ocieplenie i termoizolację kamienicy małżonków jest kosztem podatkowym w dacie poniesionych wydatków?

Wnioskodawczyni wskazała, że małżonkowie wydatkowali całą otrzymaną kwotę, a także część własnych środków - w sumie kwotę 113.3293 PLN.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychody te są przychodem zwolnionym - mówi o tym art. 21 ust. 1 pkt 133 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zainteresowana uważa także, że są jednorazowym kosztem podatkowym, ponieważ nie występuje tu ulepszenie ani powiększenie wartości początkowej, którą ustala się zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W artykule tym pominięto ust. 10 (odnoszący się do metody uproszczonej), co oznacza, że powyższa zasada ma zastosowanie wyłącznie do środków trwałych, których wartość początkową ustala się na zasadach ogólnych. Z kolei w artykule 23 ust. 1 pkt 56 cyt. ustawy, który mówi jakie wydatki sfinansowane z niektórych przychodów nie mogą być kosztem uzyskania przychodów, nie ma poz. 133 z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli przychodu Zainteresowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania przychodów – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów – jest:
  • nieprawidłowe – w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych uzyskaną premią,
  • prawidłowe – w pozostałej części.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni otrzymała w 2014 roku premię kompensacyjną i termoizolacyjną na docieplenie i izolację budynku.

W związku z tym Zainteresowana powzięła wątpliwość, czy ww. przychody korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

Tut. Organ zauważa, że w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i zasadne jest, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego (korzyść) tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna.

Na podstawie cyt. wyżej przepisów otrzymana przez Wnioskodawczynię premia kompensacyjna kwalifikowana jest jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 powoływanej ustawy.

Jednakże należy zauważyć, że w myśl art. 21 ust. 1 pkt 133 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna uzyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. nr 223, poz. 1459, z 2009 r. nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 76, poz. 493 oraz z 2011 r. nr 106, poz. 622).

Zatem zwolnienie przedmiotowe wynikające z zacytowanego wyżej przepisu można zastosować tylko wówczas, gdy podatnik otrzyma premię termomodernizacyjną, premię remontową i premię kompensacyjną na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że warunek ten został spełniony.

W konsekwencji premia kompensacyjna i termoizolacyjna otrzymana przez Wnioskodawczynię na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów korzysta ze zwolnienia z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 133 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów jest prawidłowe.

W niniejszej sprawie Zainteresowana powzięła również wątpliwość, czy wydatkowana przez nią kwota na ocieplenie i termoizolację kamienicy jest kosztem podatkowym w dacie poniesionych wydatków. Wnioskodawczyni wskazała przy tym, że na ww. cel została wydatkowania nie tylko cała kwota, którą otrzymano na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ale także część środków własnych. Co więcej, z treści wniosku wynika, że z ww. kamienicy małżonkowie czerpią przychody z najmu i amortyzują ją metodą uproszczoną, zgodnie z art. 22g ust. 10 cyt. ustawy.

W odniesieniu do powyższej kwestii tut. Organ stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 ww. ustawy i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Z treści art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.

Jednocześnie, w myśl art. 22g ust. 17 ww. ustawy, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Generalną zasadą jest, że wydatki na remont zaliczane są bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, a wydatki mające charakter ulepszeń wliczane są do wartości początkowej środka trwałego, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest przypadek, gdy wartość początkowa nieruchomości jest ustalona metodą uproszczoną. Przepis art. 22g ust. 17 cyt. ustawy nie ma bowiem zastosowania w sytuacji, gdy wartość początkowa została ustalona zgodnie z art. 22g ust. 10 powoływanej ustawy, czyli w sposób uproszczony.

Zatem – co do zasady – wydatki poniesione na ocieplenie i termoizolację kamienicy należy zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Jednakże w rozpatrywanej sprawie należy zwrócić uwagę na następujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.

Z treści powołanego wyżej przepisu jednoznacznie wynika, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów ze źródeł przychodów, jeżeli dochody z tych źródeł są zwolnione z podatku dochodowego. Oznacza to, że jeżeli podatnik osiąga dochody, które korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego, to tym samym nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących tych dochodów zwolnionych od podatku dochodowego.

Z kolei z przepisu z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Okoliczność, że z art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy wynika, że nie są kosztem uzyskania wydatki sfinansowane przychodami zwolnionymi na podstawie wprost w tym przepisie wskazanych punktów z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wśród nich nie wymieniono pkt 133 zwalniającego premię remontową i kompensacyjną, nie ma wpływu na możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to z faktu, że wydatki poniesione na ocieplenie i termoizolację – w części odpowiadającej przychodom zwolnionym z opodatkowania – nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wprost wyłącza taką możliwość.

W tej sytuacji wydatki sfinansowane tymi środkami nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, gdyż zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty – kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.

Natomiast wydatki, które nie zostały sfinansowane z premii uzyskanej na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, tj. zostały pokryte ze środków własnych, mogą zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ wydatki te nie dotyczą przychodów zwolnionych z opodatkowania.

Podsumowując, wydatkowana przez Wnioskodawczynię kwota na ocieplenie i termoizolację kamienicy małżonków – w części pokrytej ze środków własnych – może zostać zaliczona bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast wydatki poniesione przez Zainteresowaną na ww. cel – w części sfinansowanej z premii uzyskanej na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów – nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na treść art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych uzyskaną premią należało uznać za nieprawidłowe, natomiast w pozostałej części – za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo tut. Organ wskazuje, że w myśl art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy.

W związku z tym zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawczyni i nie ma zastosowania do jej męża.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj