Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
IPTPP1/4512-370/15-4/ŻR
z 3 września 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania dotacji otrzymanej na realizację projektu „…”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku opodatkowania dotacji otrzymanej na realizację projektu „…”,
 • braku opodatkowania nieodpłatnego wykonywania usług związanych z realizacją projektu,
 • możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT za dokonane zakupy niezbędne do realizacji projektu.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Zakład …. jest Spółką Skarbu Gminy (100% udziałów). Podstawową działalnością Zakładu …. jest produkcja i sprzedaż wody oraz odprowadzanie ścieków.

Poza działalnością statutową Spółka może prowadzić również inne usługi działalność, a między innymi sklasyfikowaną w PKD jako 85.59.B „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Spółka nie prowadzi usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 punkt 29 ustawy i nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

W bieżącym roku Zakład ….. złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w …. o udzielenie dotacji w ramach konkursu pn. „….” na realizację projektu „….”.

Przedmiotowy projekt skierowany jest do mieszkańców z terenu Gminy …., ze szczególnym uwzględnieniem uczniów placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja). Z uwagi na fakt, że na terenie Gminy …. brak jest systematycznych działań promujących kształtowanie postaw proekologicznych, dlatego też zakład wyszedł z inicjatywą zrealizowania projektu, którego celem jest wspieranie i rozwijanie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej adresowanej do uczniów szkół, wychowanków przedszkoli jak i pozostałych mieszkańców Gminy …., co w konsekwencji prowadzi do wzrostu i rozwijania świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania cyklu hydrologicznego na terenach zurbanizowanych, konieczności ochrony wód i zachowania naturalnej retencji oraz kształtowania postaw ekologicznych poprzez propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.

W ramach realizacji zadania pn. „….” przewidziano:

 • przygotowanie infrastruktury edukacyjnej w postaci interaktywnej ścieżki ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń elektronicznych pozwalających wywołać silne wrażanie poznawcze (tj. infokiosk wraz z aplikacją i grafiką);
 • zorganizowanie i prowadzenie warsztatów stacjonarnych na obiektach zakładu oraz imprez plenerowych w postaci dni otwartych pn. „….” mających na celu przekazanie wiedzy i poruszanie problemów związanych m.in. z ochroną wód, racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, procesami technologicznymi produkcji wody i oczyszczania ścieków, konsumpcją wody, badaniem jakości wody i ścieków;
 • przygotowanie i przedstawianie prezentacji multimedialnej dotyczącej zasobów wody na świecie i jej racjonalnego wykorzystywania oraz ochrony jakości wód;
 • promocję zdrowego stylu życia poprzez pokazanie walorów i możliwości picia wody z kranu, pokazując jednocześnie problem powstawania nadmiernej ilości odpadów (butelki pet) i ich utylizacji.

Przygotowanie i zorganizowanie ww. działań wymaga zakupu towarów i usług, które zapewnią realizację projektu tj. materiały dydaktyczne, publikacje, infokiosk, źródełka wody pitnej, materiały promocyjne, nagrody w konkursach ekologicznych.

Dlatego też przy realizacji przedmiotowego projektu ZWiK …. we wniosku złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w …. uwzględnił zakup następujących produktów:

 • materiały dydaktyczne (tj. rzutnik, ekran ręczny, laptop z oprogramowaniem, sprzęt i odczynniki laboratoryjne, urządzenie do badania wody i ścieków-spektofotometr, zestawy edukacyjne do filtracji, drobne akcesoria laboratoryjne), które będą przeznaczone na przygotowanie prezentacji multimedialnej i zorganizowanie warsztatów oraz imprez plenerowych,
 • materiały edukacyjne w postaci publikacji (100 szt.), które będą przekazane mieszkańcom Gminy ….,
 • materiały promocyjne w postaci banerów, które będą informowały adresatów projektu o planowanych działaniach i imprezach,
 • infokiosk wraz z grafiką, czyli wolnostojący terminal zewnętrzny, który będzie dostępny podczas warsztatów stacjonarnych i będzie zlokalizowany na obiekcie zakładu - stacji uzdatniania wody w ….. Infokiosk będzie stanowił interaktywną ścieżkę edukacyjną,
 • źródełka wody pitnej, które będą zamontowane w obiektach publicznych, tj. urząd gminy, szkoły i biuro ZWiK …. - pozwolą na wykonanie zadania w zakresie konsumpcji wody kranowej i promowanie zdrowego stylu życia,
 • karafki i szklanki, które stanowić będą nagrody w konkurach ekologicznych organizowanych podczas dni otwartych pn. „….”,
 • długopisy i butelki z nadrukiem, które stanowią efekty rzeczowe i będą rozdawane mieszkańcom Gminy …. np. podczas warsztatów i imprez plenerowych; dedykowane akcji butelki wielokrotnego użycia stanowią też element promocji zdrowego stylu życia - piję wodę z kranu.

Projekt jest w 89,73% finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałą część stanowi udział własny Spółki. Wszystkie działania związane z realizacją projektu będą dokonywane nieodpłatnie.

Termin realizacji przedmiotowego projektu obejmuje okres od 01 czerwca 2015 r. do 31 października 2016 r. Planowane zadanie pn. „….” jest zadaniem złożonym i obejmuje kilka czynności, tj. interaktywną ścieżkę ekologiczną na obiekcie zakładu, promocję picia wody z kranu jako zdrowego stylu życia oraz imprezy plenerowe i warsztaty wypełnione licznymi edukacyjnymi działaniami wpływając na rozwój poznawczy i wiedzę.

Umowa o dofinansowanie ze środków WFOSiGW w …. została podpisana 21 lipca 2015 r. Kwota dotacji będzie przekazana jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku (umowa w załączeniu). Dotacja nie będzie stanowić wynagrodzenia za usługi szkoleniowe, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi. Jest przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów działalności związanych z realizacją projektu szkoleniowego. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu dotacja, która przeznaczona jest na pokrycie kosztów projektu.

Nieodpłatne świadczenia będą stanowić:

 • warsztaty edukacyjno-ekologiczne stacjonarne i plenerowe,
 • montaż źródełek i zdrojów wody pitnej w szkołach, instytucjach i miejscach publicznych połączony z możliwością badania wody przez uczniów na lekcjach przyrody lub chemii przy pomocy przenośnego sprzętu laboratoryjnego udostępnionego przez ZWiK, gdzie uczniowie jak i nauczyciele oraz rodzice uzyskają możliwość sprawdzenia za pomocą aplikacji telefonicznych (kod QR) aktualnych badań wody na stronie internetowej ZWiK wraz z informacjami na temat wody i ochrony jej zasobów. Źródełka i zdroje montowane są pod hasłem „….”. Akcję wspiera Gmina i Miasto …. oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w ….,
 • ścieżkę edukacyjną z multimedialnym infokioskiem prezentującą w ciekawej, interaktywnej formie proces uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
 • plenerowe pikniki wodne organizowane na stacjach uzdatniania wody, połączone z występami artystycznymi, warsztatami plastycznymi, konkursami, quizami, prezentacjami urządzeń wodnych, multimediami, doświadczeniami, konsumpcją wody itp.,
 • publikację biuletynu i komiksu.

Usługi te nie są świadczone na cele osobiste Wnioskodawcy, jego pracowników, byłych pracowników, wspólników, udziałowców i do celów innych niż działalność gospodarcza, czyli niespełnione są warunki wskazane w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Projekt edukacyjny nie mieści się w ramach zadań, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, natomiast mieści się w działalności Spółki, sklasyfikowanej jako „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją projektu wystawione są na Zakład ….. w ramach czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakład po zakończeniu realizacji zadania pn. „....” nie będzie dokonywać sprzedaży towarów i usług z tytułu zrealizowanego projektu. Wszystkie działania związane z projektem będą realizowane przy udziale pracowników Zakładu i będą wykonywane nieodpłatnie. Dotacja ma charakter bezzwrotny. Warunkiem przyznania dotacji był udział i zakwalifikowanie się w konkursie „….." organizowanym przez WFOŚiGW w …. i wydatkowanie środków zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania. Pod pojęciem „….” mieszczą się opisane powyżej czynności. Nie będzie miało tu zastosowanie zwolnienie (art. 17 ust. 1 pkt 21, 47, 48 ustawy o PDOP).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku wskazane jako nr 1) Czy dotacja otrzymana z WFOŚiGW korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych i VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), dotacja w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT na pokrycie kosztów realizowanego projektu nie stanowi dopłaty do ceny świadczonej usługi, a jej istotą jest pokrycie kosztów. Należy stwierdzić, iż ww. dotacja nie będzie zwiększać obrotu, w związku z czym nie będzie stanowiła czynności opodatkowanych VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, iż niniejsza interpretacji dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania dotacji otrzymanej na realizację projektu „….”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Należy wyjaśnić, iż pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5 art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W sytuacji zatem, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a więc nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie stanowią zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu, istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności - nie podlega opodatkowaniu. Dotacja niedająca się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, służąca pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że otrzymana dotacja nie będzie stanowić wynagrodzenia za usługi szkoleniowe, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi. Jest przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów działalności związanych z realizacją projektu szkoleniowego.

Należy wskazać, że z treści przepisów art. 29a ust. 1 ustawy wynika, że włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze, związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Podstawę opodatkowania zwiększają tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę konkretnego towaru, czy konkretnego rodzaju usługi.

W konsekwencji, mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz okoliczności sprawy wskazać należy, iż otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na realizację projektu „….”, nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawczyni ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, tutejszy Organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie podatku od towarów i usług w części dotyczącej braku opodatkowania otrzymanej dotacji na realizację projektu „…”. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj