Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
2461-IBPP1.4512.794.2016.1.LSz
z 9 grudnia 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 października 2016 r. (data wpływu 14 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych sprzedaży trzech towarów w zestawie w cenie dwóch w ramach akcji promocyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych sprzedaży trzech towarów w zestawie w cenie dwóch w ramach akcji promocyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

R. Sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”) zajmuje się dystrybucją różnego rodzaju karm dla psów oraz kotów (dalej „Produkty”) produkowanych przez spółki z Grupy R. Spółka jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług ( dalej „VAT”).

Celem Spółki jest ciągłe dążenie do intensyfikacji obrotu i zwiększanie przychodów i zysków ze sprzedaży oferowanych przez nią Produktów jak również stałe umacnianie pozycji Spółki i marek R. na rynku. Stąd, Spółka podejmuje szereg działań (akcji promocyjnych) zachęcających obecnych i potencjalnych klientów do nabywania Produktów jak również zmierzających do nawiązania długoterminowej współpracy z nimi (dalej: „Promocja” lub „Promocje”).

W związku z przyjętą strategią mającą realizować ww. cele, Spółka rozważa przeprowadzanie akcji marketingowych, w ramach których po spełnieniu określonych warunków, kontrahenci będą mieli możliwość nabycia Produktów bądź dodatkowych towarów (dalej „Towar promocyjny” lub „Towary promocyjne”) po promocyjnych cenach i/ lub otrzymają nieodpłatnie dodatkowe towary o niskiej wartości, oznaczone w większości przypadków logo Spółki (dalej „Gadżety”).

W ramach organizowanych działań Spółka zamierza przeprowadzać następujące akcje promocyjne:


 1. Sprzedaż tzw. BOMów.

Akcje promocyjne w ramach których, w przypadku dokonania przez klientów jednorazowo zakupu określonych Produktów w określonej ilości, tj. zestawów Produktów (tzw. BOM), zgodnie z listą przedstawioną w specyfikacji oferty, Spółka:

 • udzieli klientowi rabatu kwotowego w odniesieniu do części Produktów wchodzących w skład tego zestawu (np. cena tych Produktów będzie wynosiła 1 zł plus VAT);
 • udzieli klientowi rabatu procentowego np. 30-50% na dodatkowy Produkt wchodzący w skład BOMu lub Towar promocyjny;
 • udzieli klientowi rabatu kwotowego na określony Towar promocyjny (np. stojak do ekspozycji Produktów Spółki, wiadra) niewchodzący w skład zestawu, tj. klient będzie miał możliwość zakupu takiego Towaru promocyjnego za promocyjną cenę (np. 1 zł plus VAT);
 • udzieli rabatu procentowego liczonego od całej wartości zakupionego BOMu;
 • udzieli tzw. rabatu naturalnego na Produkty tego samego rodzaju wchodzące w skład BOMu (tj. doda do zakupionych Produktów określoną ilość tego samego Produktu).
 • przekaże klientowi nieodpłatnie dodatkowe Gadżety (Spółka przewiduje, że przy zakupie jednego zestawu klient może otrzymać kilka Gadżetów, w tym kilka sztuk jednego rodzaju Gadżetu).

Zakup przez klienta wszystkich Produktów wymienionych w specyfikacji oferty w ilościach w niej wskazanych, a więc całego BOMu będzie warunkiem koniecznym skorzystania z możliwości nabycia Towarów promocyjnych i/lub Produktów po obniżonych (promocyjnych) cenach czy też otrzymania dodatkowych Gadżetów.

Spółka zaznacza, że część wyżej opisanych warunków Promocji może występować w obrębie jednej akcji marketingowej, jednak Spółka przewiduje możliwość łączenia powyższych warunków w różny sposób w ramach różnych akcji odnoszących się do zakupu zestawów (np. w ramach jednej Promocji cena zakupu części towarów będzie obejmowała rabat kwotowy lub procentowy, a w innej Spółka może zastosować tzw. rabat naturalny).

Z marketingowego i logistycznego punktu widzenia BOMy będą stanowiły jedną całość (Produkty i Gadżety objęte zestawem będą pakowane razem).

 1. Sprzedaż premiowa.

W ramach akcji promocyjnych przeprowadzanych przez Spółkę, będzie ona również organizować różnego rodzaju sprzedaż premiową (odrębnie do wskazanej powyżej sprzedaży BOMów), w tym oferty kierowane do lekarzy weterynarii czy hodowców, w ramach których przy zakupie ustalonej ilości Produktów (lub Produktów o określonej wartości), klient będzie mógł zakupić dodatkowo inny, określony w Promocji Produkt lub Towar promocyjny (np. transporter dla kota, wózek na zakupy, apteczka dla opiekunów psów, pakiet startowy itp.) po obniżonej (promocyjnej) cenie uwzględniającej określony rabat kwotowy lub procentowy (np. za 1 zł plus VAT).

 1. Rabat naturalny.

Spółka planuje też kierowanie do klientów Promocji typu „kup 3 w cenie 2”, obejmujących Produkty tego samego rodzaju, a więc polegające na sprzedaży np. trzech takich samych opakowań określonej karmy w cenie dwóch opakowań. Produkty objęte tego typu promocją będą pakowane razem w zestaw. Promocja ta może występować osobno lub jako element bardziej złożonej akcji promocyjnej dotyczącej BOMów.

W przypadku tej promocji na fakturach wystawianych przez Spółkę wykazywane będą wszystkie przekazane faktycznie sztuki danego Produktu po obniżonych odpowiednio cenach jednostkowych.

 1. Nieodpłatne wydania Gadżetów.

Spółka będzie również nieodpłatnie przekazywać na rzecz swoich kontrahentów Gadżety. Gadżetami będą co do zasady towary o niskiej wartości, oznaczone logo Spółki bądź Produktów sprzedawanych przez Spółkę (np. pokrywki czy pudelka na puszki).

Produkty nieobjęte rabatami, których zakup stanowi jednak warunek skorzystania z promocyjnej ceny innego Produktu/Towaru promocyjnego sprzedawane będą po cenach wynikających z obowiązującego w danej chwili cennika.

Każda akcja promocyjna będzie zawierała wyszczególnienie warunków, które należy spełnić, aby otrzymać odpowiedni rabat na Towar promocyjny lub Produkt. Klient będzie zgłaszał chęć skorzystania z określonej Promocji najpóźniej w momencie dokonania zakupu Produktów.

Akcje promocyjne będą organizowane na terytorium kraju, tj. w ich ramach Spółka dokonywać będzie krajowej dostawy towarów i będą kierowane, co do zasady, do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (ewentualnie działy specjalne produkcji rolnej), a nie ostatecznych konsumentów.

Nadrzędnym celem wszystkich planowanych przez Spółkę Promocji, w ramach których będzie ona udzielać różnego rodzaju rabaty lub wydawać nieodpłatnie Gadżety, będzie zwiększenie liczby klientów, nawiązywanie i budowanie z nimi jak najlepszej długookresowej relacji biznesowej, a przez to zintensyfikowanie sprzedaży Produktów w ujęciu ilościowym i wartościowym. Spółka dokonywać będzie również okresowych analiz wpływu poszczególnych rodzajów Promocji na osiąganie ww. celu, tj. opłacalność ekonomiczna danej akcji, efektywne zwiększenie sprzedaży itd.

Dodatkowo Spółka informuje, że promocyjna cena 1 zł plus VAT wskazana w opisie zdarzenia przyszłego jest ceną przykładową i każdorazowo jej wysokość będzie określana mając na uwadze względy ekonomiczne związane z Promocją i całością działalności Spółki.

Produkty oraz Towary promocyjne będące przedmiotem sprzedaży w ramach Promocji będą nabywane przez Spółkę odpowiednio od innej Spółki z Grupy oraz podmiotów trzecich. Spółka będzie dokonywała zakupów Produktów oraz Towarów promocyjnych zarówno w ramach dostawy krajowej jak również wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Należy zaznaczyć, iż cena nabycia tych Produktów bądź Towarów promocyjnych zapłacona przez Spółkę może być wyższa niż cena, po której Wnioskodawca będzie ostatecznie sprzedawać Towar promocyjny lub Produkt kontrahentom.

Pomiędzy Wnioskodawcą a uczestnikami Promocji (klientami korzystającymi z oferty promocyjnej) nie będą występowały powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy lub inne, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm., dalej „ustawa o VAT”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku przeprowadzania Promocji typu „kup 3 w cenie 2” na zasadach opisanych we wniosku, dodanie kolejnej sztuki takiego samego Produktu stanowi dla celów VAT rabat towarowy (tj. rabat naturalny) obniżający cenę jednostkową wszystkich towarów otrzymanych przez kontrahenta w Promocji typu „kup 3 w cenie 2” i tym samym dodanie kolejnej sztuki nie stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przeprowadzania Promocji typu „kup 3 w cenie 2” na zasadach opisanych we wniosku, dodanie kolejnej sztuki takiego samego Produktu stanowi dla celów VAT rabat towarowy (tj. rabat naturalny) obniżający cenę jednostkową wszystkich towarów otrzymanych przez kontrahenta w Promocji typu „kup 3 w cenie 2” i tym samym dodanie kolejnej sztuki nie stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Art. 7 ust. 2 ustawy o VAT stanowi z kolei, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT- przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy o VAT - przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy - przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

W myśl art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. l ustawy o VAT odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl art. 29a ust. 7 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Stosownie do art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Z punktu widzenia podstawy opodatkowania, można zatem wyróżnić następujące rodzaje rabatów:

 • rabaty przyznane i uwzględnione w momencie sprzedaży - niepowodujące konieczności późniejszego obniżania ceny zapłaty , ponieważ zapłatą z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy pomniejszona już o udzielony rabat uwzględniany w momencie sprzedaży (art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT);
 • rabaty przyznane po dokonaniu sprzedaży -opusty i obniżki cen - wpływające na obniżenie wcześniej ustalonej zapłaty (do tych rabatów ma zastosowanie art. 29a ust. 10 ustawy o VAT).

Przepisy ustawy o VAT nie posługują się pojęciem „rabat towarowy” (naturalny). W praktyce obrotu gospodarczego natomiast powszechne są zachęty dla kupujących polegające na wydaniu dodatkowych sztuk danego towaru przy zakupie określonej ilości tego lub innego towaru.

Z racji tego, że wydawany jest taki sam towar, zdaniem Spółki dochodzi de facto do udzielenia rabatu (zwanego „towarowym”, „rzeczowym” lub „naturalnym”) tj. zniżki od ustalonej ceny każdej sztuki sprzedawanego towaru, (udzielenie rabatu wiąże się w takim przypadku bezpośrednio z wynagrodzeniem za konkretną dostawę lub dostawy, a dodatkowe towary są wydawane w ramach tego samego stosunku prawnego co ta dostawa).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt opisanego zdarzenia przyszłego, Spółka pragnie podkreślić, iż:

 • w ramach Promocji polegających na sprzedaży BOMów jak i akcji typu „kup 3 w cenie 2” dodatkowe sztuki tego samego Produktu będą wydawane równocześnie z podstawowymi Produktami objętymi transakcją, w ramach tego samego stosunku prawnego co sprzedawane Produkty,
 • dodatkowe sztuki Produktu będą przekazywane łącznie (w zestawach) z Produktami objętymi Promocją (zarówno w przypadku BOMów jak i akcji typu „kup 3 w cenie 2”),
 • faktura sprzedaży obejmować będzie wszystkie przekazane sztuki danego Produktu z odpowiednio określoną ceną jednostkową uwzględniającą opisany rabat.

W powyższej sytuacji zatem, zdaniem Spółki dojdzie do prawnie dopuszczalnego upustu - obniżenia ceny jednostkowej (w postaci rabatu towarowego) o którym mowa w art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT.

Kontrahent (klient) otrzyma w takim przypadku określoną (w tym przypadku - zwiększoną w stosunku do oferty standardowej) ilość Produktu, którego dostawa odbędzie się w ramach jednego stosunku prawnego. Tym samym nie wystąpi w takim przypadku dodatkowe, nieodpłatne, wydanie towaru podlegające osobnemu opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie znajduje potwierdzenie przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 września 2014 r., sygn. ILPP2/443-682/14-4/MR, w której organ podatkowy uznał, iż „w przypadku dodania dodatkowej sztuki zamówionego towaru (3 sztuki tego samego towaru w cenie 2 sztuk) mamy do czynienia z rabatem towarowym i nie dojdzie w tej sytuacji do nieodpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust 2 ustawy o VAT”,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia z 10 listopada 2010 r., sygn. IPPP2/443-648/10-2/IG, w której organ podatkowy stwierdził, że „w opisanej sytuacji dochodzi do prawnie dopuszczalnego opustu - obniżenia ceny jednostkowej (rabatu towarowego) o którym mowa w art. 29 ust 4 ustawy o VAT i kontrahent (klient) otrzymuje daną (w tym przypadku - zwiększoną w stosunku do oferty standardowej) ilość towaru, którego dostawa odbywa się w ramach jednego stosunku prawnego, a stąd nie występuje dodatkowe, nieodpłatne, wydanie towaru podlegające osobnemu opodatkowaniu”.

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca jest zdania, że w przypadku przeprowadzania Promocji typu „kup 3 w cenie 2” na zasadach opisanych we wniosku, dodanie kolejnej sztuki takiego samego Produktu stanowi dla celów VAT rabat towarowy (tj. rabat naturalny) obniżający cenę jednostkową wszystkich towarów otrzymanych przez kontrahenta w Promocji typu „kup 3 w cenie 2” i tym samym dodanie kolejnej sztuki nie stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT).

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Generalnie zatem, z uwagi na brzmienie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa. Od tej zasady przewidziano jednak pewne wyjątki.

Jak wynika z ww. art. 7 ust. 2 ww. ustawy, czynnościami zrównanymi z odpłatną dostawą towarów jest także przekazanie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne darowizny, o ile przy zakupie, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części. Jednocześnie, na mocy art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, ustawodawca wyłączył z opodatkowania wymienione w tym przepisie towary, tj. prezenty o małej wartości oraz próbki, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Jak stanowi art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 7 ww. ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

W oparciu o art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Z przytoczonych wyżej regulacji ustawy o VAT wynika, że udzielenie rabatu, o ile nie sprzeciwiają się temu inne niż podatkowe przepisy prawa, jest ściśle skorelowane z konkretną transakcją, w związku z którą zostało zastosowane i powoduje obniżenie ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wpływa na zmniejszenie obrotu, a tym samym podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „bonifikata” czy „rabat” w związku z powyższym pojęcia te należy interpretować stosując przede wszystkim wykładnię językową. Bonifikata to zniżka, ustępstwo od ustalonej ceny towaru na rzecz nabywcy („Słownik języka polskiego PWN”, Wydawnictwo Naukowe PWN, rok wydania 2005, str. 62). Natomiast przez rabat, w myśl Słownika Języka Polskiego PWN, Warszawa 1996 r., należy rozumieć obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę.

Z punktu widzenia podstawy opodatkowania, można wyróżnić następujące rodzaje rabatów:

 • rabaty przyznane i uwzględnione w momencie sprzedaży – niemające wpływu na podstawę opodatkowania, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, ponieważ zapłatą z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy pomniejszona już o udzielony rabat uwzględniany w momencie sprzedaży (art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy);
 • rabaty przyznane po dokonaniu sprzedaży – opusty i obniżki cen – wpływające na obniżenie wcześniej ustalonej zapłaty; do tych rabatów ma zastosowanie art. 29a ust. 10 ustawy, a udzielenie takiego rabatu wymaga odpowiedniego udokumentowania (w przypadku sprzedaży dokumentowanej fakturą VAT – fakturą korygującą).

W tym miejscu zauważyć należy, że rabat, o którym mowa w art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Zatem rabat ma niewątpliwie bezpośredni wpływ na wartość konkretnej transakcji (dostawy lub usługi) i w efekcie prowadzi do obniżenia jej wartości (ceny). Tak rozumiany rabat powinien obniżyć podstawę opodatkowania.

Jak wcześniej wskazano, rozróżnia się rabaty przyznawane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny) nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia – dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny) wymaga wystawienia faktury korygującej.

W świetle powyższej analizy należy stwierdzić, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość danych towarów lub usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem. Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę z tytułu sprzedaży, i nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje dany towar bądź usługę za cenę znacznie niższą.

Z wniosku wynika, że Spółka zajmuje się dystrybucją różnego rodzaju karm dla psów oraz kotów. Spółka w celu intensyfikacji obrotu i zwiększania przychodów i zysków ze sprzedaży oferowanych przez nią Produktów jak również umocnienia pozycji Spółki na rynku rozważa przeprowadzanie akcji marketingowych, w ramach których po spełnieniu określonych warunków, kontrahenci będą mieli możliwość m.in. nabycia Produktów bądź dodatkowych towarów po promocyjnych cenach.

Spółka planuje kierowanie do klientów Promocji typu „kup 3 w cenie 2”, obejmujących Produkty tego samego rodzaju, a więc polegające na sprzedaży np. trzech takich samych opakowań określonej karmy w cenie dwóch opakowań. Produkty objęte tego typu promocją będą pakowane razem w zestaw. Promocja ta może występować osobno lub jako element bardziej złożonej akcji promocyjnej.

W przypadku tej promocji na fakturach wystawianych przez Spółkę wykazywane będą wszystkie przekazane faktycznie sztuki danego Produktu po obniżonych odpowiednio cenach jednostkowych.

Każda akcja promocyjna będzie zawierała wyszczególnienie warunków, które należy spełnić, aby otrzymać odpowiedni rabat na Towar promocyjny lub Produkt. Klient będzie zgłaszał chęć skorzystania z określonej Promocji najpóźniej w momencie dokonania zakupu Produktów.

W związku z powyższym, wątpliwości Spółki dotyczą kwestii ustalenia, czy prowadząc sprzedaż promocyjną typu „kup 3 w cenie 2” Spółka może potraktować dodanie kolejnej sztuki takiego samego produktu jako rabat towarowy obniżający cenę jednostkową wszystkich produktów i tym samym nie rozpoznawać dostawy towaru w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że pojęcie „rabat towarowy” (naturalny) nie występuje w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług.

Jednocześnie, należy zauważyć, że w praktyce obrotu gospodarczego przyjęto, że sprzedaż premiowa związana jest z nagrodą w określonej wysokości przyznawaną każdemu nabywcy towaru, który spełni wymagane warunki, a zatem nie jest wynikiem przypadku lub odgadywania zaistnienia określonych zdarzeń losowych.

Cechami sprzedaży premiowej są w szczególności:

 • powiązanie przekazania nagrody z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru lub usługi, lub zakupu za określoną kwotę, zebrania określonej ilości punktów itp.;
 • gwarancja otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków.

Natomiast z rabatem naturalnym (zwanym rabatem towarowym lub rzeczowym) mamy do czynienia wówczas, gdy zakupując towar w określonej ilości lub o określonej wartości otrzymujemy dodatkowo pewną ilość tego samego towaru. W praktyce są to takie akcje promocyjne, gdy np. kupując cztery sztuki jakiegoś towaru otrzymujemy piątą sztukę gratis. Rabat naturalny, czyli świadczenie w postaci dodatkowej ilości produktów, stanowi zazwyczaj rabat obniżający podstawę opodatkowania z tytułu dostawy towarów. Nabywca otrzymuje bowiem więcej towarów za tę samą kwotę należną.

Konsekwencje udzielania rabatu towarowego (inaczej rabatu naturalnego) w podatku od towarów rodzą pewne wątpliwości w praktyce. Przy ich rozliczaniu możliwe są dwie kwalifikacje tego rodzaju operacji: potraktowanie przekazania dodatkowej ilości towarów:

 • jako rabatu udzielonego w ramach zasadniczej transakcji (wpływającego na obniżenie ceny jednostkowej w tej transakcji) albo
 • jako odrębnego nieodpłatnego świadczenia na rzecz kontrahenta, niepowiązanego z żadną konkretną sprzedażą.

W każdej z nich skutki w VAT przyznania rabatu towarowego będą odmienne.

Typową sytuacją jest, że udzielenie rabatu wiąże się bezpośrednio z wynagrodzeniem za konkretną dostawę lub dostawy, a dodatkowe towary są wydawane w ramach tego samego stosunku prawnego co ta dostawa (wtedy możemy mówić o „rabacie”, który ze swej natury powinien się odnosić do określonej transakcji).

Odnosząc przedstawione wyżej zdarzenie przyszłe do powołanych przepisów, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie, wydanie w ramach promocji dodatkowej sztuki towaru, tj. 3 sztuki tego samego towaru zapakowane razem w zestaw za kwotę odpowiadającą cenie 2 towarów nie oznacza, że mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem (trzeciego) towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, które to przekazanie podlegałoby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca oferuje do sprzedaży 3 towary zapakowane razem w zestaw w cenie 2 towarów, a klient decyduje się na zakup tego zestawu złożonego z trzech towarów i płaci kwotę odpowiadającą cenie dwóch towarów, co oznacza, że Wnioskodawca udziela klientowi zniżki od ustalonej ceny określonych towarów kupowanych pojedynczo, nie dokonuje natomiast nieodpłatnego przekazania towaru.

Biorąc pod uwagę opis sprawy przedstawiony we wniosku i obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne, stwierdzić należy, że w opisanej konkretnej sytuacji dochodzi do prawnie dopuszczalnego opustu – obniżenia ceny jednostkowej (rabatu towarowego) o którym mowa w art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT i kontrahent (klient) otrzymuje daną (w tym przypadku - zwiększoną w stosunku do oferty standardowej) ilość towaru, którego dostawa odbywa się w ramach jednego stosunku prawnego i nie występuje dodatkowe, nieodpłatne, wydanie towaru podlegające osobnemu opodatkowaniu.

W związku powyższym, w przypadku dodania dodatkowej sztuki zamówionego towaru (3 sztuki tego samego towaru w cenie 2 sztuk zapakowane w zestawie) mamy do czynienia z rabatem towarowym i nie dojdzie w tej sytuacji do nieodpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że dodanie kolejnej sztuki takiego samego Produktu stanowi dla celów VAT rabat towarowy (tj. rabat naturalny) obniżający cenę jednostkową wszystkich towarów otrzymanych przez kontrahenta w Promocji typu „kup 3 w cenie 2” i tym samym dodanie kolejnej sztuki nie stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj